Навигация

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Қалалық басқармалар » Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
2019 жылдың 1 мамырынан бастап «Түбіртекті талап ет-жүлдені ұтып ал!» Акциясы басталады
 
Алматы облысының Мемлекеттік кірістер департаменті 2019 жылдың1 мамырынан 8 тамызына дейін Қазақстан Республикасының азаматтары «Түбіртекті талап ет-жүлдені ұтып ал!»акциясына қатыса алады.
 
Акция Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті және фискалдық деректерді Оператормен бірлесіп «Таңдау» мобильдік қосымшасы арқылы жүргізеді.
 
Акция барысында еліміздің әрбір тұрғыны ақылы қызметтерді сатып алу немесе тауарларды сатып алған кезінде смартфонның иесі бола алады.Сіз тек «Тандау» мобильді қосымшада тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді төленген түбіртектерді тіркеуіңіз керек.Акцияға фиксинг және (немесе) деректерді беру функциясы бар кассалық бақылау машиналарының түбіртектері қатыса алады (онлайн-БКМ).
 
«Таңдау» тегін мобильді қосымшасы Google Play нарығында және App Store сайтында жүктеуге болады, онда қатысушысының және алған түбіртектің мәліметтерің тіркеу қажет. Акцияның толық шарттары және қосымшасымен жұмыс істеу туралы нұсқауларды www.trebui.kz акциясының веб-сайтынан табуға болады.
 
Науқан барысында қатысушылар арасында күн сайын 100 смартфон ойнатылады.
 
Қаншалықты көп түбіртекжолданса, Сізде жүлделерге ие болу мүмкіндігі соншалықты өседі!
 

Заңсыз кіріс заңмен қудаланады
 
Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі.
 
Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ.
 
Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті.
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері он жылдың ішінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда.
 
Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді.
 
Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады.
 
Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық.
 
Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.
 
Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы қажет.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы      

 


Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
(ҚР ӘҚтК 40-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк жаза, осыған заңмен уәкiлеттiк берiлген судья, органдар (лауазымды адамдар) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн қолданатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы болып табылады және мұндай құқық бұзушылық жасаған тұлғаны құқықтары мен бостандықтарынан осы Кодексте көзделгендей айыруды немесе олардың шектелуін қамтиды.
 
2. Әкiмшiлiк жаза құқық бұзушылықты жасаған тұлғаны заңнама талаптарын сақтау және құқық тәртiбiн құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзiнiң де, басқа тұлғалардың да жаңа құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.
 
3. Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаға дене азабын келтіруді немесе адами қадiр-қасиетiн қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян келтіруді мақсат тұтпайды.
 
4. Әкiмшiлiк жаза мүлiктiк залалдың орнын толтыру құралы болып табылмайды. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянның орны осы Кодекстiң 59-бабында көзделген тәртiппен толтырылады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
 

Әкiмшiлiк жаза түрлерi
(ҚР ӘҚтК 41-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн мынадай әкiмшiлiк жазалар қолданылуы мүмкін:
 
1) ескерту жасау;
 
2) әкiмшiлiк айыппұл;
 
3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу;
 
4) арнайы құқықтан айыру;
 
5) рұқсаттан айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ тiзiлiмнен алып тастау;
 
6) қызметті тоқтата тұру немесе оған тыйым салу;
 
7) заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу;
 
8) әкімшілік қамаққа алу;
 
9) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберу.
 
2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн заңды тұлғаларға осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) – 5) және 7) тармақшаларында санамаланған әкiмшiлiк жазалар, сондай-ақ заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу қолданылуы мүмкiн.
 
Текелі қалсы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Цель - против коррупции
 
Коррупция - одна из злободневных проблем, она негативно влияет на общество и государственные институты, экономику и развитие страны.
 
Что такое коррупция? В соответствии с п/п 6) п.1 ст.1 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК под коррупцией понимается незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.
 
Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные настоящим законом, а также иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
 
Особая роль в пропаганде антикоррупционного законодательства отводится средствам массовой информации, которые призваны широко и объективно освещать ход реализации государственной политики в борьбе с коррупцией, активно пропагандировать антикоррупционное законодательство. В этой борьбе основной упор делается на предупреждение и профилактику правонарушений, связанных с коррупцией.
 
Всегда необходимо задумываться о том, какая участь ждет за сделку против закона и совести. Закон для всех одинаков, невзирая на чин и возраст.
 
По инициативе Президента РК введен пожизненный запрет на занятие любых должностей в госорганах и организациях для лиц, ранее уволенных с работы за совершение коррупционного правонарушения. Так, Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 8 июля 2005 г. № 75-111 пункт 4 статьи 10 дополнен подпунктом 6-2), в соответствии с которым на госслужбу не может быть принято лицо, совершившее коррупционное преступление. Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования борьбы с коррупцией» от 21 июля 2007 г. № 308 примечание к статье 307 УК РК дополнено пунктом 5 следующего содержания: «Коррупционными преступлениями признаются преступления, предусмотренные пунктом г) части третьей статьи 176, пунктом в) части второй статьи 192, пунктом а) части третьей статьи 193, пунктом а) части третьей статьи 209, статьей 307, пунктом в) части четвертой статьи 308, статьями 310-315, статьей 380 настоящего Кодекса, в случаях получения лицами, их совершившими, имущественных благ и преимуществ.
 
Следует помнить, что те, кто совершил какое-либо противоправное действие, полностью лишаются всех привилегий.
 
 
Управления государственных доходов по г.Текели

 


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес баршамызға ортақ іс
 
Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі.
 
Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ.
 
Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті.
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері он жылдың ішінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда.
 
Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді.
 
Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады.
 
Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық.
 
Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.
 
Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы қажет.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


2019 жылдың 1 шілдесіне онлайн-БКМ қолданушылар жайлы ақпарат
 
2018 жылдың 23 желтоқсанынан «Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгеріс және толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 1029 бұйрығы (бұдан әрі – Бұйрық) күшіне енеді.
 
Аталған Бұйрық 2019 жыл ішінде тоқсан сайын салық төлеушілер оларды жүзеге асырған кезде онлайн-бақылау-касса машиналарын (бұдан әрі – онлайн-БКМ) қолданатын қызмет түрлерін ұлғайтуды қарастырады.
 
2019 жыл ішінде тоқсан сайын онлайн-БКМ қолдануға 633 қызмет түрі:
 
2019 жылдың 1 сәуірінен 323 қызмет түрі 2019 жылдың 1 шілдесінен 86 қызмет түрі;
 
2019 жылдың 1 қазанынан 224 қызмет түрі өтеді.
 
Текелі қаласы бойынша салық төлеушілердін тізімі.
 
БСН
атауы
БКМ маркасы
131240001370
ТОО "TAMGA mini"
Штрих-Light- ФР-Ф-КZ
131240001370
ТОО "TAMGA mini"
Штрих-Light- ФР-Ф-КZ
720723402083
САДЫКОВА САБИРА АМАНГЕЛЬДИЕВНА
Миника 1102 Ф
530511401518
ЖУНУСОВА САКЫПЖАМАЛ НУРАХМЕТОВНА
ОКА 102 Ф
840509403082
НАРТБАЕВА САНДУГАШ МУХАНОВНА
ОКА МФ KZ
011040005440
ТОО"Тавиди"
Миника 1102 ФKZ
890108401759
БЕКБОСЫНОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
МИНИКА 1102 Ф
751009301838
РУСТАМОВ ХАЛИК ВИДАДИЕВИЧ
ОКА 102 Ф
790228301060
ДАРУБАЕВ САГАДАТ САХАНОВИЧ
ОКА 102 Ф
860120302235
ГАЗЕЗ НУРАСЫЛ
МИНИКА 1102 Ф
730430499055
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ОКА 102 Ф
060440012355
ТОО "Р.К.А."
ОКА 102 Ф
071040010428
ТОО "Востокмашкомплект"
МИНИКА 1102 Ф
090840006310
ТОО "Фирма "НУРТЕЛ Лимитед"
ОКА 102 Ф
120840012185
ТОО "Центр Оптика"
МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ
130840020475
ТОО "ASYL KAZYNA Group"
ОКА 102 Ф
770110401225
ЕРИКТЫБАЕВА САУЛЕ ЕДИЛОВНА
ОКА 102 Ф
610101305842
БЕЛЬДЕБЕКОВ МАРАТ ДАЛАБАЕВИЧ
ОКА 102 Ф
650318400406
МУСТАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Меркурий 115 Ф
650318400406
МУСТАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ОКА ПФ KZ (версия 2)
610622401846
ТИЛЕУКУЛОВА КУМЫС КАСЕНГАЛИЕВНА
ОКА 102 Ф
631205302084
АЛИМБЕКОВ БОЛАТ БАЗАРБАЕВИЧ
ОКА 102 Ф
540325402150
БАБАКОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
ОКА 102 Ф КZ (версия-102-02)
540325402150
БАБАКОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
ОКА 102 Ф КZ (версия-102-02)
650212402614
СОРОКИНА ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА
ОКА 102 Ф
820203399043
ДАВЫДЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОКА 102 Ф
621024302049
АНДАСБАЕВ КАЙРАТ ЗАКЕНОВИЧ
ОКА 102 Ф
780529301134
ПОЖИДАЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ОКА МФ KZ
791028301571
СТЕБЛЯНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОКА МФ KZ
610526401418
ОРАЗТАЕВА САЛТАНАТ
МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ
800812402629
ШОКАРЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ОКА 102 Ф
800604300873
МИХЕЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Меркурий 115 Ф
770815302978
БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОКА 102 Ф
770815302978
БОНДАРЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОКА 102 Ф
710318402169
ЛАВРОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ОКА ПФ KZ (версия 2)
741028301999
НУРДАУТОВ ЕРБОЛ ЕРУЗАКОВИЧ
ОКА МФ KZ
670713401396
МАДРАИМОВА ГАЛИНА НУРМУХАШЕВНА
Samsung ER - 250 RF
780205400795
МАРЗАБЕКОВА ЗУРА ГИРИХАНОВНА
ОКА МФ KZ
640706401570
ИМАНАЛИЕВА АЙМАН БЕЙСЕХАНОВНА
ОКА 102 Ф
920629400296
САГАЙДАК АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ОКА МФ KZ
860422301080
ЖАПСАРБАЕВ АЛМАС ЖАНАЙДАРОВИЧ
Меркурий-180ФKZ
870808301615
РЕНКЕ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОКА 102 Ф
740222401520
САЙДЕНЗАЛЬ ЛАРИСА ПЕТРОВНА
МИНИКА 1102 Ф
870107402094
АХМЕТЗЯНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
ОКА ПФ KZ (версия 2)
871226401036
СТРЕЛЬЦОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА
ОКА МФ KZ
881011301161
ХАМИТЖАНОВ БЕРИК ТАЛГАТОВИЧ
Меркурий 115 Ф
850820401891
АРТАМОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
ОКА ПФ KZ (версия 2)
890826300212
КАЛДЫБЕКОВ ЕРЖАН КАБЫЛОВИЧ
ОКА 102 Ф
841208300915
АХМЕТЗЯНОВ АНТОН АЗАТОВИЧ
ОКА ПФ KZ (версия 2)
910118301248
ЕРЕКТЫБАЕВ ТЛЕК КЕНЖАЛЫЕВИЧ
ОКА 102 Ф
901220401399
ТАСЫБЕКОВА АСЕМ БАГЖАНОВНА
МИНИКА 1102 Ф
920805401419
БАЛГЕЙМЕР ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Миника 1102 ФKZ
920730400364
КУЛЕШОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Миника 1102 Ф
930529300397
ТРУНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Миника 1102 ФКZ
710101304446
СУЮНДУКОВ ЮРИЙ РАВИЛЬЕВИЧ
ОКА МФ KZ
471201401610
КИМ ГАЛИНА МИРОНОВНА
ОКА 102 Ф
710515402784
ТАЖГАЛИЕВА ЖУПАР ТАЙМЕКЕНОВНА
ОКА 102 Ф
630207301936
ЦХАЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
ОКА 102 Ф
780129302940
МОЛОТКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОКА МФ KZ
520310303355
ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Меркурий 115 Ф
721112400800
КРУГОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ОКА 102 Ф
721112400800
КРУГОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ОКА 102 Ф
480515400341
ИМАМАДИЕВА НАЗИЯ ФАЗЛЫЕВНА
ОКА 102 Ф
480515400341
ИМАМАДИЕВА НАЗИЯ ФАЗЛЫЕВНА
ОКА 102 Ф
410605300054
ТУЛАКБАЕВ КАПТАГАЙ ОМАРКУЛОВИЧ
Меркурий 115 Ф
610507400812
РЫСКУЛОВА ГАЛИЯ КАСЫМОВНА
Меркурий 115 ФKZ
660514300724
КАЛЖАНОВ ЖАСКЕН ТЕМИРОВИЧ
ОКА 102 Ф
820923400808
ИРХИНА ВЕРА ПАВЛОВНА
ОКА 102 Ф
630104302347
ИМАНБЕРДИЕВ ХАМИТ САМИГУЛЛОВИЧ
МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ
700404400940
МИНИБАЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
ЭКР 2102 Ф
480509301599
НОВИКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
МИНИКА 1102 Ф
770217402339
КИМ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
ОКА 102 Ф
750504401585
АДАЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
ОКА МФ KZ
650101310427
КУДЫК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ
591129400983
ГУБАЙДУЛЛИНА ФАУЗИЯ КАСЫМОВНА
ОКА 102 Ф
650414301579
ЖАПСАРБАЕВ ЖАНАЙДАР КАЙДАРОВИЧ
Меркурий 115 Ф
700505400256
ЖАДАН АЛЁНА МИХАЙЛОВНА
Samsung ER - 250 RF
560101404787
ТЛЕУБЕРГЕНОВА РАЯ СЕИТКАЗИНОВНА
ОКА 102 Ф
490401402240
КУСМАНОВА КУЛЬДАРИЯ ЧЕМБУЛАТОВНА
ОКА 102 Ф
610111400047
СЕЛИВАХИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
ОКА 102 Ф
670929400015
АЖИБЕКОВА САУЛЕ БУЛАТПАЕВНА
МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ
041240003328
ТОО "Фирма Темір"
ЭЛИТ-МОБИЛ
830604301034
КИМ ДЕНИС РУСЛАНОВИЧ
ОКА 102 Ф
 
ЗТӘ бөлімінің басшысы        Қ.Сұлтаңғалиева

 

 


Хабарландыру
 
2019 жылғы маусым айының 06, 13, 18, 20 және 27-ін де сағат 15.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне егізілген өзгерістер бойынша семинар өткізіледі.
 
Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
 
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
 
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43
 

 


2019 жылдың 1 мамырынан бастап «Түбіртекті талап ет-жүлдені ұтып ал!» Акциясы басталады
 
Алматы облысының Мемлекеттік кірістер департаменті 2019 жылдың1 мамырынан 8 тамызына дейін Қазақстан Республикасының азаматтары «Түбіртекті талап ет-жүлдені ұтып ал!»акциясына қатыса алады.
 
Акция Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті және фискалдық деректерді Оператормен бірлесіп «Таңдау» мобильдік қосымшасы арқылы жүргізеді.
 
Акция барысында еліміздің әрбір тұрғыны ақылы қызметтерді сатып алу немесе тауарларды сатып алған кезінде смартфонның иесі бола алады.Сіз тек «Тандау» мобильді қосымшада тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді төленген түбіртектерді тіркеуіңіз керек.Акцияға фиксинг және (немесе) деректерді беру функциясы бар кассалық бақылау машиналарының түбіртектері қатыса алады (онлайн-БКМ).
 
«Таңдау» тегін мобильді қосымшасы Google Play нарығында және App Store сайтында жүктеуге болады, онда қатысушысының және алған түбіртектің мәліметтерің тіркеу қажет. Акцияның толық шарттары және қосымшасымен жұмыс істеу туралы нұсқауларды www.trebui.kz акциясының веб-сайтынан табуға болады.
 
Науқан барысында қатысушылар арасында күн сайын 100 смартфон ойнатылады.
 
Қаншалықты көп түбіртекжолданса, Сізде жүлделерге ие болу мүмкіндігі соншалықты өседі!
 
С 1 мая 2019 года стартует акция «Требуй чек – выиграй приз!»
 
Департамент государственных доходов по Алматинской области доводит до сведения, что с 1 мая по 8 августа 2019 года граждане Республики Казахстан смогут принять участие в акции «Требуй чек – выиграй приз».
 
Акция проводится Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Оператором фискальных данных посредством мобильного приложения «Тандау».
 
В период проведения акции каждый житель страны, совершая любые покупки или получая платные услуги, получает шанс стать обладателем смартфона. Необходимо только зарегистировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении «Тандау». В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ).
 
Бесплатное мобильное приложение «Тандау», где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного чека, доступно для скачивания в GooglePlaymarket и AppStore. Подробные условия акции и инструкцию по работе с приложением можно посмотреть на сайте акции www.trebui.kz. Среди участников ежедневно в течение периода проведения акции будет разыграно 100 смартфонов.
 
Чем больше будет отправлено чеков, тем больше у Вас шансов стать обладателем приза!
 

Электронная торговля доступна для всех
 
Электронная торговля товарами - это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин либо интернет-площадку.
 
При этом оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме; оплата за товары производится безналичным платежом; имеется собственная служба доставки товаров покупателю, либо есть договоры с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.
 
Электронная торговля товарами - это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин либо интернет-площадку.
 
При этом оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме; оплата за товары производится безналичным платежом; имеется собственная служба доставки товаров покупателю, либо есть договоры с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.
 
Плюсы электронной торговли в первую очередь связаны с экономией времени, возможностью выбора удобной формы доставки, детального ознакомления с товаром, а также экономии средств.
 
Если говорить о выгодах для экономики страны в целом, то особо отмечается снижение доли теневой экономики, поскольку при электронной торговле все платежи осуществляются прозрачно.
 
В этой связи, необходимо создать максимальные удобства для работы в рамках закона.
 
В последнее время государство активно стимулирует развитие безналичных форм расчета.
 
С одной стороны, это позволяет предпринимателям получать законную прибыль, оставаясь в поле зрения государства, и иметь возможность быть участником международного торгового рынка.
 
С другой стороны, именно безналичный расчет позволяет снизить уровень теневых оборотов.
 
Исходя из этого, Налоговым кодексом с 1 января 2018 года предусмотрены налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим свою деятельность через интернет-магазин или интернет-площадку.
 
В частности, юридические лица освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, индивидуальные предприниматели – от индивидуального подоходного налога но, при соблюдении трех обязательных условий.
 
Во-первых, расчет за товары должен производиться безналичным способом.
 
Во-вторых, договор с покупателем должен быть заключен в онлайн-режиме.
 
И в-третьих, у предпринимателя обязательно должна быть собственная служба доставки либо заключен договор с лицом, которое занимается перевозкой, пересылкой, доставкой товара.
 
И наконец, самое важное. Освобожде­ние от этого вида налога возможно только в случае, если доходы бизнеса от осуществления электронной торговли с физическими лицами будут составлять не менее 90% от совокупного годового дохода хозяйствующего субъекта.
 
Также необходимо отметить, что Налоговым кодексом предусмотрено снижение ставки индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, которые работают в специальном налоговом режиме на основе патента. Если налогоплательщик работает в сфере торговли, используя при этом безналичный расчет, то ставка подоходного налога будет снижена в два раза, с 2 до 1%.
 
Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами, подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.
 
Для постановки на регистрационный учет налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту нахождения или жительства налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика на бумажном носителе в явочном порядке или в электронной форме.
 
Представление такого налогового заявления для постановки на регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика является согласием налогоплательщика на обмен электронными документами посредством передачи по сети телекоммуникаций, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, в том числе на получение уведомлений налоговых органов, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иных документов, предусмотренных законами Республики Казахстан.
 
Как отмечается, постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.
 
Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности

 


 
Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне
жаңа басшы тағайындалды
 
2019 жылдың 14 мамырында Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 14 мамырдағы № 436-ж/қ бұйрығымен Сәрсембаев Төлеген Қапсалықұлы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының м.а. болып тағайындалды.
Сәрсембаев Төлеген Қапсалықұлының қаржы жүйесіндегі тәжірибесі мол.
Қаржы органдарындағы еңбек жолын 1993 жылы бастады.
Әр жылдары Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің басқармасында, кейін Алматы қаласының Түрксіб және Бостандық аудандары бойынша Салық комитеттерінде жұмыс істеді. Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстары бойынша салық департаменттерін басқарды.
2017 - 2019 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан облысы мен Түркістан облыстарында Әкім орынбасарының қызметін атқарды.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
 

Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне
жаңа басшы тағайындалды
 
2019 жылдың 14 мамырында Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 14 мамырдағы № 436-ж/қ бұйрығымен Сәрсембаев Төлеген Қапсалықұлы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының м.а. болып тағайындалды.
 
Сәрсембаев Төлеген Қапсалықұлының қаржы жүйесіндегі тәжірибесі мол.
 
Қаржы органдарындағы еңбек жолын 1993 жылы бастады.
 
Әр жылдары Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Мемлекеттік қаржылық бақылау комитетінің басқармасында, кейін Алматы қаласының Түрксіб және Бостандық аудандары бойынша Салық комитеттерінде жұмыс істеді. Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстары бойынша салық департаменттерін басқарды.
 
2017 - 2019 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан облысы мен Түркістан облыстарында Әкім орынбасарының қызметін атқарды.
 

 


БҚМ орнатсан салыққа женілтік бар
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды дамытуды және деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын немесе үш құрамдасты интеграцияланған жүйені пайдалануды ынталандыру мақсатында 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VI «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - Заң) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) өзгерістер мен толықтыруларға енгізілгенін хабарлайды.
 
Салық кодексінің 686 және 687-баптарының 2-1-тармағымен патент немесе оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдаланатын дара кәсіпкерлер 2019 жыл бойы сатып алынған деректерді тіркеу және беру функциясы бар бір бақылау-касса машинасының құнын немесе 2019 жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 1 қаңтар аралығында сатып алынған үш құрамдасты интеграцияланған жүйе құнын жеке табыс салығының сомасын 60 000 теңге сомасында, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде азайту көзделген.
 
Сонымен қатар, үш құрамдасты интеграцияланған жүйе бойынша ЖТС-ын азайту осындай үш құрамдасты интеграцияланған жүйе орнатылған салық кезеңінде, сондай-ақ осындай сатып алу жүргізген салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінде жасалады.
 
Бұдан басқа, оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдаланатын дара кәсіпкерлермен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ынталандыру мақсатында ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін 114 184 АЕК мөлшеріндегі айналымға, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдалану бойынша АЕК-тің 70 048 еселенген мөлшері шегіндегі көрсетілген кірісіне, үш құрамдасты интеграцияланған жүйені міндетті түрде қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алған кірістері қосылмайды.
 
Өз кезегінде, Салық кодексінің 1-бабының 72-1) тармақшасына сәйкес үш құрамдасты интеграцияланған жүйе – деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасынан, қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға арналған жүйеден (құрылғыдан), сондай-ақ сауданы басқаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстар орындауды және тауарлардың есепке алынуын автоматтандыру жүйесімен жарақтандырылған жабдықтан (құрылғыдан) немесе интеграцияланған жүйенің барлық үш құрамдасын алмастыратын бағдарламалық-аппараттық кешеннен тұратын интеграцияланған жүйе.
 
Үш құрамдасты интеграцияланған жүйеге және оны есепке алуға қойылатын талаптарды, оны орнату және қолдану тәртібін уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау саласындағы орталық мемлекеттік органмен, байланыс саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілейді.
 
Салық кодексінің 24-бабы 19) тармақшасына сәйкес уәкілетті органның сұрау салуы бойынша салық төлеушілер – тіркеу есебінде дара кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын адам ретінде тұрған жеке тұлға, заңды тұлға бойынша, төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықты (құрылғыны) қолдану арқылы ағымдағы шотқа келіп түскен, күнтізбелік жыл үшін төлемдердің қорытынды сомалары жөнінде мәліметтер беруге міндетті.
 
Салық төлеушілердің санаттары мен тізімін, мәліметтерді ұсыну тәртібін, нысаны мен мерзімдерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілейді.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ
Қ.Сұлтанғалиева
 

Құрметті сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар!
 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына тауарларды импорттау кезінде, тауарлардың жалпы құнының 12% мөлшерінде қосылған құн салығы 105115 төлем кодына (ЕАЭО аумағынан импортталған тауарларға қосылған құн салығы) төленеді. Қосылған құн салығы тауарларды алушының тіркелген мекен-жайы бойынша өндіріледі.
 
Осыған байланысты, Сізге тұрғылықты жеріңіз бойынша салық органына келесі салықтық кезеңге дейінгі айдың 20-нан кешікпей қағаз нұсқасында және электронды түрде не тек электронды түрде импортталған тауарлар бойынша жанама салық туралы декларацияны (СЕН 320.00) тапсыруыңыз қажет.
 
Бұдан басқа, қосылған құн салығын тұрған жеріңіз (тұрғылықты жеріңіз) бойынша келесі салықтық кезеңге дейінгі айдың 20-нан кешікпей төлеуіңіз тиіс екендігін ескертеміз.
 
Аталған декларациямен бір уақытта салық төлеуші Тауарды әкелу және жанама салықты төлеу туралы өтінішті (СЕН 328.00) қағаз нұсқасында (төрт данада) және электронды түрде, не тек электронды түрде салық органдарына ұсынуыңыз қажет.
 
Тауарды әкелу және жанама салықты төлеу туралы өтінішке келесі құжаттар қоса тіркеледі:
 • жанама салықтарды төлеу туралы банктің түбіртек;
 • тауарға ілеспе құжаттар;
 • келісім-шарт (мәміле);
 • счет-фактуралар және т.б. құжаттар.
Декларация мен арызды электронды түрде тапсырған уақытта аталған құжаттар тапсырылмайды.
 
Жоғарыда аталған салық есептілік нысандарын уақытында не болмаса тапсырмаған жағдайда, салық төлеуші «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 272 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бірінші «ескерту», егер де әкімшілік жазаға тартылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталанса «15-тен бастап 75 айлық есептілік көрсеткішке дейін айыппұл (37875-189375 теңге)» салынады.
 
Сонымен қатар, жанама салықтарды төлемеген, не толық төлемеген не болмаса уақытылы төлемеген жағдайда, жеке және заңды тұлғалар «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 287 бабының 1 тармағына сәйкес «10-нан бастап 50 айлық есептілік көрсеткішке дейін айыппұл (25250-126250 теңге)» салына отырып әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
 
Қосымша ақпарат www.kgd.gov.kz сайтында немесе салық төлеушінің тұрған жері (тұрғылықты жері) бойынша мемлекеттік кірістер басқармаларынан алуға болады.
 
Ақпарат алу үшін Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департментінің байланыс телефондары: 8/7282/24-19-76, Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының байланыс телефондары 8/72835/43543
 

ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
 
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы.
2018 жылғы 5 қазан
 
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін және олардың Отанымызды өркендету жолындағы маңызын жете түсінуге тиіс.
 
Реформаларды табысты жүзеге асыру үшін қоғамымыздың ортақ мақсатқа жұмылуы аса маңызды.
 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолдауға ие болып, қоғамдағы жаңғыру үдерістеріне зор серпін берді.
 
Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қоймай, оның аясын жаңа мазмұнмен және бағыттармен толықтыру қажет.
 
Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуға тиіс.
 
Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек.
 
Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын.
 
Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға кірісуіміз қажет.
 
Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жобасының іске қосылуы септігін тигізеді.
 
Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қатысты идеологияны ілгерілетуді қолға алу керек.
 
Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» балалар-жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әскери-патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн.
 
«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында еліміздің өңірлері бойынша жаппай мектеп туризмін қайта жаңғырту керек.
 
Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйін айқындайтын негізгі салаларда теңдессіз шаралар ұсынылып отыр.
 
Бастамалардың қаржылық көлемі

1,5 триллион теңгеден асады, ал жиынтық әсері одан да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға зор серпін береді.
 
Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция.
 
Қымбатты қазақстандықтар!
 
Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және еліміздің озық дамыған 30 елдің қатарына қосылуы – Тәуелсіз мемлекетіміздің мәңгілік мұраты.
 
Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен төтеп беріп келеміз.
 
Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының арқасы.
 
«Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді халқымыз.
 
Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес.
 
Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса, біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын белес болмайды.
 
Мен әрбір жолдауымда халықтың әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапасын жақсартуға ерекше мән беріп келемін.
 
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың басты мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.
 
Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі алда.
 
Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп, бойымызға күш-қайрат дарытады.
 
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ!
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы қағидалары
(ҚР ӘҚБтК 55-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік жаза осы әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы бөлiмнiң Ерекше бөлiгiнiң бабында көзделген шекте осы Кодекстiң ережелерiне дәл сәйкестiкте қолданылады.
 
2. Әкiмшiлiк жаза әдiл, құқық бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-жайларына, құқық бұзушының жеке басына сай келетiн болуға тиiс.
 
3. Жеке тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, кiнәлiнiң жеке басы, оның iшiнде оның құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-құлқы, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
 
4. Заңды тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
 
5. Әкiмшiлiк жаза қолдану адамды, орындамағаны үшiн көрсетілген жаза қолданылған мiндеттердi орындаудан, жол берiлген бұзушылықтарды жоюдан және залалды өтеуден босатпайды.
 
6. Бiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бiр негiзгi не негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалар қолданылуы мүмкiн.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 


ҚҚС ойын бизнесі салығын төлеушілеріне
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сәйкес, өткізуден алынған айналым сомасы айналымның ең төменгі мөлшерінен (АЕК - тің 30 000 еселенген мөлшері) асатын ойын бизнесі салығын төлеушілері 2019 жылдың 1 қаңтарынан қосылған құн салығы бойынша міндетті тіркеу есебіне жатады.
 
2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VІ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес – ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен Салық кодексіне казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсететін ҚҚС төлеушілерімен енген ҚҚС-ын есептеу және төлеу бойынша өзгерістер 2019 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енгізілді.
 
Енгізілген өзгерістерге сәйкес, казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсетуден алынған айналым мөлшері казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсету нәтижесінде алынған салық кезеңі ішіндегі кіріс сомасы бойынша анықталады. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы салық салынатын айналымнан ҚҚС сомасының 85 пайызы мөлшерінде анықталады.
 
Казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін атқаратын ҚҚС төлеушілері Салық кодексінің «Ойын бизнесі салығы» 16 - бөлім ережелеріне сәйкес салықтық есептілігін өткізеді, яғни, 710.00 нысанды.
 
Сонымен қатар, қазіргі уақытта 710.00 салықтық есеп нысаны және оларды толтыру Қағидаларына өзгерістер енгізу туралы ҚР Қаржы министрінің бұйрығы бекітілмегенін хабарлаймыз.
 
Осыған байланысты, ҚҚС бойынша салықтық міндеттемелердің уақтылы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін атқаратын ҚҚС төлеушілерге «Салық төлеушінің кабинеті» web-қосымшасы мен «Салық есептілігін өңдеу қызметі» ақпараттық жүйесінде 710.00 нысанының жаңа нұсқасы жарияланғанға дейін ҚҚС бойынша декларациясын (300.00 нысан) тапсыру қажеттілігін мәлімет ретінде хабарлауды тапсырамыз.
 
ҚҚС бойынша декларацияны (300.00 нысан) толтырған кезде, Салық кодексінің 381 – бабының 16 - тармағына сәйкес анықталған өткізу бойынша айналым 300.00.001 А жолында көрсетіледі, осындай айналымның ҚҚС сомасы 300.00.001 В жолында көрсетіледі.
 
Салық салынатын айналым бойынша (300.00.001 В) ҚҚС сомасының 85 пайызы мөлшерінде анықталатын есепке жатқызылатын қосылған құн салығы 300.00.025 II жолында көрсетіледі.
 
Салықтық кезең үшін есептелген ҚҚС сомасы салық салынатын айналым бойынша (300.00.001 В) ҚҚС сомасы мен есепке жатқызылатын ҚҚС (300.00.025 II) сомасының айырмашылығы ретінде анықталып, 300.00.030 I жолында көрсетіледі.
 
Бұл ретте, аталған жаңа нұсқадағы салықтық есептілікті қайта тапсырудың қажеттілігі жоқ.
 
Сұлтаңғалиева Қ.Қ
Текелі қаласы бойынша МКБ
Times New Roman","serif";mso-ansi-language:EN-US'>I.
 
При этом повторное предоставление указанной налоговой отчетности в новой версии не потребуется.
 
 
 
УГД по г.Текели
Султангалиева К.К
 

 


Мемлекеттердiң халықаралық автокөлік жүк тасымалдары түралы
 
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 27.04.2019 жылғы № КГД-11-3/9678-И хатына байланысты, сондай-ақ, экспорттық бақылауды біркелкі жүзеге асыру мақсатында келесіні хабарлайды.
 
Қазақстан Республикасының экспортерларын қолдау мақсатында, ЕАЭО елдеріне шығаратын тауарларды, сонымен қатар бюрократтық шығындарды төмендету үшін ЕАЭО-қа мүше мемлекеттермен Мемлекеттік шекараны (бұдан әрі – Мемлекеттік шекара) кесіп өту кезінде, ЕАЭО шеңберінде еркін орын ауыстыру принципін бұзатын Мемлекеттік шекарада рұқсаттама бекетінде бақылауды жүргізген кезде ҚР экспортерларынан артық құжаттарды сұрауды алып тастау қажет.
 
Бұл ретте, «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң халықаралық автокөлік жүк тасымалдары саласындағы өзара iс-қимылы туралы келiсiмдi бекiту туралы» ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 11 тамыздағы N 833 қаулысының 7-бабының 4-тармағына және 8-бабына сәйкес Келiсiмде көзделген жүктердiң тасымалдары тауар-көлiк жүк құжаты (CMR) бойынша жүзеге асырылады.
 
2016 жылғы 12 тамыздағы «ҚР ДСҰ қосылуына байланысты ЕАЭО кедендік аумағына тауарлар жүгінуін жене әкелуі мәселелері туралы» Еуразиялық Үкімет аралық Кеңес Шешімімен тауарға ілеспе құжаттардың орнына қағаздағы электронды шот-фактура көшірмесі тауардың пайда болуы туралы куәліктің СТ-1 нысана түпнұсқасы немесе СТ-KZ тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінінштің көшірмесі болып танылады.
 
«Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасыны Заңының (бұдан әрі - Заң) 9-бабының 2-тармағымен регламенттелген импортқа және экспортқа экспорттық бақылау облысында уәкілетті орган беретін, экспорттық бақылауға жататын өнімдерді әкелу және әкету лицензиялар негізінде жүзеге асырылады. Экспорттық бақылау облысында уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі болып табылады.
 
Сұлтаңғалиева Қ.Қ
Текелі қаласы бойынша МКБ

 

 


ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ
 
Жемқорлық атаулымен күресу, сондай-ақ оны ашу оңай шаруа емес. Әсіресе, жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлық мемлекттік органдардың ғана емес, билік пен мемлекеттік қызметтің беделін түсіреді.
 
Сондықтан да Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлықпен аянбай күрес жүргізуді Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты және басым бағыттарының бірі ретінде алдымызға қойып отыр.
 
Жемқорлықпен күресті ойдағыдай жүргізу үшін оған саяси, құқықтық мәндегі шараларды кешенді түрде белсенді жүзеге асыру қажет. Бүгінде еліміздің мемлекеттік кірістер органдары жемқорлық сипатындағы теріс әрекеттермен күресті барынша жандандыру шараларын қолға алып жатыр.
 
Мысалы, Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті “ҚР Мемлекеттік кірстер органдарында жемқорлықпен күрес” стратегиасын дайындады.
 
Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда, салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықтарды болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
 
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде, Мемлекеттік кірстер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауакершілігіне, адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты.
 
Бұл жөнінде Елбасы “Нұр Отан” партиясының Х11 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
 
Қазіргі кезде Алматы облысы Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірстер басқармасының басшылығы жемқорлықпен күрес мәселесінде қызметкерлер арасында түсіндіру және тәрбиелік жұмыстарын үнемі жүргізіп келеді.
 
Осы мәселе бойынша жыл басынан бірнеше техникалық оқулар өткізілді, Текелі қалсы әкімінің сайтында 16 мақала жарияланды.
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «жалпыұлттық міндет» деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктеуде.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірстер басқармасы

 


ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, Алматы облысы Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының жоспарлы жұмысын іске асыруда бірқатар мақсатты шаралар белгіленді.
 
«Жемқорлыққа – жол жоқ» деген тақырып аясында лециялар оқылып, тәжірибелік семинарлар өткізілуде.
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу барысында семинарлар өткізудің негізі - салық басқармасының қызметкерлерінің саналарын парақорлық секілді жамандықтардан таза ұстауға үндеу, қашанда тазалықтың мерейі үсем болатынын, адалдық арқылы жұмыс істеді түсіндіру болып табылады.
 
Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»» Заңының талаптарын орындау барысында мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар жауапкершіліктерін көтеруге де бағытталған. Олар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған байланысты мемлекеттік кірістер органдары сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, алдын алу және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз құзіреті шегінде жүзеге асырады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Заңның осы талаптарын орындау мақсатында айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Басқармада салық төлеушілер үшін сенім телефоны (4-25-18) жұмыс істейді.
 
Басқарманың жұмыс жоспары бекітілген және «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлесіп халықтарды қабылдауға тізім жасалған, оған жауапты қызметкерлер белгіленген. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басшылық тарапынан ұдайы техникалық оқулар, дөңгелек үстелдер өткізіліп тұрады.
 
Кез келген мемлекет секілді, Қазақстан үшін де сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіріетін, саясаттың, эконмиканың дамуына кері әсер ететін кесел болып саналады.
 
Сондықтан, салық органдары тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп қана қоймай, ашылған дәйектерді дер кезінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап отыру, елге ерекше әсер ететінін білу міндет.
 
Осы қадам арқылы біз халықтың сенімін күшейтіп, сыбайлас жемқорлықпен күресудегі белсенділікті артырамыз.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірстер басқармасы

 


Сыбайластықтың түбі құрдым
 
Қазіргі кезде Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті мемлекеттік кірістер органдарында жемқорлықпен күрес стратегиясын дайындады.
 
Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықты болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
 
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігіне адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты.
 
Бұл жөнінде Елбасы «Нұр Отан» партиясының 12 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
 
Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасында қылмыспен және жемқорлықпен күресуді күшейтуді құқық қорғау қызметін алдағы уақытта жетілдірудің қосымша шаралары туралы» Жарлығы мемлекеттік кірістер басқармасында жан – жақты талқыланды.
 
Ондағы мақсат мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлеріне Елбасы жарлығының негізгі ережелерін түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «Жалпы ұлттық» міндет деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Е.Нағашбеков

 


2019 жылы салық есептілігін табыс ету бойынша
 
01.01.2019ж. бастап салық заңнамасының өзгеруіне байланысты, ҚР Қаржы министрінің 12.02.2018 жылғы № 166 бұйрығымен бекітілген ҚР Қаржы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 1095 бұйрығымен 150, 200, 300, 510 нысандары бойынша салық есептілігіне және оларды жасау ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгендігін назарыңызға мәлімет үшін жеткіземіз.
 
Назар аударамыз! «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне халықты жұмыспен қамту мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 203-IV Қазақстан Республикасы Заңымен «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V енгізілген өзгерістерге байланысты салық агенттері бойынша жұмыстарды орындау (қызмет көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық келісімшарттар (бұдан әрі – АҚ) бойынша 2019 жылдан бастап міндетті зейнетақы жарналарын төлеу бойынша міндеттемені енгізу туралы, 200.00.002 қатарына «Қызметкерлер үшін аударылуға тиіс міндетті зейнетақы жарналарының сомасы» Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация (200.00 нысан) сондай-ақ АҚ келісімшарттар бойынша жеке тұлғаларды міндетті зейнетақы жарналарының сомасын көрсету қажет.
 
Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VІ ҚРЗ Қазақстан Республикасы Заңымен Салық кодексіне 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін өзгерістер енгізілді. Осы Заңның шеңберінде қазіргі уақытта ҚР Қаржы министрімен 12.02.2018ж. №166 бұйрығымен бекітілген, 300, 700, 710 нысандары бойынша салық есептілігіне өзгерістер мен толықтырулар қосымша енгізілуде. Осыған байланысты, салық міндеттемелерін уақытылы орындау мақсатында салық есептілігінің жаңа нұсқасын жариялау алдында, салық есептілігін табыс ету кезінде Салық төлеушінің кабинетінде, «СТ СЕӨЖ» АЖ және ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің (kgd.gov.kz) веб-порталында қол жетімді 2019 жылға нысандары әрекет етеді. Аталған салық есептілігін жаңа нұсқада қайта ұсыну талап етілмейді.
 
Аталған салық есептілігінің жаңа нұсқасын жариялау туралы «Салық төлеушінің кабинеті», «СТ СЕӨЖ» АЖ-да жүйелік жаңалықтар арнасында, сондай-ақ уәкілетті органдардың (kgd.gov.kz) интернет-порталында хабардар боласыздар.
 
Назар аударамыз! Жаңа нұсқасындағы 710.00 нысанын жариялау алдында 2019 жылғы 1 тоқсанға ҚҚС есептеу мақсаттары үшін ҚҚС төлеушілермен казино, ойын автоматтары залы, тотализатор және букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсету бойынша ҚҚС бойынша декларация (300.00 нысан) табыс етіледі.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы
Сұлтанғалиева Қ.Қ
3.05.2019ж
si-language:KZ'>03.05.2019

 

 


Цифрлық технологияларды қолданып, салық жеңілдігіне ие бол
 
Шағын бизнес субъектілерін цифрландыруды фискалдық қолдау мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VІ Қазақстан Республикасының Заңымен патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режиміндерін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін көзделген келесі түзетулер Салық кодексіне енгізілді:
 
1. салықтық кезеңде есептелген жеке табыс салығының сомасы деректерді тіркеу және беру функциясы бар бір бақылау-касса машинасын (онлайн БКМ) сатып алуға 60 000 теңге сомасына, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайтылады.
Аталған норма тек бір жыл ғана жүзеге асырылады (2019 жыл), себебі онлайн БКМ-ын жаппай орнату 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін аяқталуы тиіс;
 
2. жеке табыс салығының сомасы үш құрамдасты интеграцияланған жүйені (онлайн БКМ, POS-терминал, ERP жүйесі) сатып алуға 60 000 теңге сомасына, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан асырмай азайту.
 
Аталған жеңілдік 3 жыл ішінде жүзеге асырылады (2019 жылдың 1 қаңтарынан 2022 жылғы 1 қаңтарына дейінгі мерзімде).
 
Анықтама үшін: үш құрамдасты интеграцияланған жүйе – деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасынан, қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға арналған жүйеден (құрылғыдан), сондай-ақ сауданы басқаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстар орындауды және тауарлардың есепке алынуын автоматтандыру жүйесімен жарақтандырылған жабдықтан (құрылғыдан) немесе интеграцияланған жүйенің барлық үш құрамдасын алмастыратын бағдарламалық-аппараттық кешеннен тұратын интеграцияланған жүйе.
 
Бұл ретте, үш құрамдасты интеграцияланған жүйеге және оны есепке алуға қойылатын талаптарды, оны орнату және қолдану тәртібін уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау саласындағы орталық мемлекеттік органмен, байланыс саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілейді.
 
Осыдан басқа, аталған Заңмен қолма – қолсыз төлемдерді ынталандыру мақсатында, оңайлатылған декларация негiзiндегi арнаулы салық режимiн қолданатын дара кәсіпкерлер үшін үш құрамдасты интеграцияланған жүйені міндетті түрде қолданумен өткізілген қолма – қолсыз айналымды 114 184 АЕК мөлшеріндегі ҚҚС бойынша шекке, 70 048 АЕК мөлшеріндегі оңайлатылған декларация негiзiндегi арнаулы салық режимiн қолдану үшін жарты жылдық табысқа қосылмауы қарастырылған.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы
Сұлтанғалиева Қ.Қ
03.05.2019

 

 


Хабарландыру
 
2019 жылғы мамыр айының 08, 15, 22 және 29-ын да сағат 15.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне егізілген өзгерістер бойынша семинар өткізіледі.
 
Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
 
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
 
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43
 

Управление государственных доходов по городу Текели в соответствии со.ст.93 Налогового Кодекса публикует предварительный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации.
 
Заявление (претензии) кредиторов и иных лиц принимаются в течение двух месяцев с момента размещения, по адресу: Алматинская область, г.Текели, ул. Тауелсыздык, 10, кабинет № 10.
 
Ответственное лицо по приему заявлений (претензий): руководитель отдела администрирования юридических лиц УГД по г. Текели Султангалиева К.К. контактные телефоны: 8/72835/ 4-35-43.
 
РНН
ИИН
Ф.И.О
ИП
ТУГД
092310043672
650603300786
МИНИБАЕВ РЕНАТ ИЛЬДАРОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310184313
550908401986
СУЛЕЙМЕНОВА РОЗА САВЛЕТОВНА
ИП
УГД по г.Текели
091211147780
781212401388
Дурсунова Зейнап Абдуллаевна
ИП
УГД по г.Текели
531410556428
550406400979
НУРЖИГИТОВА РАЯ
ИП
УГД по г.Текели
092320067696
560401301122
ЧЕРНЫШОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
091620167701
840615402279
ДУКЕНБАЕВА МАРИНА ВИССАРИОНОВНА
ИП
УГД по г.Текели
092310175974
680522402417
СЕЙТБАЕВА САУЛЕ АМАНГЕЛЬДИНОВНА
ИП
УГД по г.Текели
092320068320
801116402529
КАРИБЕКОВА МУНАРА ОКМЕТБЕКОВНА
ИП
УГД по г.Текели
092320133280
790629300419
КЛИЩЕНКО ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
091710004882
640513402252
БЕДЕЛБАЕВА АМАНКУЛ САРСЕМБАЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
092310026320
640109300749
ЕСТАЕВ ТУЛЕГЕН ТЕМИРБОЛАТОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320060886
820805400201
ШАТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ИП
УГД по г.Текели
531510084733
740627401483
БЕЗРОДНАЯ ЛЮЦИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
092310176763
680909300943
СЕЙТОВ АДИЛЬ АЛИМКАНОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320003392
820228300734
НАМАЗБАЕВ ЕРБОЛ ТОРАХАНОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310180299
590420302467
НАРТБАЕВ АЙТБАЙ ЛЕБАЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320063275
670615302900
ЖЕТПИСОВ ЕШМУРАТ СЫРГАБАЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310037733
710419302377
БРАУН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
090520562655
660823300060
МУРСАЛИМОВ НУРАЛИ ЗЕЙНУРОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310028305
800609303558
ЖИЛКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
531510041179
720107302434
ЕСИМБЕКОВ СЕРИКБАЙ ТОКБЕРГЕНОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
531510152753
680203300083
БЕКБАУЛОВ ЕРМЕК МУХАТАЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
531510088131
720730400520
ФАРТЫШЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
092320048568
680325403028
КАРИМОВА ШЫНЫГУЛ ЖУМАБЕКОВНА
ИП
УГД по г.Текели
092320035830
770902302564
ВДОВЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310012936
791012402856
СЕМБИНОВА ЗУХРА УБЫШЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
531510164196
790422402753
ПЕЛЕХОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
531510051891
580923402278
РЫЧКОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
092310103647
601121300492
ВАКУЛЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310138947
610118302213
АДИЛЬБЕКОВ БАТЫРХАН КАЛИЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320134861
831203399068
ЦОЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
531510196161
440315400684
ТУЛАКБАЕВА СЫРГАШ БЕКБЕРГЕНОВНА
ИП
УГД по г.Текели
531510099753
650102301126
ДВОРНИКОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092310047829
660212302749
СУЛЕЙМЕНОВ МАДЕН МЫНЖАСАРОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320069219
850813402079
ЧИЖАНОВА ДИАНА ТУРПАЛ-АЛИЕВНА
ИП
УГД по г.Текели
092310184577
491112301268
ДЖАДРАЕВ АБДИХАМИТ ДЖАКИБЕКОВИЧ
ИП
УГД по г.Текели
092320172116
440320301376
БАЙҚҰМАР ҚАЛИ
ИП
УГД по г.Текели
302520074978
781218450061
ПОЛОЗОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
ИП
УГД по г.Текели
 
РНН
БИН
Наименование
ЮЛ
ТУГД
092300210927
 
Общественное объединение "Достык Дружба"
ЮЛ
УГД по г.Текели
092300210498
 
ТОО А -Крошка
ЮЛ
УГД по г.Текели
092300210707
 
ТОО " Тас сәні"
ЮЛ
УГД по г.Текели
531500000232
 
Полное товарищество "Дуйсебаев и компания"
ЮЛ
УГД по г.Текели
531500001835
 
ТОО "Кун Би"
ЮЛ
УГД по г.Текели
531500002151
010640016930
Товарищество с ограниченной ответственностью "STTEK TRAVEL"
ЮЛ
УГД по г.Текели
092300210971
 
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-ЦЕМЕНТ"
ЮЛ
УГД по г.Текели
092300212296
130540016317
Кооператив собственников помещений (квартир) "Раушан Текели"
ЮЛ
УГД по г.Текели

 


Для желающих занятся электроннй торговлей

С 1 января 2018 года вступил в действие новый Налоговый кодекс, в котором заложен понятийный аппарат, а также основы налогового администрирования электронной торговли.
 
Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) определено понятие электронная торговля товарами.
 
Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:
 
- оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;
 
- оплата за товары производится безналичным платежом;
 
- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.
 
Также подпунктами 29) и 30) статьи 1 Налогового кодекса даны понятия интернет-площадка и интернет-магазин.
 
Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.
 
При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса (Уведомление размещено на данном сайте, вкладка «Электронная торговля»).
 
Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.
 
Направление Уведомления должно осуществляться в Управление государственных доходов по месту нахождения индивидуального предпринимателя либо юридического лица на бумажном носителе либо через Государственную базу данных «Е-Лицензирование» (далее – ГБД ЕЛ).
 
Кроме того, статьями 89 и 90 Налогового кодекса установлен порядок изменения и дополнения регистрационных данных налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, а также его снятие с регистрационного учета.
Комитет в течение следующего рабочего дня будет размещать список налогоплательщиков (НП) на интернет-ресурсе Комитета (вкладка Электронная торговля).
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100 процентов.
 
Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов совокупного годового дохода. При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.
 
Согласно подпункту 2) статьи 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Налогового кодекса» (далее - Закон) от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК (далее - Закон) пункт 2 статьи 357 Налогового кодекса до 01 января 2020 года действует в следующей редакции: «облагаемая сумма дохода индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, определяется в следующем порядке:
 
облагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в соответствии со статьей 366 Налогового кодекса,
минус
 
облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами,
минус
 
сумма корректировки дохода, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,
минус
 
сумма налоговых вычетов в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса.
 
Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.
 
При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.
 

ШОТ – ФАКТУРА КӨШІРМЕСІН ЭЛЕКТРОНДЫ ТҮРДЕ АЛУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
 • ЭШФ көшірмесі мерзімін 15 күнге дейін ұзартуы
 • ЭШФ көшірмесі шетел валютасында жазғызу мүмкіндігі
 • Шот – фактура көшірмесі бойынша құқықты өз жұмысшыларына табыстау мүмкіндігі.
 • Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерімен жазылған ЭШФ басқару мүмкіндігі
 • Барлық шот-фактура электронды жазылған жағдайда , сатылған тауар, жұмыс , қызмет бойынша реестр тапсырмау (300.07) мүмкіндігі
 • Барлық шот-фактура электронды жазылған жағдайда , сатып алынған тауар, жұмыс , қызмет бойынша реестр тапсырмау (300.08) мүмкіндігі
 • Тауардың өміршеңдік кезеңін қарау мүмкіндігі
Руководитель отдела АЮЛ
Султангалиева К.К
23.03.2019

 

 


Бақылау-касса машиналарын қолдану бөлігінде өзгеріс
 
Текелі қаласы бойынша кірістер басқармасы, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің 16.04.2019 жылдың 16 сәуіріндегі №КГД-14-1/8808-И хатымен жолданған тапсырмасын орындау мақсатында, 02.04.2019ж. № 241-VІ ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) бақылау-касса машиналарын қолдану бөлігінде өзгеріс енгізілгені туралы.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы
Сұлтанғалиева Қ.Қ
23.04.2019ж

 

 


Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтардың
зардаптарын жою
 
Заңсыз алынған мүлiктi немесе заңсыз көрсетiлген қызметтiң құнын өндiрiп алу:
 
- Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдар немесе соларға теңестiрiлген адамдар сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық нәтижесiнде негiзсiз байыған жағдайлардың бәрiнде заңсыз алынған мүлiк мемлекет кiрiсiне жатқызылуға ал заңсыз көрсетiлген қызмет құны мемлекет кiрiсiне өндiрiлiп алынуға тиiс.
 
- Заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз көрсетiлген қызмет құнын төлеуден бас тартылған жағдайда прокурордың, салық қызметiнiң не оған заңмен уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың талабы бойынша соттың шешiмiмен мемлекеттiң кiрiсiне өндiрiп алу жүзеге асырылады. Аталған органдар құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкке сот шешiм шығарғанға дейiн тыйым салады.
 
- Егер мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адам немесе оған теңестiрiлген адам жасалған сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылығы үшiн қызметiнен босатылғаннан, тиiстi мiндеттердi атқарудан өзгедей босатылғаннан кейiн негiзсiз байыған жағдайлардың бәрiнде заңсыз алынған мүлiктерді мемлекет кiрiсiне жатқызуды орындаудан бас тартса, мұндай босату туралы шешiм қабылдаған лауазымды адам немесе орган кiнәлi адамның тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттік кірістер органына заңсыз алынған кiрiстер туралы хабарлама жiбередi.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының жетекші маманы А. Сонгулова

 

 

 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес –ортақ парызымыз
 
Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған қоғамымыздың ең басты қауіп - қатерлерінің бірі болып табылады. Сондықтанда оны болдырмау, алдын-алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылуда. Алайда, жемқорлықпен күрес барысы күн сайын қарқын алып келеді дегенімізбен, жегі құртқа айналған осы бір қатерлі дерттен бойын аулақ ұстағысы келмейтіндердің қатары да уақыт өткен сайын көбейе түсуде.
 
1998 жылдың 2 шілдесінде Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы қабылданып, онда сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел азаматтарының міндеті екендігі атап көрсетілді. Аталмыш заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамсыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл тоқсауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты міндеттерінің бірі.

Осындай келеңсіз құбылыстармен бітіспес күрес жүргізу тек сот,құқық қорғау немесе мемлекеттік органдардың міндеті емес, барлық ұлтжанды азаматтардың парызы. Жемқорлықпен күресуді бүкіл халық болып қолға алсақ қана тоқтатуға болады.

Бүгінгі таңда, мемлекеттің ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы ең басты назары экономикалық даму процестерінің басқарылуына, ұйымдық-құрылымдық буындардың тиімді жолдарына, ішкі өзін-өзі бақылау жүйесін құруға және қылмыстылықты тазартуға аударылуы тиіс. Сонымен бірге, сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты - оның алдын алу, яғни, оның себептері мен шарттарына ықпал жасау болуы керектігін ескерген жөн деп есептейміз.
 
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

 


Жемқорлықтың алдын алу шаралары
 
Бүгінгі күні еліміздің экономикасының дамып, әлеуметтік өсіп-өркендеуіне қайшы келіп, кері әсерін тигізіп отырған факторлардың бірі – жемқорлық. Бұл үлкен мәселе, тек экономикалық емес – құқықтық, әлеуметтік және адамгершілік тұрғыдан этикалық қиындықтар тудыратын жағдай болып отыр.
 
Сол себепті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Елбасы бұл бағытта үкіметке арнайы міндеттер жүктеп, өзінің Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы жолдауында оның негізгі қағидаларын анықтап берді.
 
Онда мемлекеттік органның, мемлекеттік қызметкердің жұмысы – шындық, ашықтық, адалдық принциптеріне негізделу қажет деп көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау бағытындағы жұмыс үнемі жүйелі түрде болу қажеттігі де нақтыланған. Жолдаудың осы бағыттағы тапсырмаларына сәйкес салық органдары да тиісті жұмыстарды атқаруда.
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінде сыбайлас жемқорлықпен күрес мақсатында бірқатар нормативтік-құқықтық актілер қабылданды.
 
Бүгінгі күні Мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің салық төлеушілерге қатысты мінез-құлық ержелері белгіленген, кәсіби Әдеп кодексі де қабылданды.
 
Басты стратегиялық міндеттемелерді орындаумен қатар, басқа да сыбайлас жемқорлықты болдырмау және алдын алу шаралары ұйымдастырылған. Атап айтқанда, Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының ақпараттық стенділерінде қызметкерлердің құқыққа қарама-қайшы келетін іс-әрекеттері туралы жолдауға болатын электронды мекен-жайлар жөнінде мәлімет ілінген.
 
Сонымен қатар, азаматтардың құқықтарын қорғау, салық органы қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, қызмет эткасын бұзу фактілерін анықтау мақсатында басқармада 4-25-18 «сенім» телефоны жұмыс жасайды. Ақпараттарды қабылдау және өңдеу орталығында арыз-шағымдарға арналған жәшіктер орналастырылған.
 
Мемлекетіміздің ішкі және сыртқы тұтастығы мен халықтың бірлігін жоғалтпау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ел болып жүргізуге тиіспіз. Еліміздің әрбір саналы азаматы жемқорлыққа қарсы тұрмаса – оның түбіне балта шабу да оңай болмасы анық.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Н. Мұсаева
 

Бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы келесіні хабарлайды.
 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 774 – бабына сәйкес, дара кәсіпкер ретінде тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:
 1. бірыңғай жиынтық төлемді төлеген;
 2. жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
 3. қызметтерді салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана көрсететін және (немесе) акцизделетін өнімдерді қоспағанда, жеке қосалқы шаруашылықтың өзі өндірген ауыл шаруашылығы өнiмiн салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана өткізетін жеке тұлғалар бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер деп танылады.
Бұл ретте, Салық кодексінің 774 – баптың 2 – тармағына сәйкес, бiрыңғай жиынтық төлемді төлеушісі алатын кірісінің күнтiзбелiк жылдағы мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1175 еселенген мөлшерінен аспауға тиiс.
 
Салық кодексінің 774 – баптың 3 – тармағына сәйкес, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер ретінде танылмайды:
 1. коммерциялық жылжымайтын мүлiк объектiлерiнің, сондай-ақ сауда объектілерінің, оның iшiнде меншік, жалдау, пайдалану, сенiмгерлiк басқару құқығындағы объектілердің аумағында Салық кодексінің 774 – баптың 1– тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар;
 2. тұрғынжайды қоспағанда, мүлікті мүлiктiк жалға (жалдауға) беретін адамдар;
 3. жеке практикамен айналысатын адамдар;
 4. оралмандарды қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;
 5. дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген адамдар.
Сонымен бірге, «Автомобиль көлiгi туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II Заңының 3 – бабына сәйкес, осы Заңның күшi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес автомобиль көлiгi саласындағы қызметтi жүзеге асыратын барлық жеке және заңды тұлғаларға қолданылатындығын атап өткен жөн.
 
Аталған Заңның 1 – ші баптың 25-1) тармақшасына сәйкес, таксимен тасымалдаушы – жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдау бойынша қызметтер көрсететін дара кәсіпкер немесе заңды тұлға.
 
Бұл ретте, Заңның 26 – бабына сәйкес, дара кәсiпкерлер немесе заңды тұлғалар таксимен тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асыруды бастар алдында жергілікті атқарушы органға "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қызметтің басталғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті екендігін хабарлаймыз.
 
Жоғарыда айтылғанға байланысты, таксимен тасымалдайтын жеке тұлға бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші ретінде танылуға құқығы жоқ.
 
Бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші ретінде танылуға рұқсат етілген белгіленген қызмет түрлерінің тізімі жоқ екендігін атап өту қажет. Осы сұрақта Салық кодексі мен салалық заңнамалардың талаптарын басшылыққа алу қажет.
 

 

Хабарландыру

 
2019 жылғы сәуір айының 04, 11, 18 және 25-ін де сағат 15.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне егізілген өзгерістер бойынша семинар өткізіледі.
 
Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
 
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
 
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43

 


Управление государственных доходов по г.Текели относительно единого совокупного платежа разъясняет следующее.
 
Единый совокупный платеж (ЕСП)
 
1. Кто подпадает под категорию плательщиков ЕСП?
 
В соответствии со статьей 774 Налогового кодекса плательщиками единого совокупного платежа признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые согласно пункту 1 данной статьи одновременно соответствуют следующим условиям:
 
1) уплатили единый совокупный платеж;
 
2) не используют труд наемных работников;
 
3) оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют  исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.
 
2. Размер дохода плательщика единого совокупного платежа, получаемого в результате осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, за календарный год не должен превышать 1175-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
3. Не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа:
 
1) лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;
 
2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;
 
3) лица, занимающиеся частной практикой;
 
4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов;
 
5) лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
 
4. Физические лица признаются плательщиками единого совокупного платежа со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последнего дня месяца, за который производилась уплата единого совокупного платежа.
 
2.Порядок исчисления и уплаты единого совокупного платежа
 
В соответствии со статьей 775 Налогового кодекса в единый совокупный платеж включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей.
 
2. Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя - в других населенных пунктах.
 
При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
3. Индивидуальный подоходный налог плательщика единого совокупного платежа по доходам, полученным (подлежащим получению) им от осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 настоящего Кодекса, составляет 10 процентов от суммы единого совокупного платежа.
 
4. Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан».
 
Уплата, распределение и перечисление единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврат осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
 
3. Что включает в себя ЕСП и каким образом рассчитывается?
 
Единый совокупный платеж включает подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей (обязательные пенсионные отчисления, социальные отчисления, отчисления в фонд медицинского страхования).
 
Установлена фиксированная ставка ЕСП за месяц (не зависит от размера дохода, но не надо забывать об установленном предельном размере 1175 МРП) – 1 МРП (с 1 января 2019 г. – 2525 тг) для Астаны, Алматы и Шымкент и городов областного значения, и 0,5 МРП (с 1 января 2019 г.– 1263 тг)– для остальных населенных пунктов.
 
Справочно: Распределение ЕСП будет производить Госкорпорация «Правительство для граждан»:
 
10% на ИПН в госбюджет;
 
20% социальные отчисления в Гос.Фонд социального страхования;
 
30% пенсионные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд;
 
40% взносы в Фонд социального медицинского страхования.
 
3. Каков механизм оплаты (пошагово)?
 
ЕСП будет уплачиваться физическими лицами одной платежкой в Госкорпорацию «Правительство для граждан»
 
1 шаг: Надо определить, соответствую ли критериям плательщика единого совокупного платежа;
 
2 шаг: необходимо оплатить ЕСП через любой банк.
 
У налогоплательщика есть два варианта оплаты: в явочной форме в банк или через интернет/терминалы.
 
Для этого необходимо указать:
 
реквизиты государственной корпорации «Правительство для граждан»;
 
сумму ЕСП (1 МРП для жителей городов Астана, Алматы, Шымкент и городов областного значения; 0,5 МРП - для остальных жителей);
 
Оплатить и сохранить.
 
4. Примеры кто подпадает под категорию плательщиков ЕСП?
 
Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг и (или) реализующие продукцию личного подсобного хозяйства - другим физическим лицам, при обороте менее 1 175 МРП (2,96 млн.тенге) в год.
 
Примеры: разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и т.д.), отдельныечастные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ), программирование (установка ОС, анти-вирус и т.д.), содержание пасеки и продажа меда, продажа молока, картофеля, выращенного в своем личном подсобном хозяйстве, другим физическим лицам и др.
 
Плательщиками ЕСП не могут быть иностранцы и лица без гражданства, а также лица, осуществляющие деятельность через стационарные точки (коммерческие объекты - торговые объекты, рынки и т.п.), сдающие в аренду имущество, за исключением жилища.
 
Кроме того, физическое лицо – плательщик ЕСП не должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы) и наемных работников.
 
5.Относительно вопроса могут ли лица, занимающиеся частным извозом (таксисты) быть плательщиками единого совокупного платежа?
 
Плательщик ЕСП физическое лицо – не должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы).
 
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте» подпункта 25-1) перевозчик такси - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.
 
Следуя нормам законодательства, лица, занимающиеся частным извозом (таксист) не могут осуществлять свою деятельность как физическое лицо, он подлежит регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
 
Соответственно, таксисты не могут быть плательщиками единого совокупного платежа.
 
6.Касательно контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при осуществлении деятельности таксистов
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
 
Согласно пункту 5 статьи 166 Налогового кодекса обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, виды деятельности, установленные уполномоченным органом. Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.
 
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 1029 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах» внесены изменения, данный Приказпредусматривают по квартальное в течение 2019 года расширение видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют
контрольно-кассовыемашины с функцией фиксации и (или) передачи данных.
 
Деятельность такси подпадает под виды деятельности, определенными вышеназванными Приказами, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики обязаны применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах с 1 апреля 2019 года.
 
Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 19 Налогового кодекса налоговые органы в пределах своей компетенции осуществляют разъяснение и комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налогового обязательства. Такие разъяснения и комментарии не относятся к нормативным правовым актам.
 
 
Главный специалист Н. Мусаева

 


Электронндық сауда
 
Тауарларды электрондық сауда арқылы сататын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiлер ретінде тіркеуге тұру қажет.
 
Сонымен қатар, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілердің жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатын тәртіппен, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның негізінде жүргізіледі.
 
Осы хабарлама салық органына жекелеген қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.
 
Осы уақытта, салық төлеушілерге Уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетелдік валютамен жасалатын айырбас операциялары және тауарлармен электрондық сауда – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның функционалы «Е-лицензиялау» Мемлекеттік деректер базасында іске асырылған.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы              Сұлтанғалиева Қ.Қ
 

 


«Виртуалды қойма» модуліне қатысты автокөлік құралдарының ЕАЭО СЭҚ ТН кодтарына өзгерістер енгізілді
 
«Әкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, мөлшерлемелер көлемiн және олардың қолданылу мерзiмiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 9 ақпандағы № 58 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы № 105 бұйрығы 2019 жылдың 5 қаңтарынан бастап күшіне енгізілді.
 
Аталмыш шешімге байланысты тауар Тізімінен ЕАЭО көлік құралдарының сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы (бұдан әрі - СЭҚ ТН) 12 коды (8703701091, 8703605998, 8703605991, 8703605921, 8703501091, 8703405998, 8703405991, 8703405921, 8703311090, 8703231989, 8703231981, 8703231940) алынып тасталды және 1 СЭҚ ТН коды қосылды (8704101019).
 
Жоғарыда айтылғанды екере отыра, 2019 жылдың 5 қаңтарынан бастап Виртуалды қойма модулін пайдалану міндеті автокөліктік құралдарының 224 СЭҚ ТН кодтарына тарайды.
 
Алайда 12 алынып тасталған автокөліктік құралдар СЭҚ ТН кодтары бойынша айналым өткізу күні 2018 жылдың желтоқсанында болған жағдайда электрондық шот-фактураларды жіберу үрдісі «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінің Виртуалды қойма модулі арқылы өтетіндігін ескерген жөн.
 
12 алынып тасталған автокөліктік құралдар СЭҚ ТН кодтары бойынша айналым жасау үшін Жіберуші Виртуалды қойма модулінде келесі әрекеттер жасауы тиіс:
 
1) бөлінбеген қоймада орналасқан автокөліктік құралдар бойынша:
 
- «Ішкі қозғалыс» формасында «Құжат күні» өрісінде тауарды қозғалтуға негіз болатын құжат күнін көрсету қажет. Алайда көрсетілген құжат күні 12 СЭҚ ТН ЕАЭО кодтарының алынып тасталған күнінен ерте болуы қажет, яғни 2019 жылдың 5 қаңтарына дейін;
 
- автокөліктік құралды қоймадан таңдап электрондық шот-фактура жасау;
 
2) айналыс жасалмаған автокөліктік құралдар бойынша:
 
- «Қалдықтарды енгізу» формасында «Құжат күні» өрісінде тауарды физикалық қоймаға орналастыруға негіз болатын құжат күнін көрету қажет. Алайда көретілген құжат күні 12 СЭҚ ТН ЕАЭО кодтарының алынып тасталған күнінен ерте болуы қажет, яғни 2019 жылдың 5 қаңтарына дейін;
 
- автокөліктік құралды қоймадан таңдап электрондық шот-фактура жасау.
 
Оған қоса 12 алынып тасталған СЭҚ ТН кодтары бойынша автокөліктік құралдарды Қабылдаушылар Виртуалды қойма модулінде бұл тауарларды «Есептен шығару» формасы арқылы «Бұл СЭҚ ТН коды бар тауарларға «Виртуалды қойма модулі» жүргізілмейді» себебін көрсете отыра есептен шығару тиіс екенін хабарлаймыз.

ЗТӘ бөлімінің басшысы
Қ.Сұлтаңғалиева
 

 


ҚҚС төлеушілердің барлығы электрондық шот-фактураларды жазып беруге міндетті
 
2019 жылдан бастап ҚҚС төлеушілердің барлығы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу барысында шот-фактураларды электронды түрде, яғни ЭШФ ақпараттық жүйесі арқылы жазып беруге міндетті.
 
ҚҚС төлеушілерден бөлек, ЭШФ жазып беру бойынша міндеттеме, ҚҚС бойынша есебіне тұрмағанына қарамастан, салық төлеушілердің үш санаты үшін де қарастырылған. Олар:
 
- қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын комиссионерлер мен экспедиторлар;
 
- Тауарларды шығару тізбесіне қосылған тауарларды өткізетін салық төлеушілер;
 
- импортталған тауарларды өткізетін салық төлеушілер.
 
Негізінен Тізбе Еуразиялық экономикалық Кеңестің 2015 жылғы 14 қазандағы № 59 Шешімімен бекітілген, ол ЕАЭО мүше мемлекеттерінің басшыларымен қол қойылған Хаттама (Бурабай, 2015 жылғы 16 қазан) негізінде ДСҰ-на кіру шарттары ретінде қабылданған міндеттемелерге сәйкес бекітілген болатын.
 
Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Әкелу кедендік бажы қолданылатын тауарлар тізбесін, мөлшерлемелер көлемін және олардың қолданылу мерзімін бекіту туралы» 2017 жылғы 9 ақпандағы № 58 бұйрығымен актуалдандырылған Тауарларды шығару тізбесі бекітілген.
 
Аталған тауарлар тізбесін ҚР ҚМ МКК ресми интернет-ресурсында «ДСҰ» бөлімінен көруге болады.
 
Салық кодексімен шот-фактураны жазбауға болатын жағдайлар қарастырылған:
 
- есеп айырысулары сатып алушыға бақылау-касса машинасының чегін ұсына отырып, қолма-қол ақшамен және көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу терминалдары арқылы; төлем карточкаларын пайдаланып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықты (құрылғыны) қолдана отырып жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер өткізілген жағдайда;
 
- есеп айырысулары электрондық ақшамен немесе электрондық төлем құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер жеке тұлғаларға өткізілген жағдайда;
 
- жеке тұлғаға ұсынылған коммуналдық көрсетілетін қызметтер, байланыс қызметтері үшін есеп айырысулар екінші деңгейдегі банктер, пошта операторы арқылы жүзеге асырылған жағдайда;
 
- теміржол немесе әуе көлігімен жолаушыны тасымалдау қағаз жеткізгіштегі жол жүру билетімен, электрондық билетпен немесе электрондық жол жүру құжатымен ресімделген жағдайда;
 
- тауар дара кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын адам болып табылмайтын жеке тұлғаға өтеусіз берілген жағдайда.
Осылайша, ЭШФ жазып беруге міндетті тұлғалар жоғарыда аталған жағдайларда, Тізбеге қосылған тауарларды қоспағанда, шот-фактураларды жазып бермеуге құқығы бар.
 
Тізбедегі тауарлар бойынша, ЭШФ жазып беру Қағидасында белгіленгендей, бір күн ішінде жеке тұлғаларға Тізбедегі тауарларды өткізген жағдайда жалпылама бір ЭШФ жазып беруге болады, онда өткізілген тауарлардың жалпы саны әрбір түрі бойынша жекелеп көрсетіледі.
 
Бұл ретте, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексімен (280-1-бабы) ЭШФ-ны жазып бермегені немесе уақытылы жазып бермегені үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.
 
ЗТӘ бөлімінің басшысы
Қ.Сұлтаңғалиева
 
 

2019 жыл ішінде толықтай онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануға көшіру жүзеге асырылады
 
2018 жылдың 23 желтоқсанынан «Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгеріс және толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 1029 бұйрығы (бұдан әрі – Бұйрық) күшіне енеді.
 
Аталған Бұйрық 2019 жыл ішінде тоқсан сайын салық төлеушілер оларды жүзеге асырған кезде онлайн-бақылау-касса машиналарын (бұдан әрі – онлайн-БКМ) қолданатын қызмет түрлерін ұлғайтуды қарастырады.
 
2019 жыл ішінде тоқсан сайын онлайн-БКМ қолдануға 633 қызмет түрі:
 
2019 жылдың 1 сәуірінен 323 қызмет түрі (қызмет түрлерін сілтеме бойынша қарауға болады);
 
2019 жылдың 1 шілдесінен 86 қызмет түрі (қызмет түрлерін сілтеме бойынша қарауға болады);
 
2019 жылдың 1 қазанынан 224 қызмет түрі өтеді (қызмет түрлерін сілтеме бойынша қарауға болады).
 
Осылайша, ҚР ҚМ МКК-мен 2019 жыл ішінде толық онлайн-БКМ қолдануға көшіру жүзеге асырылады.
 
Онлайн-БКМ қолдану бойынша талап, қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге таратылмайтынын ескерген жөн.
 
Жоғарыда көрсетілген бұйрық тек, салық төлеушілер оларды жүзеге асырған кезде онлайн-БКМ қолданатын қызмет түрлерін анықтайтынын атап өтеміз.
 
БКМ қолдану тәртібі Салық кодексінің 166-бабымен реттеледі.
 
ҚР Салық кодексінің 166-бабының 1 - тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар бақылау-касса машиналарын мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiлетініне назар аударамыз.
 
Ақшалай есеп айырысулар кезінде бақылау-касса машиналарын қолданудан:
 
1) жеке тұлғалар
 
2) адвокаттар мен медиаторлар
 
3) қызметін:
 
патент негізінде 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін;
 
ашық сауда базарларының аумағындағы стационарлық емес сауда объектілері арқылы 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін;
 
бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимі шеңберінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа) 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін;
 
4) билеттерді бере отырып, қалалық қоғамдық көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызметтер көрсету бөлігіндегі;
 
5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі;
 
6) екінші деңгейдегі банктер босатылады.
 
Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желiсi жоқ әкімшілік-аумақтық бірліктері туралы ақпарат ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтында http://kgd.gov.kz/kk/content/bakylau-kassa-mashinalaryn-koldanu-1 сілтемесі бойынша орналастырылған.
 
ЗТӘ бөлімінің басшысы
Қ.Сұлтаңғалиева
 

 


О примениеии онлайн ККМ с 1№04№2019 года
 
Управление государственных доходов по г.Текели сообщает, что Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 1029 внесены дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах.
 
Настоящий приказ предусматривает по квартальное в течении 2019 года расширение видов деятельности при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины.

В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности: с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности; с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности; с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности.
 
Список НП, которые обязаны применять онлайн-ККМ с 01 апреля 2019г.
 
ИИН/БИН (26/01/2019) Наименование
950322302262 ЕРЛАН ЖӘНАТБЕК
740101309620 САДИЕВ НУРЖАН ВЛАДИМИРОВИЧ
740101309620 САДИЕВ НУРЖАН ВЛАДИМИРОВИЧ
840207301385 РАХМЕТОВ ЕРНАЗ РЫМТАЕВИЧ
810401300366 АБДЫКАЛИКОВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ
001140000917 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский комбинат строительных материалов"
850429401836 ТУРДИЕВА ЛЯЗАТ НУРБЕКОВНА
820116451082 ХИВАТДОЛДА БАҒИЛАШ
010841003446 Алматинский областной филиал акционерного общества "Казпочта"
961041000353 Талдыкорганский региональный филиал № 319900 акционерного общества "Народный сберегательный банк Казахстана"
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
050641000530 Филиал акционерного общества "Kaspi Bank" в городе Талдыкорган
090841013297 Филиал №19 Акционерного общества "Евразийский банк"
110841004940 филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Талдыкорган
110841004940 филиал Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в городе Талдыкорган
651022302043 Капсалаев Мухамеджан Толебекович
740912300854 ТУРЛЫБАЕВ КУАНДЫК БЕКДАИРОВИЧ
770604300895 КИМ РОМАН ГЕРМАНОВИЧ
770604300895 КИМ РОМАН ГЕРМАНОВИЧ
030940003527 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели ГМЗ"
030940003527 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели ГМЗ"
030940003527 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели ГМЗ"
030940003527 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели ГМЗ"
040440034312 Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ТОМЬ"
050740009245 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСИПРОМ"
051240005693 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийская типография"
061040002396 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс"
070340000072 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛитоМикс"
070840001584 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели-Гранит"
080240019606 Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИСКОНТ - Альфа"
080941009174 Текелийский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Ломбард "К.Маржан".
091240001876 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текели Кондитер"
120440021873 Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит - НСК"
120641020481 Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Тюрк-Курылыс" в г. Текели
120940001351 Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество "Текели Несие"
121140007750 Товарищество с ограниченной ответственностью "АВР Текели"
131040026498 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "СтройПодряд""
140240017792 Товарищество с ограниченной ответственностью "Grindstone"
140341026106 Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Микс"в городе Текели
141040005506 Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал сервис kz"
150640002651 Товарищество с ограниченной ответственностью "ТКФ Алакай"
601227300290 КУРМАНОВ САБИТ БИЖАНОВИЧ
800609303558 ЖИЛКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
710526400113 КОНОНЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
690306401099 ШЕНГЕЛЬБАЕВА БАЯН АКАНОВНА
780107301136 СИБИРЁВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
600918402138 ТОН ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
780426300810 САЛАМАХА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
660719402078 ХАСБИУЛИНА ЭЛЬВИРА МАШУРОВНА
730602302070 ВОРОПАЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
841012401887 ЛАРЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
701102301993 СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
571204300465 КУРКОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
770624402629 АДЪЯАТ БАХАТГУЛ
760404399032 БАЯНБАЙ БАЙБАТША
760114402525 СОРОКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
810814301974 АДАМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
790311302337 ОХМИН МИХАИЛ ВАЛЕРЕВИЧ
800420300645 РАЧИЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
831123400174 ЕЩЕНКО ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
791213303335 ИЗМАЙЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
750510402912 КОЙШЫБАЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
820412401134 ДЯГЕЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
680214402571 КОШАЕВА БАГИЛЯ ХАМИТОВНА
750825301742 АЛИМБЕКОВ АСЫЛ БАЗАРБАЕВИЧ
851107303828 ЕВСЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
860617400257 МАКСУТОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
880717300062 ШМАТОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
891120300217 НИЕТҰЛЫ ТІЛЕК
911129300173 ПЕТРОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ
920129300122 СМАИЛОВ ОЛЖАС РУСЛАНОВИЧ
930509300675 ӘЛҚУАТ РУСЛАН ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ
920203302001 РАЙМБЕКОВ ДИДАР КУАНДЫКУЛЫ
930512400608 АХМЕТОВА АРАЙЛЫМ ЕРКИНТАЕВНА
860120303997 СЕЙТБАТТАЛ ЖАНАР
951014301024 БАЗАРБАЕВ ЕЛАМАН БАКЫТБАЕВИЧ
830613301747 СЕМИЧЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
650225402734 ЖАППАРОВА ЛАЗЗАТ САТТАРОВНА
821111303260 НАСЫР КУРМАНБЕК
811120351089 ШКИЛЬНЮК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
590926301905 ТУЛЕБАЕВ МУРАТ ЕРАСЫЛОВИЧ
650727301729 ШЕНГЕЛЬБАЕВ КАЙРАТ ХАМИТОВИЧ
510108300856 РАХИМБАЕВ КАБЛИСА РАХИМЖАНОВИЧ
590509302064 КИЯШКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
610112402247 МУРЗИНЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
650701300636 ИСАБЕКОВ КАЙРАТ СМАГУЛОВИЧ
740528401762 БЕКБОЛАТОВА ГУЛЬМИРА СУЛТАНГАЗИЕВНА
990740000019 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский автопарк"
990740000019 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский автопарк"
990740000019 Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский автопарк"
940240000498 Акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Казахстан"
971240000654 Товарищество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ"
980640002199 Товарищество с ограниченной ответственностью "Топаз"
000540006462 Товарищество с ограниченной ответственностью "РУАЛ"
950440000080 Товарищество с ограниченной ответственностью "Каскад"
010440002389 Товарищество с ограниченной ответственностью "Салтанат-Сервис"
570704401742 КАБАНБАЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
570223300119 СЕИТОВ БЕБИТ КАЛИЕВИЧ
420410401338 АЩАНОВА ДАМЕХАН КУМЫСБЕКОВНА
420410401338 АЩАНОВА ДАМЕХАН КУМЫСБЕКОВНА
590101304776 БУЛЕТАЕВ МУХТАР ТУГУМБАЕВИЧ
601124301259 ПРОХОРКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
801205402413 ВЛАСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
640501304247 АБДРАХМАНОВ АЛТАЙ АКАНОВИЧ
640501304247 АБДРАХМАНОВ АЛТАЙ АКАНОВИЧ
540106400212 ЦОЙ РИММА ИЛЬИНИЧНА
500618300986 ДЖАМАУБАЕВ АЛИБЕК
770712403457 БАДЕЛХАН АЙНАГУЛ СУЛТАНҚЫЗЫ
810309302015 СЕРИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
810309302015 СЕРИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
640710402134 НУРБЕКОВА КАРЛЫГАШ ЖАКСЫЛЫКОВНА
690920301428 САГУРОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
710328302434 РАШИДОВ СЕЗМ СЕЙЛОВИЧ
770101308995 СОРОКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
910604401771 БАЙБОСЫНОВА ГУЛЬНАРА БАХТИЯРҚЫЗЫ
940140000385 Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"
060240006274 Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипсо-Газ-Синтез"
630912300534 НУРБЕКОВ БАХЫТ ЖУМАНОВИЧ
041041009355 Региональный филиал по пасажирским перевозкам "Южный" акционерного общества "Пассажирские перевозки"
091040019603 Товарищество с ограниченной ответственностью "JLC Сут" (Джей Эл Си Сут)
000340001503 Товарищество с ограниченной ответственностью "АсТал"
000340001503 Товарищество с ограниченной ответственностью "АсТал"
011140001500 Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Кайнар"
081040019671 Товарищество с ограниченной ответственностью "SARTCOPY"

 


2019 жылдың сәуір айынан бастап «Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация» (320.00нысаны) тапсырылмайды
 
Құрметті салық төлеушілер (салық агенттері)!
 
2019 жылғы сәуір айында «Кеден одағы шеңберінде тауарларды экспорттау (импорттау) кезінде салық нысандарын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметті оңтайландыру жөніндегі Жол картасы енгізілетін болады.
 
Жол картасы шеңберінде 320.00 «Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация» нысанын тапсыру жойылды, сондай-ақ мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:
 
■ тек электронды нысанда табыс етілген 328.00 «Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш» нысанынан салық төлеушілердің дербес шоттарына есептелген салықтарды (ҚҚС, акциздер) автоматты түрде тарату;
 
■ 328.00 нысанына валюта бағамдарының, акциз бойынша БКК анықтамалығын қосу;
 
■ тек электронды нысанда табыс етілген 328.00 нысанын автоматты түрде растау не растаудан уәждемелі бас тарту.
 
Бұл ретте, 328.00 нысанын 2019 жылдың наурыз айын қоса алғандағы салық кезеңі үшін ұсынған жағдайда, 320.00 және 328.00 нысандарын ұсынудың бұрынғы тәртібі сақталады.
 
Қызмет көрсету бойынша туындаған мәселелер бойынша Салық төлеушінің кабинетінде/СЕӨЖ СТ Сіз СТК/СЕӨЖ Пайдаланушыларды қолдау қызметінің sonosd@mgd.kz электрондық поштасына жүгіне аласыз.
 
ЗТӘ бөлімінің басшысы
Қ.Сұлтаңғалиева
 

 


Из Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 5 октября 2018 г
 
Будет продолжена активная борьба с коррупцией.
 
Во-первых, следует добиваться снижения прямых контактов госслужащих с населением в рамках предоставляемых госуслуг.
 
Одним из вопросов, волнующих людей, являются бюрократические процедуры в сфере земельных отношений и строительства.
В этой сфере нет прозрачности, полного доступа населения и бизнеса к информации.
 
Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости.
 
В этом вопросе необходимо навести порядок и отдать землю реальным инвесторам!
 
Это только один пример.
 
Нужно провести соответствующую работу и по всем остальным направлениям, которые вызывают критику людей и бизнес-сообщества.
 
В целом, в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% госуслуг должно быть переведено в электронный формат.
 
Для этого необходимо в ускоренном порядке обновить Закон «О государственных услугах».
 
Во-вторых, нужно проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными.
 
В то же время честно работающий сотрудник не должен бояться проверяющих.
 
В-третьих, следует распространить опыт столицы по реализации антикоррупционной стратегии в рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции».
 
Управление государственных доходов по г.Текели
 

Сокрытие объектов налогообложения
(Статья 275 КоАП РК)
 
1. Сокрытие налогоплательщиком объектов налогообложения -влечет штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, на субъектов среднего предпринимательства, на субъектов крупного предпринимательства в размере ста пятидесяти процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.
 
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -влекут штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, на субъектов среднего предпринимательства, на субъектов крупного предпринимательства в размере двухсот процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.
 
Примечание. Для целей части первой настоящей статьи под сокрытием объектов налогообложения понимается также непринятие налогоплательщиком на учет товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза.
 
Руководитель отдела УГД по г.Текели С.Сулеймен
 

Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет (Статья 277 КоАП РК)
 
Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов с третьими лицами при наличии задолженности в период действия распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от суммы произведенных расчетов.
 
Руководитель отдела УГД по г.Текели С.Сулеймен
 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы шілде айының 2-де қабылданды.
 
Осы заңның 12-бабында сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар және олар үшiн жауапкершiлiк қаралған:
 
1) басқа мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың қызметiне заңсыз араласу;
 
2) аталған адамдардың не олардың жақын туыстары мен жекжаттарының материалдық мүдделерiн қанағаттандыруға байланысты мәселелердi шешу кезiнде өздерiнiң қызметтiк өкiлеттiгiн пайдалану;
 
3) мемлекеттiк және оған теңестiрiлген қызметке кiрген және онда жоғарылатылған кезде заңда көзделмеген артықшылықтар беру (тамыр-таныстық, отбасылық жақындық);
 
 
4) шешiмдер әзiрлеу мен қабылдау кезiнде заңды және жеке тұлғаларға заңсыз артықшылық көрсету;
 
5) кiмге болса да табыс алуға байланысты кәсiпкерлiк және өзге де қызметтi жүзеге асыруда заңдарда көзделмеген кез келген жәрдем көрсету;
 
6) мемлекеттiк мiндеттерiн атқару кезiнде алынған ақпаратты, егер ол ресми жариялауға жатпайтын болса, жеке немесе топтық мүдделерге пайдалану;
 
7) берiлуi заңдарда көзделген ақпаратты жеке және заңды тұлғаларға беруден негiзсiз бас тарту, оны кешiктiру, бұрыс немесе толық емес ақпарат беру;
 
8) жеке немесе заңды тұлғалардың табыс етуi заңдарда көзделмеген ақпаратты бұл тұлғалардан талап ету;
 
9) мемлекеттiк қаржы ресурстары мен материалдық ресурстарды жекелеген кандидаттардың немесе қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау қорына беру;
 
10) жеке және заңды тұлғалардың арыз-өтiнiштерiн қараудың және өз құзыретiне кiретiн өзге де мәселелердi шешудiң заңда белгiленген тәртiбiн әлденеше рет бұзу;
 
11) жоғары тұрған ресми адамдардың лауазымдық өкілеттіктерін пайдалана отырып мүліктік пайда, игіліктер не артықшылықтар алу үшін аталған адамдарға сыйлықтар тарту және қызметтен тыс қызмет көрсету;
 
12) жеке немесе заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн iске асыруда көрiнеу кедергi жасау;
 
13) кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеу, сондай-ақ оған бақылау жасау өкiлеттiгiн сондай қызметтi жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғаларға беру;
 
13-1) мемлекеттік бақылау мен қадағалау міндеттерін мемлекеттік орган мәртебесі жоқ ұйымдарға беру;
 
14) қызметi немесе жұмысы жөнiнен жоғары немесе төмен тұрған не өздерiмен өзге де түрде тәуелдi лауазымды адамдармен ақша немесе өзге де мүлiк салынатын сипаттағы құмар ойындар ойнауға қатысу әрекеттерi сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар болып табылады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
 

МҮЛІК САЛЫҒЫ
 
1. Мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылады:
 
1) Қазақстан Республикасының аумағында меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығында салық салу объектiсi бар заңды тұлғалар;
 
2) Қазақстан Республикасының аумағында меншiк құқығында салық салу объектiсi бар дара кәсiпкерлер;
 
3) концессия шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер;
 
4) осы Кодекстің 518-бабында көрсетілген тұлғалар.
 
2. Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін мүлік салығын өз бетінше төлеуші деп тануға құқылы.
 
Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның осындай тану немесе осындай тануды тоқтату туралы шешімі осындай шешім қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
Егер жаңадан құрылған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі мүлік салығын өз бетінше төлеуші деп танылса, онда заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлiк салығын төлеушiлер болып табылмайды:
 
1) өздері ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарына арналғанарнаулы салық режимін қолданатындара кәсіпкерлер.
 
Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді;
 
2) мемлекеттiк мекемелер және орта білім беретін мемлекеттік оқу орындары;
 
3) қылмыстық жазаларды атқару саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органның түзеу мекемелерiнiң мемлекеттiк кәсiпорындары;
4) дiни бiрлестiктер.
 
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша салық төлеушілер болып табылады.
 
Салықты есептеу мен төлеу тәртібі
 
1. Салық төлеушiлер салықты есептеудi салықтық базаға тиiстi салық мөлшерлемесін қолдану арқылы өз бетінше жүргiзедi.
 
Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер мүлік салығын есептеуді осы Кодекстің 78-тарауы 1-параграфының ережелерін ескере отырып жүргізеді.
 
2. Осы Кодекстің 521-бабының 6-тармағында айқындалған тұлғалар салық сомасын:
 
салық салу объектілері жеке тұлғаларға сатып алу құқығынсыз тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 520-бабының 1-тармағына;
 
салық салу объектілері жеке тұлғаларға сатып алу құқығымен тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 520-бабының 2-тармағына сәйкес әрбір объект бойынша жеке-жеке айқындалатын салықтық базаға осы Кодекстің 531-бабында белгіленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептейді.
 
3. Ортақ үлестiк меншiктегi салық салу объектiлерi бойынша мүлiк салығы әрбiр салық төлеушi үшін оның мүлiк құнындағы үлесiне пропорционалды есептеледi.
 
4. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер салықтық кезең ішінде мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерді төлеуге міндетті, олар салық салу объектілерінің салықтық кезеңнің басындағы бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалған баланстық құнына тиісті салық мөлшерлемесін қолдану арқылы айқындалады.
 
5. Салық бюджетке салық салу объектiлерiнiң орналасқан жерi бойынша төленедi.
 
6. Ағымдағы төлемдердің мөлшері салықтық кезеңнің басындағы салық салу объектілері бойынша салықтық базаға тиісті салықтық мөлшерлемелерді қолдану арқылы айқындалады.
 
7. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер ағымдағы салық төлемдерінің сомаларын салықтық кезеңнің 25 ақпанынан, 25 мамырынан, 25 тамызынан және 25 қарашасынан кешіктірмей, тең үлестермен төлейді.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А. Молдақұлова

 


 

О борьбе с коррупцией

Под коррупцией, в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.
 
Такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий, служебный подлог, хищение и присвоение вверенного имущества, заведомо ложный донос, заведомо ложное показание, подкуп свидетелей, потерпевших или экспертов, умышленное неисполнение должностным лицом решения, приговора суда и некоторые другие, нередко совершаются с использованием коррумпированных связей.
 
Согласно Закона РК «О противодействии коррупции» осуществляется на основе:

1) равенства всех перед законом и судом;

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;

5) признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан;

5-1) обеспечения государством социальной и правовой защиты государственных служащих;

6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;

7) обеспечения личной безопасности и поощрения граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;

8) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;

9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею;

10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;

11) установления запрета для лиц, предусмотренных Законом РК «О борьбе с коррупцией», на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями;

12) обеспечения общественного контроля и формирования в обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции.
 
Управление государственных доходов по городу Текели

 


​ Хабарландыру

2019 жылғы наурыз айының 06, 13, 20 және 27-ін де сағат 15.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне егізілген өзгерістер бойынша семинар өткізіледі. Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
 
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
 
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43
 

Салық төлеушілер назарына
 
Тауарларды электрондық сауда арқылы сататын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiлер ретінде тіркеуге тұру қажет.
 
Сонымен қатар, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілердің жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатын тәртіппен, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның негізінде жүргізіледі.
 
Осы хабарлама салық органына жекелеген қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.
 
Осы уақытта, салық төлеушілерге Уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетелдік валютамен жасалатын айырбас операциялары және тауарлармен электрондық сауда – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның функционалы «Е-лицензиялау» Мемлекеттік деректер базасында іске асырылған.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы Сұлтанғалиева Қ.Қ
 

 


Салық төлеушілер назарына
 
Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Қазақстан Республикасында 2017 жылдың 27 қарашасынан тері бұйымдарын таңбалау бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылған, ол ҚР экономикасының Үшінші жаңғырту жобасының бірі болып табылады.
 
Таңбалау бойынша пилоттық жоба таңбалауға жататын тауарларға бақылау белгілерін қолдануын міндетті түрде талап етеді.
 
Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2015 жылдың 23 қарашасындағы № 70 Шешімімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесі бекітілген, олар қара күзеннің терісінен жасалған киімдер (4303 10 9010), саз құндыздың терісінен (4303 10 9020), түлкінің немесе ақ түлкінің (4303 10 9030), үй қоянының немесе қоянның (4303 10 9040) жанаттың терісінен (4303 10 9050), қой терісінен (4303 10 9060), терінің басқа түрлерінен жасалған киімдер 4303 10 9080).
 
Әшекейлеу функцияларын (жаға, қайырма жаға, манжеттер, қалта қақпашалары) орындайтын терісі бар киім-кешек заттары, сондай-ақ биалай, қолғап, митенкілер, табиғи теріден жасалған бас киімдер таңбалуға жатпайды.
 
Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға әкелген бұйымдары таңбалауға жатпайды.
 
Тері бұйымдарын таңбалау кезінде кәсіпкерлердің қолдану алгоритмі мынадай кезеңдерден тұрады:
 
 1. GTIN штрих кодын алу, бұл үшін салық төлеуші GS1Қазақстан
Ассоциациясында (www.gs1.kz сайтында) тіркелу қажет. Барлық рәсімдер мен шарттарды орындау (өтініш беру, шарт жасасу, мүшелік жарналар төлеу), бұдан әрі GS1 кіруге логині мен құпия сөзді алу және жеке кабинетке кіріп өнім косып GTIN нөмірін алу қажет.
 
2. 2 деңгейдегі Эмитентке («Атамекен» ҰКП 2-ші деңгейдегі эмитент ретінде «ISKER AKPARAT» ЖШС айқындалған) БсБ (бақылау (сәйкестендіру) белгісі) дербестендіруге өтініш беру, бұл үшін салық төлеуші markirovka.nitec.kz сайтында тіркелу қажет, екінші деңгейдегі эмитентпен шартқа отырып, БсБ өтінішін толтырып, ақысын төлеу қажет (1 БсБ - 310 теңге, дербестендіру-90 теңге). «ISKER AKPARAТ» ЖШС шотына ақы төленеді.
 
3. БсБ дербестендіру. Екінші деңгейдегі эмитент БсБ дербестендіріп, дербестендірілген БсБ пошта арқылы тапсырыс берушіге жолданады немесе қолма-қол беріледі.
 
4. БсБ алып тері бұйымдарына салу. Салық төлеуші БсБ алып таңбалау жүйесіне ақпаратты енгізеді, тері бұйымдарын сату алдында БсБ алып тері бұйымдарына салады. Тері бұйымдары сатылған жағдайда таңбалау жүйесіне ақпаратты енгізеді.
 
Тауарларды таңбалау кезінде тауарға БсБ түсіру әдістері мен тәртібі:
 
1) тігілген - бақылау (сәйкестендіру) белгісі тікелей тігіс бұйымдар сындарлы тігісіне тігілген;
 
2) желімді - бақылау (сәйкестендіру) белгісі тауардың конструктивті элементіне, өздігінен желімделетін негізде, желімделеді (тігілген таңбалайтын құлақша);
 
3) жапсырылатын (ілетін), бақылау (сәйкестендіру) таңбасын бұйымның алдыңғы жағаны түймелейтін тесігіне не ілмешегінің тесігіне пластикалық негізінде, бір реттік пломбылайтын элементтің көмегімен, ал олар болмаған жағдайда – тігілген ілмешегіне не ілмешегін ұстайтын тігілген торға металл шынжырша түрінде, металл пластина түрінде және басқа материалдардан түспейтін етіп бекітіледі.
 
Текелі қаласы бойынша кіріс басқармасы Сұлтанғалиева Қ.Қ
 

 


Жемқорлықпен күрес – заманның басты талабы
 
Елбасымыз сыбайлас жемқорлықтың мемлекетіміздің дамуына, оның экономикалық өсуі мен саяси тұрақтылығына қауіп-қатер төндіретінін үнемі айтып келеді.
 
Мемлекетімізде жемқорлыққа қарсы күрес саябырсыған емес және бұл бағытта пәрменді де нәтижелі шаралар жүзеге асырылуда.
 
Мемлекет басшысы 2009 жылдың 22 сәуірінде “Қазақстан Республикасында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы” № 793 Жарлыққа қол қойды.
 
Бұл құжат еліміздегі құқық қорғау органдары қызметін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер мен олардың пайда болуының алдын алуда жүйелі әрі тұрақты шаралар өткізуді қамтамасыз етеді.

 

Онда мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдардың және мемлекеттің үлесі бар ұйымдардың басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін дербес жауаптылық белгіленген, тікелей міндеттер жүктелген.
 
Сондай-ақ, Үкіметке мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен бірқатар іс-шараларды ұйымдастыру мен міндеттерді орындау тапсырылған.
 
Сонымен қатар, осы Жарлықта азаматтардың мемлекеттік қызмет өткеру кезеңінде, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтен босғаннан кейін белгілі бір кезең аралығында мүліктік жағдайының ашықтығын қамтамасыз ететін құқықтық тетік әзірленбек.
Мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен босаған адамдарға қызметтен босағаннан кейін белгілі бір кезең ішінде құны ресми табысынан асып түсетін мүліктің шығу тегі туралы ақпарат ұсыну міндеттеліп отыр.
 
Осы арқылы мемлекеттік қызметшілер мен одан босаған азаматтардың табысының ашықтығын айқындап, сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы тұру қағидасы қалыптасады.
 
Жарлықта “корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа” қарсы іс-қимыл шараларын белгілеу көрсетілген. Мемлекеттік органдардағы сыбайластық құқық бұзушылық жасау тәуекелі жоғары лауазымдарға қызметке тұру және қызмет өткеру үшін айрықша жоғары талаптар белгіленген.
 
Аталған лауазымдарды атқаратын адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын арнайы тексеруді көздейтін тетіктерді қолдану мүмкідігі туралы міндеттемелер қабылдау, осындай лауазым тізбесін айқындау міндеттелген.
 
Осы шара мемлекеттік қызметшілер қатарын жеке мүддесінен халық пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын лайықты азаматтармен жасақтауға мүмкіндік береді.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
 

 


Салықтөлеушілер назарына
 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 203-VI Қазақстан Республикасының Заңымен 2019 жылдың 1 қаңтарынан бірыңғай жиынтық төлемнің енгізілуі қарастырылған.
 
Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес, бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:
 
1) бірыңғай жиынтық төлемді төлеген;
2) жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
3) тек қана жеке тұлғаларға қызмет көрсететін және (немесе) акциздік өнімдерді қоспағанда, өзінің жеке қосалқы шаруашылығында өндірген ауыл шаруашылығы өнiмiн тек жеке тұлғаларға ғана өткізетін, дара кәсіпкер ретінде тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар бірыңғай жиынтық төлемді (бұдан әрі – БЖТ) төлеушілер деп танылады.
 
Осыған байланысты, басқа жеке тұлғаларға қызмет атқаратын және (немесе) жеке қосалқы шаруашылық өнімдерді өткізетін жеке тұлғалар БЖТ төлейді. Мысалы, егер заңды тұлғаға және (немесе) дара кәсіпкерге қызмет көрсетілсе, осындай қызметті көрсететін жеке тұлғаның – БЖТ қолдануға құқығы жоқ.
 
Сонымен қатар, бірқатар шектеулердің заңнамамен қарастырылғанына назар аударамыз.
 
БЖТ төлеушілері болып мыналар танылмайды:
 
1) коммерциялық жылжымайтын мүлiк объектiлерi аумағында, кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын, оның iшiнде меншік құқығындағы, жалдау, пайдалану, сенiмгерлiк басқару сауда объектілерін қоса алғанда, қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар;
 
2) тұрғын үйді қоспағанда, мүлікті жалға (мүлiктiк жалдау) беретін тұлғалар;
 
3) жеке практикамен айналысатын адамдар;
 
4) оралмандарды қоспағанда, шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар;
 
5) жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуі бар адамдар бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер ретінде танылмайды.
 
Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген немесе жекеше практикамен айналысатын тұлғалар және стационарлық орындар арқылы қызмет атқаратын (коммерциялық объектілер – сауда объектілері, базарлар және т.б), (тұрғын үйді қоспағанда) мүлікті жалға беретін тұлғалар БЖТ төлеушілері бола алмайды.
 
Осыдан басқа, БЖТ төлеушінің табыс мөлшері күнтiзбелiк жыл үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарындағы айлық есептік көрсеткіштің 1 175 еселенген мөлшерінен аспауы тиiс.
 
Жеке тұлғалар, бірыңғай жиынтық төлем жасалған күннен бастап мұндай төлем жүргізілген айдың соңғы күніне дейін БЖТ төлеушілер деп танылады.
 
БЖТ жеке табыс салығының және әлеуметтік төлемдердің төленуге жататын сомалары қосылады.
 
БЖТ мөлшері – 1 АЕК (республикалық және облыстық маңызы бар қалалар, астана үшін), 0,5 АЕК – басқа елді мекендерде құрайды.
 
Бюджет пен қорлар арасында төлемдердің бөлінуі ыңғайлы болу үшін, бiрыңғай жиынтық төлем банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының шотына бір төлем тапсырмасымен жалпы сомамен төленуге жатады, ал Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы БЖТ –ді ЖТС-на (бюджетке 10%), әлеуметтік төлемдер ( 20 % ӘСМҚ), зейнетақы аударымдары (БЖЗҚ- на 30 %) және МӘМС –ға аударымдар (ӘМСҚ-на 40 %).
 
БЖТ-мен жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер түрінде төлемді төлеу, бөлу және аудару, сондай-ақ оларды қайтару Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
 
Осыдан басқа, аталған Заңмен Салық кодексінің 683, 687, 694 баптарына өзгерістер енгізілген:
 
1) Салық кодексінің 683 баптың 2 тармақтың 2) тармақшасында арнаулы салық режимі үшін салықтық кезеңдегі кірісі:
 
патент негізінде - ең төмен жалақының 300 еселенген мөлшері 3 528 еселенген айлық есептік көрсеткішке өзгертілді;
 
оңайлатылған декларация негізінде - ең төмен жалақының 2 044 еселенген мөлшері 24 038еселенген айлық есептік көрсеткішке өзгертілді;
 
тіркелген шегерімді пайдаланумен - ең төмен жалақының 12 260 еселенген мөлшері 144 184еселенген айлық есептік көрсеткішке өзгертілді;
 
2) 687 баптың 2 тармағында «2 еселенген, заңды тұлғаларда кемiнде ең төмен жалақының 2,5 еселенген мөлшерін» сөздерін «23 еселенген, заңды тұлғаларда кемiнде 29 еселенген айлық есептік көрсеткіш »;
 
3) 694 баптың 3 тармағының екінші бөлімінде «ең төмен жалақының 4 еселенген мөлшері» сөздері «47 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшері» сөздерімен өзгертілді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірсітер басқармасы
 

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаунан 2018 жылғы 5 қазан
 
Адам еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы меңгергенде және лайықты жалақы алуға немесе жеке кәсіп ашып, оны дамытуға мүмкіндік болған кезде табыс артады.
 
Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің арқасында ғана біз Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құра аламыз.
 
Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін өсіруді тапсырамын.
 
Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 миллион 300 мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды.
 
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35 пайызға өседі.
 
Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда республикалық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу керек.
 
Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы ең төменгі күнкөріс шегіне байланысты болмайды.
 
Ең төменгі жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика ауқымындағы еңбекақы өсімінің катализаторына айналады.
 
Төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақысын көтеруге қатысты бұл бастаманы ірі компаниялар қолдайды деп сенемін.
 
Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру және нарық еркіндігін қолдау керек.
 
Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, қазақстандықтардың басым бөлігі табыспен қамтамасыз етіледі.
 
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы
 

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау

 
Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты.
 
Салық салу - мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шартардың бірі.
 
Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
 
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады.
 
Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.
 
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?
 
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
 
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады.
 
Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.
 
Декларацияларды ұсыну мерзімдері
 
 
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сүлеймен
 

Хабарландыру

 
2019 жылғы ақпан айының 06, 13, 20 және 27-ін де сағат 15.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне егізілген өзгерістер бойынша семинар өткізіледі.
 
Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
 
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
 
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43

 


                        Жер салығы туралы
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды.
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2018 жылғы 19 желтоқсандағы № 1093 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылдың 20 желтоқсанындағы №17970 санымен тіркелген) сәйкес Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасынан 104 309 «Елдi мекендердің жерлерiне алынатын жер салығын қоспағанда, жер салығы» бюджеттік сыныптама коды алып тасталынды.
 
Осылайша, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жер салығы бойынша барлық төлемдер «Елдi мекендер жерлерiне салынатын жер салығы» 104302 БСК түсуі керек.
 
Қазіргі уақытта Комитетпен 104302 және 104309 БСК бойынша есеп беттерін біріктіру аяқталды, сонымен қатар 104309 БСК-ын алып тастау бөлігінде 700.00 және 701.01 салық есептілік нысандарына өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар өткізілуде.
 
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 166 «Салық есептілігі нысандарын және оны жасау ережелерін бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізгенше 700.00, 701.01 салық есептілік нысандары бекітілген толтыру ережелеріне сәйкес толтырылады, бұл ретте жер салықтарының сомаларын біріктіру арқылы 104302 БСК апару техикалық жағынан қарастырылған.
 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр
бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды.
 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы №1093 және 2018 жылғы 7 қарашадағы №979 бұйрықтарымен Қаржы министрінің №403 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» 2014 жылғы 18 қыркүйектегі бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
 
Яғни, жоғарыда көрсетілген бұйрықтарға сәйкес, Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы «Жер қойнауын пайдаланушылардың басқа түсімдері» 105330 бюджетті сыныптау кодымен толықтырылды.
 
Осыған байланысты жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттар шеңберінде тауарларды әкелу кезінде төленетін баж аталған бюджеттік сыныптау кодына төлену тиіс.
 
 

Кешенді шаралар күшейтілуде
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, Алматы облысы Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының жоспарлы жұмысын іске асыруда бірқатар мақсатты шаралар белгіленді.
 
«Жемқорлыққа – жол жоқ» деген тақырып аясында лециялар оқылып, тәжірибелік семинарлар өткізілуде.
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу барысында семинарлар өткізудің негізі - мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлерінің саналарын парақорлық секілді жамандықтардан таза ұстауға үндеу, қашанда тазалықтың мерейі үсем болатынын, адалдық арқылы жұмыс істеді түсіндіру болып табылады. Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»» Заңының талаптарын орындау барысында мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар жауапкершіліктерін көтеруге де бағытталған. Олар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған байланысты салық органдары сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, алдын алу және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз құзіреті шегінде жүзеге асырады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Заңның осы талаптарын орындау мақсатында айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Басқармада салық төлеушілер үшін сенім телефоны (4-25-18) жұмыс істейді. Басқарманың жұмыс жоспары бекітілген және «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлесіп халықтарды қабылдауға тізім жасалған, оған жауапты қызметкерлер белгіленген. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басшылық тарапынан ұдайы техникалық оқулар, дөңгелек үстелдер өткізіліп тұрады.
 
Кез келген мемлекет секілді, Қазақстан үшін де сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіріетін, саясаттың, эконмиканың дамуына кері әсер ететін кесел болып саналады. Сондықтан, салық органдары тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп қана қоймай, ашылған дәйектерді дер кезінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап отыру, елге ерекше әсер ететінін білу міндет. Осы қадам арқылы біз халықтың сенімін күшейтіп, сыбайлас жемқорлықпен күресудегі белсенділікті артырамыз.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекетті кірістер басқармасы

                                                                                                                     Текелі қаласы бойынша
                                                                                                    Мемлекеттік кірістер басқармасы
                                                                                                                                         басшысының
                                                                                                                      « 03 »_қаңтар 2019 жыл
                                                                                                             №_Н-1 бұйрығына қосымша
 
 
Текелі қаласыбойынша мемлекеттік кірістер басқармасында
жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау
КЕСТЕСІ
 
Лауазымы
Аты-жөні
Қабылдау күні
Орналасқан орны
Қызмет телефоны
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер
басқармасының
басшысы
Нұрғалиев Қанабек
Досжанұлы
Әрбір сейсенбі мен жұма сайын
Текелі қаласы
Тәуелсіздік көшесі, 10
Каб.№ 1
8(72835) 4-25-46
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер
басқармасы басшысының
орынбасары
Бос орын
 
 
 
 
Қабылдау сағат 09.00 ден 18.30 аралығында жүргізіледі, үзіліс сағат 13.00 – 14.30 дейін.
Қабылдауға жазылу 8(72835) 4-25-18 телефоны бойынша.
 

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу - мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.
Декларацияларды ұсыну мерзімдері
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сүлеймен

 
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
 
Қазіргі кезде Елбасы тарапынан осы бір құбылысқа қарсы кең көлемді күрес жүріп жатқандығымен, әлі де болса жемқорлық жойылған жоқ. Бұл тарапта Елбасы, Парламент және Үкімет тарапынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларға өзгерістер, қолданыста бар заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп  жатыр.  Бұдан басқа күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан  елімізде жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы айтылып да жатыр. Осыған байланысты қоғамымызда осы бір құбылысты жоюға әртүрлі іс – шаралар жүргізіліп жатыр.
 
Өздеріңіз білетіндей сыбайлас жемқорлық, бұл құқықбұзушылықтар және қылмыстар болып бөлінеді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықтар дегеніміз, бұл қандай да бір шешім қабылдағанда жеке немесе заңды тұлғаларға артықшылықтар беру, өз мүлкі немесе табысы туралы мәліметтерді толық бермеу немесе жасырып қалу, бір – бірімен туыс адамдардың тәуелділікті қызметте жұмыс жасауы және т.б. бұл құқықбұзушылықтар үшін, лауазымды қызметкерлер сәйкесінше әкімшілік, тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Ал, сыбайлас жемқорлық қылмыс, бұл тұлғалардан белгілі бір істі атқару үшін ақшалай немесе басқалай сыйақы алу, өзінің қызметтік лауазымын асыра пайдалану, қызметте әрекетсіздік жасау және т.б.

 
Сыбайлас жемқорлықпен күрес –ортақ парызымыз
 
Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған қоғамымыздың ең басты қауіп - қатерлерінің бірі болып табылады. Сондықтанда оны болдырмау, алдын-алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылуда. Алайда, жемқорлықпен күрес барысы күн сайын қарқын алып келеді дегенімізбен, жегі құртқа айналған осы бір қатерлі дерттен бойын аулақ ұстағысы келмейтіндердің қатары да уақыт өткен сайын көбейе түсуде.
 
1998 жылдың 2 шілдесінде Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы қабылданып, онда сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел азаматтарының міндеті екендігі атап көрсетілді. Аталмыш заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамсыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл тоқсауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты міндеттерінің бірі.
 
Осындай келеңсіз құбылыстармен бітіспес күрес жүргізу тек сот,құқық қорғау немесе мемлекеттік органдардың міндеті емес, барлық ұлтжанды азаматтардың парызы. Жемқорлықпен күресуді бүкіл халық болып қолға алсақ қана тоқтатуға болады.
 
Бүгінгі таңда, мемлекеттің ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы ең басты назары экономикалық даму процестерінің басқарылуына, ұйымдық-құрылымдық буындардың тиімді жолдарына, ішкі өзін-өзі бақылау жүйесін құруға және қылмыстылықты тазартуға аударылуы тиіс. Сонымен бірге, сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты - оның алдын алу, яғни, оның себептері мен шарттарына ықпал жасау болуы керектігін ескерген жөн деп есептейміз.

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
    Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.
 
  Текелі қаласы бойынша МКБ  бөлім басшысы С. Сүлеймен

Жемқорлықтың алдын алу шаралары
Бүгінгі күні еліміздің экономикасының дамып, әлеуметтік өсіп-өркендеуіне қайшы келіп, кері әсерін тигізіп отырған факторлардың бірі – жемқорлық. Бұл үлкен мәселе, тек экономикалық емес – құқықтық, әлеуметтік және адамгершілік тұрғыдан этикалық қиындықтар тудыратын жағдай болып отыр.
Сол себепті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Елбасы бұл бағытта үкіметке арнайы міндеттер жүктеп, өзінің Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы жолдауында оның негізгі қағидаларын анықтап берді.
Онда мемлекеттік органның, мемлекеттік қызметкердің жұмысы – шындық, ашықтық, адалдық принциптеріне негізделу қажет деп көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау бағытындағы жұмыс үнемі жүйелі түрде болу қажеттігі де нақтыланған. Жолдаудың осы бағыттағы тапсырмаларына сәйкес салық органдары да тиісті жұмыстарды атқаруда.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінде сыбайлас жемқорлықпен күрес мақсатында бірқатар нормативтік-құқықтық актілер қабылданды.
Бүгінгі күні Мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің салық төлеушілерге қатысты мінез-құлық ержелері белгіленген, кәсіби Әдеп кодексі де қабылданды.
Басты стратегиялық міндеттемелерді орындаумен қатар, басқа да сыбайлас жемқорлықты болдырмау және алдын алу шаралары ұйымдастырылған. Атап айтқанда, Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының ақпараттық стенділерінде қызметкерлердің құқыққа қарама-қайшы келетін іс-әрекеттері туралы жолдауға болатын электронды мекен-жайлар жөнінде мәлімет ілінген.
Сонымен қатар, азаматтардың құқықтарын қорғау, салық органы қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, қызмет эткасын бұзу фактілерін анықтау мақсатында басқармада 4-25-18 «сенім» телефоны жұмыс жасайды. Ақпараттарды қабылдау және өңдеу орталығында арыз-шағымдарға арналған жәшіктер орналастырылған.
Мемлекетіміздің ішкі және сыртқы тұтастығы мен халықтың бірлігін жоғалтпау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті ел болып жүргізуге тиіспіз. Еліміздің әрбір саналы азаматы жемқорлыққа қарсы тұрмаса – оның түбіне балта шабу да оңай болмасы анық.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Н. Мұсаева

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.
  Текелі қаласы бойынша МКБ  бөлім басшысы                         С. Сүлеймен

 
Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтардыңзардаптарын жою
 
Заңсыз алынған мүлiктi немесе заңсыз көрсетiлген қызметтiң құнын өндiрiп алу:
- Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдар немесе соларға теңестiрiлген адамдар сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық нәтижесiнде негiзсiз байыған жағдайлардың бәрiнде заңсыз алынған мүлiк мемлекет кiрiсiне жатқызылуға ал заңсыз көрсетiлген қызмет құны мемлекет кiрiсiне өндiрiлiп алынуға тиiс.
- Заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз көрсетiлген қызмет құнын төлеуден бас тартылған жағдайда прокурордың, салық қызметiнiң не оған заңмен уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың талабы бойынша соттың шешiмiмен мемлекеттiң кiрiсiне өндiрiп алу жүзеге асырылады. Аталған органдар құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкке сот шешiм шығарғанға дейiн тыйым салады.
- Егер мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адам немесе оған теңестiрiлген адам жасалған сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылығы үшiн қызметiнен босатылғаннан, тиiстi мiндеттердi атқарудан өзгедей босатылғаннан кейiн негiзсiз байыған жағдайлардың бәрiнде заңсыз алынған мүлiктерді мемлекет кiрiсiне жатқызуды орындаудан бас тартса, мұндай босату туралы шешiм қабылдаған лауазымды адам немесе орган кiнәлi адамның тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттік кірістер органына заңсыз алынған кiрiстер туралы хабарлама жiбередi.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының жетекші маманы А. Сонгулова

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң принциптерi
 
1) Барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдiгi;
2) мемлекеттiк органдардың қызметiн анық құқықтық регламенттеудi, мұндай қызметтiң заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттiк және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету;
3) мемлекеттiк аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерiн қозғайтын мәселелердi шешу рәсiмдерiн жетiлдiру;
4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерiн қорғаудың басымдығы;
5) Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-тармағына сәйкес лауазымды адамдар мен мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге жол берiлуiн тану;
6) жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн қалпына келтiру, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және олардың алдын алу; 2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 7) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)
7) сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтын азаматтардың жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және оларды көтермелеу;
8) мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдар мен соларға теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн мемлекеттiң қорғауы, аталған адамдар мен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейiн қамтамасыз ететiн жалақы (ақшалай үлес) мен жеңiлдiктер белгiлеу;
9) осындай қызметтi жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеуге өкiлеттiк берiлуiн болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау;
10) сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу, жолын кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-iздестiру қызметi мен өзге де қызметтердi жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгiленген тәртiппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлiктi заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылау шараларын қолдану; 2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 11) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
11) кәсіпкерлік қызметті атқару заңмен белгіленген қызметтік міндеттерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 3-бабының 1, 2 және 3-тармақтарында аталған адамдар үшін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, соның ішінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқару органдарында ақы төленетін қызметтер атқаруға тыйым салуды белгілеу; 2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 12) тармақша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
12) қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету және қоғамда сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік жағдайын қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
 
Қазіргі кезде Елбасы тарапынан осы бір құбылысқа қарсы кең көлемді күрес жүріп жатқандығымен, әлі де болса жемқорлық жойылған жоқ. Бұл тарапта Елбасы, Парламент және Үкімет тарапынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларға өзгерістер, қолданыста бар заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Бұдан басқа күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан елімізде жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы айтылып да жатыр. Осыған байланысты қоғамымызда осы бір құбылысты жоюға әртүрлі іс – шаралар жүргізіліп жатыр.
Өздеріңіз білетіндей сыбайлас жемқорлық, бұл құқықбұзушылықтар және қылмыстар болып бөлінеді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықтар дегеніміз, бұл қандай да бір шешім қабылдағанда жеке немесе заңды тұлғаларға артықшылықтар беру, өз мүлкі немесе табысы туралы мәліметтерді толық бермеу немесе жасырып қалу, бір – бірімен туыс адамдардың тәуелділікті қызметте жұмыс жасауы және т.б. бұл құқықбұзушылықтар үшін, лауазымды қызметкерлер сәйкесінше әкімшілік, тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Ал, сыбайлас жемқорлық қылмыс, бұл тұлғалардан белгілі бір істі атқару үшін ақшалай немесе басқалай сыйақы алу, өзінің қызметтік лауазымын асыра пайдалану, қызметте әрекетсіздік жасау және т.б.

Сыбайлас жемқорлықка жол жоқ
 
Әр мемлекет өзінің құқықтық жүйелерінің негізгі принциптеріне сай бір – бірімен және тиісті халықаралық, өңірлік ұйымдармен белгіленген шараларды жүзеге асыруға жәрдемдесуде өзара тығыз байланыста болады. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасында барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуі тиіс.
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлық пен заң бұзушылықтың жолын кесуді, алдын – алуды және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден және шекара қызметтері, қаржы полициясы мен әскери полиция органдары жүзеге асырады.
 
Балқаш ауданы бойыншасалық басқармасыныңбөлім бастығы

Жемқорлыққа қарсы шаралар жалғасуда
 
Қазіргі кезде Қаржы Министрлігінің Салық комитеті салық қызметі органдарында жемқорлықпен күрес стратегиясын дайындады. Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықты болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде салық қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігіне адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты. Бұл жөнінде Елбасы «Нұр Отан» партиясының 12 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасында қылмыспен және жемқорлықпен күресуді күшейтуді құқық қорғау қызметін алдағы уақытта жетілдірудің қосымша шаралары туралы» Жарлығы салық басқармасында жан – жақты талқыланды. Ондағы мақсат салық қызметкерлеріне Елбасы жарлығының негізгіережелерін түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «Жалпы ұлттық» міндет деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді.
 
Балқаi ауданы бойыншасалық басқармасы
Жетекші салық инспекторы Кишжанов Д.Б

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 24-бабы)
 
1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпаратқа ие адам өзі қызметкері болып табылатын мемлекеттік органның не ұйымның басшылығына не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға хабар береді.
2. Мемлекеттік органның, ұйымның басшылығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарлама бойынша заңға сәйкес шаралар қолдануға міндетті.
3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзгеше түрде жәрдем көрсететін адам мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді.
Осы тармақтың ережелері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпартты хабарлаған адамдарға қолданылмайды, олар заңға сәйкес жауапты болады.
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады және заңда белгіленген тәртіппен ұсынылады. Көрсетілген ақпаратты жария ету заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Р.Сүлейменова

 
Жемқорлықпен күрес – заманның басты талабы
 
Елбасымыз сыбайлас жемқорлықтың мемлекетіміздің дамуына, оның экономикалық өсуі мен саяси тұрақтылығына қауіп-қатер төндіретінін үнемі айтып келеді. Мемлекетімізде жемқорлыққа қарсы күрес саябырсыған емес және бұл бағытта пәрменді де нәтижелі шаралар жүзеге асырылуда.
 
Мемлекет басшысы 2009 жылдың 22 сәуірінде “Қазақстан Республикасында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы” № 793 Жарлыққа қол қойды. Бұл құжат еліміздегі құқық қорғау органдары қызметін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер мен олардың пайда болуының алдын алуда жүйелі әрі тұрақты шаралар өткізуді қамтамасыз етеді. Онда мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдардың және мемлекеттің үлесі бар ұйымдардың басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін дербес жауаптылық белгіленген, тікелей міндеттер жүктелген. Сондай-ақ, Үкіметке мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен бірқатар іс-шараларды ұйымдастыру мен міндеттерді орындау тапсырылған. Сонымен қатар, осы Жарлықта азаматтардың мемлекеттік қызмет өткеру кезеңінде, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтен босғаннан кейін белгілі бір кезең аралығында мүліктік жағдайының ашықтығын қамтамасыз ететін құқықтық тетік әзірленбек. Мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен босаған адамдарға қызметтен босағаннан кейін белгілі бір кезең ішінде құны ресми табысынан асып түсетін мүліктің шығу тегі туралы ақпарат ұсыну міндеттеліп отыр. Осы арқылы мемлекеттік қызметшілер мен одан босаған азаматтардың табысының ашықтығын айқындап, сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы тұру қағидасы қалыптасады.
Жарлықта “корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа” қарсы іс-қимыл шараларын белгілеу көрсетілген. Мемлекеттік органдардағы сыбайластық құқық бұзушылық жасау тәуекелі жоғары лауазымдарға қызметке тұру және қызмет өткеру үшін айрықша жоғары талаптар белгіленген. Аталған лауазымдарды атқаратын адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын арнайы тексеруді көздейтін тетіктерді қолдану мүмкідігі туралы міндеттемелер қабылдау, осындай лауазым тізбесін айқындау міндеттелген. Осы шара мемлекеттік қызметшілер қатарын жеке мүддесінен халық пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын лайықты азаматтармен жасақтауға мүмкіндік береді.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері»
 
2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Президенті
Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауынан
 
Қаржы секторын «қайта жаңғырту».
Банктік портфельдерді «нашар» несиеден арылту ісін аяқтау қажет.
Ол үшін банк иелері шығындарын мойындай отырып, экономикалық жауапкершілік алуға тиіс.
Акционерлердің аффилирленген компаниялар мен жеке адамдардың пайдасы үшін банктерден қаржы шығаруы ауыр қылмыс болып саналуға тиіс.
Ұлттық Банк мұндай істерге немқұрайлы қарамау керек.
Әйтпесе, мұндай мемлекеттік органның не керегі бар?
Ұлттық Банк тарапынан қаржы институттарының қызметін қадағалау қатаң, уақтылы әрі нәтижелі болуға тиіс.
Мемлекет қарапайым азаматтардың мүдделерін қорғауға одан әрі кепілдік береді.
Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды тездету қажет.
Сонымен қатар 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін халыққа берілген валюталық ипотекалық займдар жөніндегі мәселені Ұлттық Банкке толығымен шешуді тапсырылады. Сол күннен бастап аталған валюталық займдарды жеке тұлғаларға беруге заң жүзінде тыйым салынған болатын.
Ұлттық Банк пен Үкімет экономика салаларындағы нақты тиімділікті есепке алатын ставкалармен бизнеске ұзақ мерзімді несиелендіруді қамтамасыз ету мәселесін бірлесіп шешуге тиіс.
Инвестициялық ахуалдың одан әрі жақсаруы және қор нарығының дамуы маңызды болып саналады.
Бұл – жұмысын бастаған «Астана» халықаралық қаржы орталығының негізгі міндеттерінің бірі.
Ол халықаралық озық тәжірибені пайдаланып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы технологияларын қолданатын өңірлік хабқа айналуға тиіс.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ұлттық компанияларының акцияларын IPO-ға табысты түрде шығару қор нарығын дамытуға септігін тигізеді.
 

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
    Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.

«Электрондық үкімет» порталында салықтарды төлеу мүмкіндігі пайда болды
Салық төлеушілерге салық міндеттемесін уақытылы орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында еGov.kz порталында барлық салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді авторизация жасамай және ЭСҚ қол қоймау мүмкіндігінсіз ақ салықтарды төлеу бойынша жаңа қызмет пайда болды.
Осыдан бұрын «электрондық үкімет» порталында жеке тұлғалар үшін, салықтың үш түрін төлеу ғана қол жетімді болған: яғни бұлар мүлік салығы, жер салығы және көлік салығы.
Бүгінгі күнде порталда 18 түрлі салықтар бойынша төлеу мүмкіндігі бар: корпоративтік табыс салығы;
жеке табыс салығы;
әлеуметтік салық;
ЗТ және ЖК мүлiгіне салынатын салықтар;
жер салығы;
ЗТ көлiк құралдарына салынатын салық;
бірыңғай жер салығы;
қосылған құн салығы;
акциздер;
арнайы төлемдер және жер қойнауын пайдаланушылар салығы; экспортқа салынатын рента салығы;
ойын бизнесіне салық;
тіркелген салық;
алымдар; төлемдер; кедендік төлемдер; басқа төлемдер және баждар.
eGov.kz «Электронды үкімет» порталында салық төлеу үшін «Салықтар және қаржылар» - «Салық салу» - «Салықтарды және бюджетке төлнетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу» және «Онлайн ресімдеу» батырманы басып, қызметке тапсырыс беруге болады. Салық төлеушінің ЖСН/БСН, мемлекеттік кірістер органының атауын, төлем сомасын, бюджеттік сыныптамасының кодын таңдағаннан кейін жүйе салықты төлеу бөліміне өтуді автоматты түрде ұсынады. Барлық процедура аяқталғаннан кейін төлем болғанын растайтын электронды чек беріледі.
Салық төлеуші жеке тұлға ретінде авторизациялану және БСН деректерін толтырып және керсінше заңды тұлға салықтарын төлеу мүмкіндігіне ие болады.
Салық төлеушілерге осы енгізілген жаңа қызмет арқылы кез келген уақытта және кез келген елді мекенде банктерге келмей, кезектерде тұрмай бюджетке төлемдерді төлеуге мүмкіндігі берілген.

Банкоматтар мен басқа электронды құрылғылар арқылы салық төлеу
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық төлеушілерге мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру бойынша қойылған міндеттер шеңберінде бюджетпен онлайн төлемдер мен қолма – қол ақшасыз есеп айырысу үлесін ұлғайту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Салық төлеушілерге екінші деңгейлі банктермен бірге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін уақытылы орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында банк шотының бар болған жағдайда - банкоматтар мен басқа электрондық құрылғылар арқылы бюджетке төлемдерді жүзеге асырылады.
Банкоматтар мен басқа электронды құрылғылар арқылы салық төлеудің ең маңызды артықшылығы – кез келген уақытта және кез келген елді мекенде банктерге келмей, кезектерде тұрмай бюджетке төлемдерді төлеуге қабілетті. Бұл ретте, электрондық қызметтерге екінші деңгейлі банктерде белгіленген тарифтерден әлдеқайда төмен.
2018 жылдың 1 тамызынан бастап, еGov.kz порталында барлық салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді авторизация жасамай және ЭСҚ қол қоймау мүмкіндігінсіз ақ салықтарды төлеу бойынша жаңа қызмет пайда болды. Осыдан ертеректе «электрондық үкімет» порталында жеке тұлғалар үшін, салықтың үш түрін төлеу ғана қол жетімді болған: яғни бұлар мүлік салығы, жер салығы және көлік салығы.
eGov.kz «Электронды үкімет»  порталында салық төлеу бойынша нұсқаулар
eGov.kz порталында «Салықтар және қаржылар» - «Салық салу» - «Салықтарды және бюджетке төлнетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу» және «Онлайн ресімдеу» батырманы басып, қызметке тапсырыс беруге болады. Салықтөлеушінің ЖСН/БСН, мемлекеттік кірістер органының атауын, төлем сомасын, бюджеттік сыныптамасының кодын таңдағаннан кейін жүйе салықты төлеу бөліміне өтуді автоматты түрде ұсынады. Барлық процедура аяқталғаннан кейін төлем болғанын растайтын электронды чек беріледі.
Салық төлеуші жеке тұлға ретінде авторизациялану және БСН деректерін толтырып және керсінше заңды тұлға салықтарын төлеу мүмкіндігіне ие болады.
Бүгінгі күнде порталда 18 түрлі салықтар бойынша төлеу мүмкіндігі бар: корпоративтік табыс салығы; жеке табыс салығы; әлеуметтік салық; ЗТ және ЖК мүлiгіне салынатын салықтар; жер салығы; ЗТ көлiк құралдарына салынатын салық; бірыңғай жер салығы; қосылған құн салығы; акциздер; арнайы төлемдер және жер қойнауын пайдаланушылар салығы; экспортқа салынатын рента салығы; ойын бизнесіне салық; тіркелген салық; алымдар; төлемдер; кедендік төлемдер; басқа төлемдер және баждар.
Қосымша ретінде, 2018 жылдың соңына дейін Мемкелеттік кірістер комитетінің порталында http://kgd.gov.kz/ жүзеге асырылады.
Барлық салықтарды төлеу және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша жаңа қызметті іске қосу туралы баспасөз хабарламалары МКК әлеуметтік желілерінің ресми беттерінде, «электронды үкімет» порталында жарияланған.
Банкоматтың интерфейсінде, МКК «Салық төлеушілер кабинеті»             web-қосымшасында мемлекеттік кірістер басқармасының кодтарының тізімі және атауы көрсетілген, сондықтан да тиісті мемлекеттік кірістер органдарын таңдауға мүмкіндік бар.
Салық төлеушіге банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, бюджетке төлемнің төленгенін растайтын құжат беріледі.
Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеуші үшін салық міндеттемесін орындау күні болып, осындай төлемді жүзеге асырған күн саналатынын атап кету керек.
Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеушінің дербес шотында өсімпұл есептелген жағдайда, салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді төлеуге қолма-қол ақшаны енгізген күннен және банктік шоттан ақшаны жойған күнгі күннен басқа, аталған төлемді жүзеге асырған күн есептелінеді.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Салық кодексінің 1 бабының 65 тармақшасында тауарлармен электрондық саудасының ұғымы белгіленген.
Тауарлармен электрондық сауда дегеніміз – бұл ғаламтор-дүкендері және ғаламтор-алаңы сияқты ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын жеке тұлғаларға тауарларды сату бойынша кәсіпкерлік қызмет болып саналады, бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:
 • тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;
 • тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;
 • тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және (немесе) пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен шарттар болса, интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;
Сонымен қатар, Салық кодексінің 1 бабының 29 және 30 тармақшаларында ғаламтор-алаңы мен ғаламтор-дүкенінің ұғымы берілген.
Салық кодексінің 88 бабының 1 тармағының 10 тармақшасына сәйкес тауарлармен электрондық сауда саласында қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер ретінде тіркеу есебіне қоюлуға жатады.
Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер ретінде тіркеу есебіне қою салықпен салынатын нысандарының және (немесе) салықпен салынатын нысандармен байланысты нысандарының жергілікті орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарына қызметтің басталғаны туралы хабарлама негізінде жүзеге асырылады.
Салық кодексінің 293 бабының 3 тармағына сәйкес тауарлармен электрондық сауда саласында қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілер корпоративтік табыс салығын Салық кодексінің 302 бабына сәйкес есептелген сомасын 100 пайызға азайтады.
Осы тармақтың ережелері, оң бағамдық айырма сомасы теріс бағамдық айырма сомасынан асқанын есепке алғанда, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырғандағы кіріс 90 пайызынан кем болмаған жағдайда қолданылады.
Бұл талапты орындамаған жағдайда салық төлеушінің осы аталған баптың ережелерін қолдануға құқысы жоқ.

Салық төлеушілердін назарына
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің 22.08.2018 жылғы  №: КГД-19/22282-И   хатын орындау мақсатында келесіні мәлімдейді.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық төлеушілерге мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру бойынша қойылған міндеттер шеңберінде бюджетпен онлайн төлемдер мен қолма – қол ақшасыз есеп айырысу үлесін ұлғайту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Салық төлеушілерге екінші деңгейлі банктермен бірге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін уақытылы орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында банк шотының бар болған жағдайда - банкоматтар мен басқа электрондық құрылғылар арқылы бюджетке төлемдерді жүзеге асырылады.
Банкоматтар мен басқа электронды құрылғылар арқылы салық төлеудің ең маңызды артықшылығы – кез келген уақытта және кез келген елді мекенде банктерге келмей, кезектерде тұрмай бюджетке төлемдерді төлеуге қабілетті. Бұл ретте, электрондық қызметтерге екінші деңгейлі банктерде белгіленген тарифтерден әлдеқайда төмен.
Сонымен бірге, бүгінгі күні салықтарды электронды төлеу деңгейі жеткілікті жоғары емес. Сонымен, екінші деңгейдегі банктердің есептеріне сәйкес 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында бюджетке төленетін төлемдер саны 2,87 млн. құрады оның ішінде 1,69 млн. электронды түрде (интернет-банкингтер, терминалдар) төленген немесе бюджетке қолма- қол ақшасыз төлемдердің үлесі 59,1% құрады. Бұл ретте, электронды түрде салықтарды төлеу бойынша мәмілелердең негізгі бөлігі заңды тұлғаларға тиесілі.
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Үкіметінің тапсырмасы және Жоспарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 сәуірдегі №465 бұйрығымен бекітілген салықтарды электронды төлеу деңгейін арттыру мақсатында келесі іс – шаралар жүргізілуде:
 1. Жеке тұлғалардың басқа жеке тұлғалар үшін салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу туралы Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне өзгерістер еңгізу. Аталған өзгерістер карточка ұстаушыға байланыстыруды болдырмауға және карточка ұстаушының ЖСН-не емес, басқа жеке тұлғаның ЖСН-не бюджетке ақша аудару мүмкүндік береді.
2)  Төлем белгілеу кодтарын 39-дан 14-ке дейін қысқарту арқылы салық төлеу туралы мәліметтерді жеңілдету, 104302 БСК және 104309 БСК біріңғай 104302 БСК «Жер салығы» біріктіру.
3) «Электрондық үкімет» порталында авторизациялау үшін цифрлық қолтанбаның қолдану мерзімін үш жылға дейін ұлғайту, көбейту және алу тәртібін жеңілдету.
4) Салықтарды, өсімпұлды, айыппұлдарды электрондық қызметтер арқылы төлеуге екінші деңгейдегі банктердің комиссиялық сыйақыларын азайту және алып тастау (интернет-банкингтер, терминалдар).
5) Төлем құжаттарында деректерді автотолтыру арқылы салық берешектер сервисіне екінші деңгейдегі банктерді ақпараттық жүйеге қосу. Екінші деңгейдегі банктерге аталған сервисті төлем құжаттарындағы деректерді автотолтыруды ескере отырып, төлем сервисін жақсарту үшін, әрекетті салықты төлеу тетігіне (интернет-банкинг, терминалдар) қосу мүмкіндігі берілген.
6) «Электрондық үкімет» порталымен және екінші деңгейдегі банктерді ақпараттық жүйесін интеграциялау жолымен төлем құжаттарында деректерді автотолтыру арқылы жеке тұлғалардың кезекті төлемдері туралы мәлімет беру бойынша сервисті жүзеге асыру.
Аталған сервис жеке тұлғаларға мобильдік сервис арқылы мүлік салығы, жер салығы және көлік салығының сомалары туралы мәліметті аудан және ЖӨБ бюджетінің  қимасында алуға мүмкіндік береді, сондай ақ екінші деңгейдегі банктерге клиенттермен салық бойынша төлем құжатын толтыруға кететін уақытты азайтуға және осындай салықтар бойынша төлемдердің қате жөнелтілуін азайтады.
Бірінші сатыда аталған сервисті енгізу 2018 жылы екінші деңгейдегі банктердің АЖ интеграциялау жоспарланды. Екінші сатыда 2019 жылы VIN кодты және кадастырлық нөмірді автоматты түрде толтырып, әр салық салу нысаны бойынша мәліметті беру жолымен «электрондық үкімет» порталымен интеграциялау жоспарланды.
7) «Электрондық үкімет» порталында кезекті төлемдерді төлеу үшін салықтардың тізбесін кеңейту.
2018 жылдың 1 тамызынан бастап, еGov.kz порталында барлық салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді авторизация жасамай және ЭСҚ қол қоймау мүмкіндігінсіз ақ салықтарды төлеу бойынша жаңа қызмет пайда болды. Осыдан ертеректе «электрондық үкімет» порталында жеке тұлғалар үшін, салықтың үш түрін төлеу ғана қол жетімді болған: яғни бұлар мүлік салығы, жер салығы және көлік салығы.
eGov.kz «Электронды үкімет»  порталында салық төлеу бойынша нұсқаулар
eGov.kz порталында «Салықтар және қаржылар» - «Салық салу» - «Салықтарды және бюджетке төлнетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу» және «Онлайн ресімдеу» батырманы басып, қызметке тапсырыс беруге болады. Салықтөлеушінің ЖСН/БСН, мемлекеттік кірістер органының атауын, төлем сомасын, бюджеттік сыныптамасының кодын таңдағаннан кейін жүйе салықты төлеу бөліміне өтуді автоматты түрде ұсынады. Барлық процедура аяқталғаннан кейін төлем болғанын растайтын электронды чек беріледі.
Салық төлеуші жеке тұлға ретінде авторизациялану және БСН деректерін толтырып және керсінше заңды тұлға салықтарын төлеу мүмкіндігіне ие болады.
Бүгінгі күнде порталда 18 түрлі салықтар бойынша төлеу мүмкіндігі бар: корпоративтік табыс салығы; жеке табыс салығы; әлеуметтік салық; ЗТ және ЖК мүлiгіне салынатын салықтар; жер салығы; ЗТ көлiк құралдарына салынатын салық; бірыңғай жер салығы; қосылған құн салығы; акциздер; арнайы төлемдер және жер қойнауын пайдаланушылар салығы; экспортқа салынатын рента салығы; ойын бизнесіне салық; тіркелген салық; алымдар; төлемдер; кедендік төлемдер; басқа төлемдер және баждар.
Қосымша ретінде, 2018 жылдың соңына дейін Мемкелеттік кірістер комитетінің порталында http://kgd.gov.kz/ жүзеге асырылады.
Барлық салықтарды төлеу және бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша жаңа қызметті іске қосу туралы баспасөз хабарламалары МКК әлеуметтік желілерінің ресми беттерінде, «электронды үкімет» порталында жарияланған.
Банкоматтың интерфейсінде, МКК «Салық төлеушілер кабинеті»             web-қосымшасында мемлекеттік кірістер басқармасының кодтарының тізімі және атауы көрсетілген, сондықтан да тиісті мемлекеттік кірістер органдарын таңдауға мүмкіндік бар.
Салық төлеушіге банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, бюджетке төлемнің төленгенін растайтын құжат беріледі.
Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеуші үшін салық міндеттемесін орындау күні болып, осындай төлемді жүзеге асырған күн саналатынын атап кету керек.
Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеушінің дербес шотында өсімпұл есептелген жағдайда, салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді төлеуге қолма-қол ақшаны енгізген күннен және банктік шоттан ақшаны жойған күнгі күннен басқа, аталған төлемді жүзеге асырған күн есептелінеді.

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
    Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.
  Текелі қаласы бойынша МКБ  бөлім басшысы                         С. Сүлеймен

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу - мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.
Декларацияларды ұсыну мерзімдері
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А.Молдақұлова

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
    Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.
  Текелі қаласы бойынша МКБ  бас маманы А.Молдақұлова

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау
    Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу -  мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы  негізгі шартардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.
Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:
 • жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамасыз ету;
 • жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;
 • кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;
 • жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;
 • декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;
 • жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.
Кірістерді декларациялау Реализация декларирования доходов будет способствовать:
 • көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;
 • мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;
 • салық базасын кеңейтуте және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;
 • қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;
 • Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді.  
Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде  жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?
 • Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;
 • кәмелетке толмаған тұлғалар – тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі, олардың атына тіркелген мүлкік, банктік шоттарда ақша сомасы, дебиторлық берешек және (немесе) кредиторлық берешек болған жағдайда;
 • шетелдіктер – Қазақстан аумағында мүлкі немесе тұрғын үй құрылысында қатысу үлесі болған жағадйда.
Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар     қандай декларация  нысандарын тапсыруға тиіс?
Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет.
Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбек ақы, зейнетақы, стипендия алған және басқа кірістерді алмаған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар  қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы  қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.  
Декларацияларды ұсыну мерзімдері  
Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:
 • 2020 жылғы15 шілдеге дейін   – қағаз тасымалдағышта;
 • 2020 жылғы 15 қыркүйектен кешіктірмей   –  электрондық түрде.
  Текелі қаласы бойынша МКБ  бас маманы                              А.Молдақұлова
 


Электронды тауарларды саудалауды салықтық басқаруға
Салық салу мақсаттары үшін Салық кодексінің 1-бабының 65) тармақшасы тауарлардағы электрондық сауда тұжырымдамасы айқындаған.
Тауарлармен электрондық сауда – бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:
тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;
тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;
тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және (немесе) пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен шарттар болса, интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет.
Салық кодексінің 1 баптың 29) және 30) тармақтарымен интернет-алаң және интернет-дүкен тұжырымдары берілген.
Сонымен бірге Салық кодексінің 88-баптың 1 тармақтың 10) тармақшаның бойынша тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жатады.
Салық кодексінің 293 баптың 3 тармағы бойынша тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеуші осы Кодекстiң 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.
Егер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін, осындай қызмет жөніндегі операциялар бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі ескерілген кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90 пайызын құраған жағдайда, осы тармақтың ережелері қолданылады. Осы шарт сақталмаған кезде салық төлеуші осы баптың ережелерін қолдануға құқылы емес.

 
Электрондық цифрлық қолтаңбаны ауыстыру және жою
(ҚР Салық кодексінің 87-бабы)
 
1. Салық төлеуші электрондық цифрлық қолтаңбаны жою немесе оны ауыстыру үшін орналасқан немесе тұрғылықты жеріндегі салық органына электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініштіұсынуға мынадай:
1) электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылданған;
2) тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталған;
3) электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі электрондық ақпарат жеткізгіш жоғалған;
4) кілті бар контейнерлі электрондық ақпарат жеткізгіш жұмыс істемейтіндей болып бүлінген жағдайларда құқылы.
2. Электрондық цифрлық қолтаңбаны жою салық төлеушінің салық органымен осы бапта белгіленген жағдайларда хабарлардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз ететін телекоммуникациялар желісі бойынша беру арқылы электрондық құжаттармен алмасу құқығын тоқтатады.
3. Салық органы электрондық цифрлық қолтаңбаны жоюды немесе ауыстыруды электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе оны ауыстыру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш берілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.
4. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішінсіз электрондық цифрлық қолтаңбаны салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алып тастаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жояды.
5. Салық органы салық төлеушiнiң электрондық цифрлық қолтаңбасын жоюды бір жұмыс күнi iшiнде мынадай:
1) заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде салық төлеушіні мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайда – салық органы соттың шешімін алған күннен бастап;
2) осы Кодекстің 85-бабы 4-тармағының 1), 2), 3), 5), 6) және 7) тармақшаларына сәйкес салық органының шешімі бойынша салық төлеуші қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылған жағдайда – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарылған күннен бастап;
4) банкрот деп танылған жағдайда – салық төлеушіні банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жүргізеді.

 
Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің тiркеу деректерiн өзгерту және толықтыру
(ҚР Салық кодексінің 89-бабы)
 
1. Тiркеу деректерінде көрсетiлген салық салу объектiлерi және (немесе) салық салуға байланысты объектiлер туралы мәлiметтер өзгерген кезде салық төлеушi өзгерістер туындаған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектiлердiң тiркелген жеріндегі салық органына осы Кодекстiң 88-бабының 4-тармағында көрсетiлген хабарламаны беруге мiндеттi.
2. Салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, салық органы осы Кодекстің 88-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық төлеушінің тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді жүргізеді.
Осы Кодекстің 88-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші хабарламаға осы Кодекстің 88-бабының 5-тармағында көрсетілген, салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтердің өзгергенін растайтын құжатты қоса береді.
Салыстырып тексеру үшін шарттың түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда шарттардың және (немесе) шартқа қосымшалардың көшірмелерін нотариат куәландыруғатиіс.

 
Электрондық салық төлеушіні тіркеу есебіне қою
(ҚР Салық кодексінің 86-бабы)
 
1. Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, оның құрылымдық бөлімшелерін электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою ерікті сипатта болады және салық органында салық төлеуші ретінде тіркеуден өткеннен кейін жүргізіледі.
2. Салық төлеуші тіркеу есебіне қою үшін орналасқан немесе тұрғылықты жеріндегі салық органына өзі келу тәртібімен қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті ұсынады.
Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою үшін осындай салықтық өтінішті ұсыну салық төлеушінің хабарлардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз ететін телекоммуникациялар желісі бойынша беру арқылы электрондық құжаттар алмасуға, оның ішінде осы Кодексте көзделген салық органдарының хабарламаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құжаттарды алуға берген келісімі болып табылады.
3. Салық органы электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қолын қойдыра отырып, электрондық цифрлық қолтаңбасын береді.

 
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлiк
(ҚР Салық кодексінің 84-бабы)
 
1. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлiк салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою фактісін куәландырады, мерзімсіз болып табылады және тіркеуші органның лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында ұсынылады. Куәліктің нысанын уәкілетті орган белгілейді.
2. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлiк мынадай міндетті деректемелерді:
1) салық төлеушiнің атауын және (немесе) тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);
2) сәйкестендіру нөмірін;
3) салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою күнін;
4) куәлікті жасаған салық органының атауын қамтиды.
3. Салық төлеуші қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылған жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлiк жарамсыз деп есептеледі.
4. Салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті ауыстыруды қосылған құн салығын төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (егер бұл жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы өзгерген жағдайда – салық төлеуші тегінің, атының, әкесінің аты (егер бұл жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауының өзгергені туралы сәйкестендіру нөмірлері ұлттық тізілімдерінің мәліметтері негізінде үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.

 
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қою
(ҚР Салық кодексінің 83 – бабы)
 
1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 82-бабының 1-тармағына сәйкес қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатпайтын тұлғалар мынадай тәсілдердің бірімен:
1) өзі келу тәртібімен, қағаз жеткізгіште;
2) электрондық нысанда;
3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде резидент-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті беру жолымен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұруға құқылы.
Осы тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының ережесі тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекелдеңгейі жоғарғы салық төлеушілерге қолданылмайды.
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға:
дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалардың;
мемлекеттік мекемелердің;
Қазақстан Республикасындақызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын бейрезиденттердің;
резидент-заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің;
ойын бизнесі салығы салынуға жататын қызметі бойыншаосы Кодекстің 534-бабында аталған тұлғалардың құқығы жоқ.
2. Салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті жасай отырып, салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.
Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар:
1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында аталған тұлғалар үшін – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш берген күннен бастап;
2) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасында аталған тұлғалар үшін – Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушілерге айналады.

 
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қою
(ҚР Салық кодексінің 82-бабы)
 
1. Мыналарды:
1) мемлекеттік мекемелерді;
2) резидент-заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін;
3) ойын бизнесі салығы салынуға жататын қызметі бойыншаосы Кодекстің 534-бабында аталған тұлғаларды;
4) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін осындай арнаулы салық режимі қолданылатын қызметі бойынша қолданатын салық төлеушілерді қоспағанда, резидент-заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындақызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер, дара кәсіпкерлер осы бапта айқындалған тәртіппен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатады.
2. Егер қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiне қою мақсаттары үшiн айналымның мөлшері күнтізбелік жыл ішінде ең төмен айналымнан асып кеткен жағдайда, осы баптың 1-тармағында аталған, қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiне қоюға жататын тұлғалар орналасқанжеріндегі салық органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті беруге міндетті.
Салықтық өтініш айналым мөлшерінің ең төмен айналымнан асып кетуі туындаған ай аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей мына тәсілдердің бірімен:
1) өзі келу тәртібімен қағаз жеткізгіште;
2) электрондық нысанда беріледі.
Салықтық өтінішті электрондық нысандаберу туралыережетәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекел деңгейі жоғарғы салық төлеушілерге қолданылмайды.
Айналым мөлшерін:
1) жаңадан құрылған резидент-заңды тұлғалар, бейрезидент Қазақстан Республикасындақызметін солар арқылы жүзеге асыратын филиалдар, өкілдіктер – әділет органдарында мемлекеттік (есептік) тіркелген күннен бастап;
2) салық органдарында дара кәсіпкерлер ретінде жаңадан тіркеу есебіне тұрған жеке тұлғалар – салық органдарында тіркеу есебіне қойылған күннен бастап;
3) ағымдағы күнтiзбелiк жылда салық органының шешiмi негiзiнде қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiнен шығарылған салық төлеушiлер – салық органының шешiмi негiзiнде қосылған құн салығы бойынша тiркеу есебiнен шығарылған күннен кейiнгi күннен бастап;
4) өзге де салық төлеушілер – ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап, өсу қорытындысы бойынша айқындайды.
3. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін айналым мөлшері осы Кодекстің 369-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген айналымдардың сомасы ретінде айқындалады.
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін бюджетпен есеп айырысуларды шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінде жүзеге асыратын салық төлеуші айналымды айқындау кезінде осы арнаулы салық режиміне жататын қызметті жүзеге асырудан түсетін өткізу бойынша айналымды есепке алмайды.
4. Ең төмен айналым республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 30 000 мың еселенген мөлшерін құрайды.
5. Егер құрылтайшы сенімгерлік басқару шарты бойынша не пайда алушы сенімгерлік басқару туындаған өзге де жағдайларда қосылған құн салығын төлеуші болып табылса, сенімгерлік басқарушы орналасқанжеріндегі салық органына сенімгерлік басқару шартын жасасқан күннен не сенімгерлік басқарудың туындауына негіз болып табылатын өзге де құжат күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өзі келу тәртібімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті беруге міндетті. Өзге жағдайларда мұндай құрылтайшыны немесе пайда алушыны, сондай-ақ сенімгерлік басқарушыны міндетті түрде есепке қою осы баптың2-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.
6. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасының, Қазақстан Республикасындақызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің бірінші басшысы, дара кәсіпкер орналасқанжеріндегі салық органына осы баптың 2-тармағында айқындалған тәртіппен береді.
Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiш берген күннен бастап қосылған құн салығын төлеушiлерге айналады.
Салық органы салықтық өтiнiш берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды жүргізеді.
7. Осы баптың 2-тармағында айқындалған тәртіппен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiштіұсынбаған,осы баптың 1-тармағында көрсетілген, тұлға анықталған кезде салық органы мұндай салық төлеушіні анықтаған кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оған осы Кодекстің 115-бабындаайқындалған тәртіппен Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы хабарлама жібереді.
8. Салық төлеушi осы баптың 7-тармағына сәйкес жіберілген салық органының хабарламасы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтiнiштіұсынбаған жағдайда, осы Кодекстің 115-бабының 5-тармағында белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін салық органы осы Кодекстің
118-бабындаайқындалған тәртіппен салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады.

 
Дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығару
(ҚР Салық кодексінің 81-бабы)
 
1. Салық органы жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығаруды осы Кодексте айқындалған тәртіппен және (немесе) Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік саласындағы заңнамасына сәйкес жүргізеді.
2. Салық органы жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығаруды осы Кодекстің 66-бабында айқындалған тәртіппен жүргізеді.
3. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, салық органы орындалмаған салықтық міндеттемелерболмаған жағдайда, жеке тұлғаны дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығаруды жүргізеді.
4. Салық төлеуші өзінің тұрғанжеріндегі салық органында өзінің дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығарылғаны (шығарудан бас тартылтылғаны) туралы жазбаша растау алуға құқылы.

 
Дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның тіркеу деректерін өзгерту
(ҚР Салық кодексінің 80-бабы)
 
1. Салық органы тіркеу деректерін өзгертуді:
1) дара кәсіпкер Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен ұсынатын хабарлама;
2) жеке практикамен айналысатын адамның тіркеу есебі туралы салықтық өтініші негізінде жүргізеді.
2. Дара кәсіпкер осы баптың 1-тармағында көрсетілген хабарламаны орналасқанжеріндегі салық органына өзінің тіркеу деректері және (немесе) бірлескен кәсіпкерліктің қатысушылары (мүшелері) туралы деректер өзгерген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға міндетті.
3. Жеке практикамен айналысатын адам осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті өзінің тұрған жері өзгерген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық нысанда ұсынуға міндетті.
4. Салық органы тіркеу деректерін өзгертуді тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған хабарламаны алған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.
5. Салық органы жеке практикамен айналысатын адамның тұрған жері туралы мәліметтерді өзгертуді тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған салықтық өтінішті алған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.
Салық органдары, егер салықтық өтініште көрсетілген тұрған жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде болмаған жағдайда, жеке практикамен айналысатын адамның тұрған жері туралы мәліметтерді өзгертуден бас тартады.

 
Салық төлеушілерге жәрдемдесу
(ҚР Салық кодексінің 73-бабы)
 
1. Салық органдары салық төлеушілерге (салық агенттеріне):
1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын түсіндіру;
2) салықтық міндеттемені орындау бойынша бюджетпен есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметтерді ұсыну;
3) салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу бойынша электрондық төлем құжатын қалыптастыра отырып, электрондық нысандасалықтық есептілікті, осы Кодексте белгіленген өзге де есептіліктіұсыну үшін бағдарламалық қамтылымды беру;
4) жеке тұлғалардың көлік құралдары салығы, жер салығы және мүлік салығы бойынша салықтық міндеттемелерінің бар екендігі туралы мәліметтерді ұсыну;
5) салық органдарының интернет-ресурстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
6) салық органдарының ұтқыр топтарының уәкілетті орган айқындаған тәртіппенжеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауы жолымен жәрдемдеседі.
Осы Кодекстің мақсаттарыүшін салық органдарының қызметкерлерінен тұратын, жеке тұлғалардың декларацияларын жасаубойынша консультация беретін және салық төлеушілердіңжекелеген санаттарынан осындай декларацияларды қабылдауды жүзеге асыратын көшпелі топсалық органдарының ұтқыр тобы болып табылады;
7) салық мәдениетін арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізу;
8) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықтардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шараларды өткізу жолымен жәрдемдеседі.
2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасын насихаттау салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салық мәселелері бойынша хабардар болуын арттыру, оның ішінде Қазақстан Республикасы салық заңнамасының ережелерін және оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ салықтық міндеттемені орындауға байланысты мәселелер бойынша ақпаратты олардың назарына жеткізу жолымен хабардар болуын арттыру мақсатын көздейді.
Салық органдары Қазақстан Республикасының салық заңнамасын насихаттауды семинарлар, отырыстар, салық төлеушілермен (салық агенттерімен) кездесулер өткізу, бұқаралық ақпарат құралдарын, ақпараттық стендтерді, буклеттерді және өзге де баспа материалдарын, сондай-ақ
бейне-, аудио- және ақпарат тарату үшін қолданылатын басқа да техникалық құралдарды, телефон және ұялы байланыс құралдарын пайдалана отырып ақпаратты орналастыру жолымен жүзеге асырады.
3. Салық органдары салық төлеушілерге (салық агенттеріне) төлем құжатын толтыру тәртібі туралы, төлем құжатын толтыруға қажетті деректемелер туралы мәліметтерді қоса алғанда, салықтық міндеттемені орындау бойынша бюджетпен есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметтерді ұсынады.
4. Бағдарламалық қамтылым оны орнату жөніндегі нұсқаулық материалымен қоса беріледі, бұл салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеуге арналған электрондық төлем құжатын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
5. Салық органдары жеке тұлғаларға салық органдарының жеке тұлғалардың мүлік салығы, жер салығы және көлік құралы салығы бойынша есептеген салықтық міндеттемелерінің сомалары және (немесе) салықтық берешектіңбар сомасы туралы мәліметтерді:
1) салық органдарының интернет-ресурстарына орналастыру;
2) коммуналдық көрсетілетін қызметтерді берушіесеп айырысуларүшін қолданатын құжаттарда көрсету;
3) салық төлеушінің электрондық поштасының мекенжайларына жіберу;
4) салық төлеуші ұсынған ұялы телефондардың нөмірлеріне қысқа мәтіндік хабар жіберужолымен ұсынады.
Осы көрсетілетін қызметтерді алу үшін салық төлеуші тұрғылықты жеріндегі салық органына жазбаша нысанда электрондық поштасының мекенжайын, ұялы телефондарының нөмірлерін береді.
6. Салық органдары салық төлеушілердің (салық агенттерінің) интернет-ресурстар арқылы тегін негізде ақпарат алуына көмек көрсетеді.

 
Дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебіне қою
(ҚР Салық кодексінің 79-бабы)
 
1. Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою үшін жеке тұлға Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен салық органына хабарлама жібереді.
2. Салық органдары Қазақстан Республикасының заңнамасымен дара кәсiпкерлікті жүзеге асыруға тыйым салынған жеке тұлғаны дара кәсiпкер ретiнде тiркеу есебiне қоюды жүргiзбейдi.
3. Жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын адам ретiнде тiркеу есебiне қою нотариаттық қызметтi, атқарушылық құжаттарды орындау жөнiндегi қызметтi, адвокаттық қызметтi, дауларды медиация тәртібімен реттеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру басталғанға дейiн «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық нысанда ұсынылған, жеке тұлғаның жеке практикамен айналысатын адамды тiркеу есебiне алу туралы салықтық өтiнiшi негiзiнде жүргiзiледi.
4. Салық органдары салықтық өтінішті алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын адам ретiнде тiркеу есебiне қоюды жүргізеді не мұндай тіркеуге қоюдан бас тартады.
Салық органы жеке тұлғаны жеке практикамен айналысатын адам ретiнде тiркеу есебiне қоюдан бас тартуды, егер:
1) жеке басты куәландыратын құжаттың салықтық өтініште көрсетілген деректері сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмеген;
2) нотариаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөнiндегi қызметті, адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның салықтық өтініште көрсетілген деректері лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмеген;
3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде болмаған жағдайларда жүргізеді.

 
Салықтық бақылау
(ҚР Салық кодексінің 69-бабы)
 
1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының орындалуына салық органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылаусалықтық бақылау болып табылады.
2. Салықтық бақылау:
1) салықтық тексеру нысанында;
2) мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.
3. Салықтық бақылаудың осы нысандары шеңберінде:
1) салықтық міндеттеменің, әлеуметтік төлемдерді есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттердің орындалуын есепке алу;
2) бақылау-кассамашиналарын қолдану тәртібінің сақталуын бақылау;
3) акцизделетін тауарларды, сондай-ақ авиациялық отынды, биоотынды және мазутты бақылау;
4) трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;
5) мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын бақылау;
6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау;
7) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу тәртібінің сақталуын бақылау жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары шеңберінде:
1) салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;
2) салықтық нысандарды қабылдау;
3) камералдық бақылау;
4) салықтық мониторинг;
5) салықтық зерттеп-қарау;
6) этил спиртін өндіруді жүзеге асыратын ұйымдарда этил спиртінің есепке алынуын бақылау;
7) өтініш берушінің этил спирті мен алкоголь өнімдерінің, сондай-ақ темекі бұйымдарының өндірісі бойынша қызметке қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтау да жүзеге асырылады.
5. Уәкілетті орган арнаулы мемлекеттік органдармен, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарымен, құқық қорғау органдарымен бірлесіп камералдық бақылау, салықтық тексеру жүргізудің ерекше тәртібін және өздеріне қатысты осындай тексеру жүргізілетін тұлғалар тізбесін айқындайды.
6. Салықтық тексеру жүргізудің жалпы тәртібі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес айқындалады.
7. Салықтық тексеруді жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері осы Кодексте айқындалады.
8. Кеден органдары өз құзыреті шегінде осы Кодекске, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өткізілуiмен байланысты салықтық бақылауды жүзеге асырады, мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін және төленуге салықтар бойынша мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады.

 
Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірісін жекелеген жағдайларда, оның ішінде жанама әдіспен айқындау
(ҚР Салық кодексінің 72-бабы)
 
1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда көрсетілмеген және (немесе) осы Кодекстің 631-бабында белгіленген талаптар бұзыла отырып көрсетілген мәліметтер жеке тұлға шығыстарының көздерін растау үшін негіз бола алмайды.
2. Жеке тұлғаның осы Кодекстің 71-тарауында көзделген декларациясында көрсетілген мәліметтер осы Кодекстің 48-бабында белгіленген салықтық міндеттемемен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзіміне қарамастан, жеке тұлғаның шығыстарын жүзеге асыруға бағытталған кірістерді растау үшін ескерілуі мүмкін.
3. Жеке тұлғаның осы Кодекстің 71-тарауында көзделген декларациясында көрсетілген мынадай:
1) шет мемлекеттегі, оның ішінде осы Кодекстің 294-бабына3-тармағына сәйкес айқындалатын жеңілдікті салық салынатын шет мемлекеттегі мүлік туралы;
2) дебитор және (немесе) кредитор болып табылатын жеке немесе заңды тұлға шет мемлекетте, оның ішінде осы Кодекстің 294-бабының сәйкес айқындалатын жеңілдікті салық салынатын шет мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген жағдайда, басқа тұлғалардың жеке тұлға алдындағы берешегі (дебиторлық берешегі) және (немесе) жеке тұлғаның басқа тұлғалар алдындағы берешегі (кредиторлық берешегі) туралы мәліметтер шет мемлекеттің құзыретті органы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берген растау құжаттары болғанда ғана жеке тұлғаның шығыстарын жүзеге асыруға бағытталған кірістерді растау үшін ескерілуі мүмкін.
4. Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірісін жанама әдіспен айқындау жеке тұлғаның декларацияларында өзі көрсеткен, жеке табыс салығы бойынша салықтық міндеттеменің туындауына әкеп соғатын мәліметтердің толықтығы мен анықтығын айқындау мақсатында жеке тұлғаға қатысты салықтық бақылауды жүзеге асыру барысында қолданылады.
5. Осы баптың күші дара кәсіпкер,жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға қатысты оның осындай қызметті жүзеге асыру кезеңіне қолданылмайды.
6. Егер жеке тұлғаның салық декларацияларында көрсетілген кірістері оның шығыстарына, оның ішінде мүлікті сатып алуға жұмсалған шығыстарына сәйкес келмеген жағдайда, салық органдары жеке тұлғаларға салықтық бақылауды жүзеге асыру барысында жеке тұлғаның кірісін айқындаудың мынадай жанама әдіс түрлерін қолдануға құқылы:
1) активтердің құн өсімі әдісі салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде жеке тұлғада мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті, сондай-ақ ол бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті сатып алуға жұмсалатын шығыстар болған жағдайда пайдаланылады.
Бұл әдіс осы тармақшада көрсетілген мүліктің белгілі бір кезеңдегі өсім құнын жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады;
2) шығындарды есепке алу әдісі салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде жеке тұлғада осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген шығыстар болған жағдайда пайдаланылады.
Бұл әдіс жеке тұлғаның осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген шығыстарын жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады;
3) банктік шоттардағы қаражаттың қозғалысын есепке алу әдісі салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде жеке тұлғада екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарда жеке тұлғаның ақша жинақтары өзгерген жағдайда пайдаланылады.
Бұл әдіс екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарда жеке тұлғаның ақша жинақтарының өзгеруін жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады.
7. Салықтық бақылауды жүзеге асыру кезінде салық органдары қажет болған жағдайда осы бапта айқындалған әдістер жиынтығын пайдалануы мүмкін.
8. Осы бапта айқындалған әдістер қолданылған кезде салықтық бақылауды жүзеге асыру барысында жеке тұлғаның міндеттемелері ескеріледі.
9. Осы бапта көрсетілген әдістермен жеке тұлғаның кірістерін айқындау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

 
Салықтық әкімшілендіру
(ҚР Салық кодексінің 68-бабы)
 
Салықтық әкімшілендірусалықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді жинау бойынша салық органдары және басқа да уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, оның ішінде салықтық бақылауды жүзеге асыруды, мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануды, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер және салықтық әкімшілендірудің осы Кодексте белгіленген өзге де нысандарынкөрсетудібілдіретіншаралар мен тәсілдер жүйесі (жиынтығы) болып табылады.
2. Салықтық әкімшілендіру:
1) заңдылық;
2) салық төлеуші мен салық органдары арасындағы өзараіс-қимылдың тиімділігін арттыру;
3) тәуекелдерді бағалауға негізделген салықтық әкімшілендіруді жүзеге асыру кезіндегі сараланған тәсіл қағидаттарына негізделеді.

 
Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкердің салықтық міндеттемесін орындау
(ҚР Салық кодексінің 65-бабы)
 
1. Дара кәсіпкер қызметті тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде өзінің орналасқанжеріндегі салық органына бір мезгілде:
1) салықтық тексеру жүргізу туралы салықтық өтінішті;
2) таратудың салықтық есептілігін ұсынады.
2. Таратудың салықтық есептілігі қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкер төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің түрлері және әлеуметтік төлемдер бойынша салықтық тексеру жүргізу туралы салықтық өтініш ұсынылғансалықтық кезеңнің басынан бастап осындай өтініш ұсынылған күнге дейінгі кезең үшін жасалады.
Егер кезекті салықтық есептілікті ұсыну мерзімітаратудың салықтық есептілігі ұсынылғаннан кейін басталатын болса, мұндай кезекті салықтық есептілікті ұсынутаратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
3. Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкер таратудың салықтық есептілігінде көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеуді салық органына таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
Егер таратудың салықтық есептілігінің алдында ұсынылғансалықтық есептілікте көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталатын болса, онда төлеу (аудару) таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
4. Қызметітоқтатылатын дара кәсіпкердің салықтық өтінішін салық органы алғаннан кейін салықтық тексеру жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмей басталуға тиіс.
5. Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкердің салықтық берешегі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген кезектілік тәртібімен оның ақшасы, оның ішінде мүлкін өткізуден алынған ақшасы есебінен өтеледі.
6. Егер қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың артық төленген сомалары бар болса, көрсетілген сомалар қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкердің салықтық берешегін өтеу есебіне осы Кодекстің 102-бабындаайқындалған тәртіппен есепке жатқызылуға тиіс.
Егер қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерде салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың қате төленген сомалары бар болса, онда көрсетілген сомалар осы Кодекстің 103-бабындаайқындалған тәртіппен есепке жатқызылуға тиіс.
7. Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерде салықтық берешек болмаған кезде:
1) салықтардың,бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың қате төленген сомалары осы Кодекстің 103-бабындаайқындалған тәртіппен осы дара кәсіпкерге қайтарылуға жатады;
2) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың артық төленген сомалары осы Кодекстің 101-бабындаайқындалған тәртіппен осы дара кәсіпкерге қайтарылуға жатады;
3) айыппұлдардың төленген сомалары осы Кодекстің 106-бабында айқындалған тәртіппен осы дара кәсіпкерге қайтарылуға жатады;
4) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдар мен өсімпұлдың бюджетке артық (қате) төленген сомалары Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен осы дара кәсіпкерге қайтарылуға жатады.
8. Қызметітоқтатылған дара кәсіпкердің салықтық міндеттемесі салықтық тексеру аяқталғаннан кейін және салықтық берешек, әлеуметтік төлемдер бойынша берешек, оның ішінде салықтық тексеру нәтижелері бойынша қалыптасқан берешек болмаған немесе олар осы Кодекстің 115-бабында белгіленген мерзімдерде өтелген кезде орындалды деп есептеледі.
9. Осы баптың 8-тармағына сәйкес салықтық міндеттеме орындалған күн дара кәсіпкерді салық органындағы тіркеу есебінен шығару күні болып табылады.
10. Салық органы осы баптың 8-тармағына сәйкес салықтық міндеттемеорындалған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығаруды жүзеге асырады және уәкілетті органның интернет-ресурсында дара кәсіпкердің тіркеу есебінен шығарылғаны туралы ақпаратты орналастырады.
11. Осы Кодекстің 115-бабында белгіленген мерзімдерде төленбеген салықтық берешектің, әлеуметтік төлемдер бойынша берешектің болуы дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіз болып табылады.
12. Осы баптың ережелері осы Кодекске сәйкес қызметті тоқтату кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктерін қолданатын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды.

 
Салық төлеушілер назарына
 
2018 жылдын 1 қантарына, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI «Салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 83-бабы 1-тармағына сәйкес мынадай тәсілдердің бірімен:
1) өзі келу тәртібімен, қағаз жеткізгіште;
2) электрондық нысанда;
3) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде резидент-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтінішті беру жолымен ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою жүзеге асырылады.

 
Құрметті салық төлеуші (салық агенті)!
2018 жылы салық есептілігін табыс ету бойынша
2017 жылғы 25 желтоқсандағы №121-VI ҚРЗ Заңымен қабылданған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
(Салық кодексі) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілгенін назарларыңызға жеткіземіз.
Көрсетілген кодекстің шеңберінде, егер Салық кодексінде өзгеше белгіленбесе, салық төлеушілерге (салық агенттеріне) салық есептілігін табыс ету бойынша салықтық міндеттемені мерзімінен бұрын орындауға (салық кезеңінің аяқталуына дейін) тыйым салынатын нормасы енгізілді (38-б. 3-т.). Өзгешеге мынадай жағдайлар жатады: салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау); тарату немесе қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда тарату салық есептілігін табыс ету; 911.00 нысандағы салық есептілігін табыс ету және т.б.
Сонымен қатар, Салық кодексінің 208-бабының 7-тармағына сәйкес электрондық салық есептілігі нысандарының шаблондары салық төлеушілер үшін салықтық есептілікті ұсыну мерзімі басталғанға дейін 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қол жетімді болуы тиіс.
Осыған байланысты, Салық төлеушінің кабинетінде жаңа салық есептілігі нысандарының электрондық шаблондарына қол жеткізуді қамтамасыз ету, 01.04.2018 жылдан бастап жоғарыда көрсетілген Салық кодексінің белгіленген мерзімінде,
СТ СЕӨЖ АЖ-да кезең-кезеңмен өтетін болады.
Өзге де жағдайларда (911.00 н. есептілігін табыс етуден басқа) қажеттілігіне қарай есептілікті келу тәртібімен немесе пошта арқылы – қағаз жеткізгіште ұсынуды сұраймыз.
 
Анықтамалық: ӘМ 28.02.2018ж. № 16448 тіркелген, «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» 12.02.2018ж. № 166 ҚМ бұйрығы,. 27.03.2018ж. бастап қолданысқа енгізіледі. ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталында (kgd.gov.kz) 20.03.2018ж. орналастырылған.
 • осы бұйрықтың толық нұсқасы мына мекенжай бойынша: ҚР Заңнамасы-Нормативтік құқықтық актілер-Бұйрықтар-2018 жылғы бұйрықтар;
 • жаңа салық есептілігі нысандары және Оларды жасау қағидалары
  pdf-форматта – мына мекенжай бойынша: ҚР Заңнамасы – Салық есептілігі нысандары – 2018 жылғы СЕН.

 
Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану
(ҚР ӘҚБтК 58-бабы)
 
1. Бiр адам екi немесе одан да көп әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кезде әрбiр құқық бұзушылық үшiн жеке-жеке әкiмшiлiк жаза қолданылады.
2. Егер адам бірнеше әкімшілік құқық бұзушылықтар жасап, оларды сол бiр судья, орган (лауазымды адам) қараса, онда бұл адамға сол бiр түрдегi жазалар қолданылған жағдайда, жазаның түпкiлiктi мөлшерiн жазаның осы түрi үшiн осы Кодексте белгiленген, үш еселенген ең жоғары шектен асыруға болмайды, ал әкiмшiлiк қамаққа алу үшін осы Кодекстiң 50-бабының бірінші бөлігінде белгіленген мерзімнен асыруға болмайды.
3. Егер әкімшілік айыппұлдар заңнамалық актілерде белгіленген, орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған салық міндеттемесі сомасының пайызымен көрсетілген жағдайда, бұлар бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны үшін салынған кезде айыппұл әрбір құқық бұзушылық үшін жеке өндіріп алынады.

 
Резидент-заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесінің салықтық міндеттемесін орындау
(ҚР Салық кодексінің 61-бабы)
 
1. Резидент-заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлімшесінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, резидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің орналасқанжеріндегі салық органына бір мезгілде:
1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш;
2) резидент-заңды тұлғаның өзінің құрылымдық бөлімшесінің қызметін тоқтату туралы шешімінің көшірмесі;
3) егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің таратудың салықтық есептілігі ұсынылады.
2. Таратудың салықтық есептілігі заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесі дербес төлеуші болып танылған салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің түрлері және әлеуметтік төлемдер бойынша заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған салықтық кезеңнің басынан бастап қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш ұсынылған күнге дейінгі кезең үшін жасалады.
Егер кезекті салықтық есептілікті ұсыну мерзімітаратудың салықтық есептілігі ұсынылғаннан кейін басталатын болса, мұндай кезекті салықтық есептілікті ұсынутаратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
3. Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесі осы баптың 2-тармағында көзделген таратудың салықтық есептілігінде көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеуді салық органына таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
Егер таратудың салықтық есептілігінің алдында ұсынылғансалықтық есептілікте көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталатын болса, онда төлеу (аудару) таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
4. Егер заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесі салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді дербес төлеуші болып танылмаса, таратудың салықтық есептілігі ұсынылмайды.
5. Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесінің салықтық берешегі, әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі осы құрылымдық бөлімшені құрған заңды тұлғаның ақшасы есебінен өтеледі.

 
Салықтық міндеттеменің тоқтатылуы
(ҚР Салық кодексінің 56-бабы)
 
1. Жеке тұлғаның салықтық міндеттемесі:
1) ол қайтыс болған;
2) соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда тоқтатылады.
2. Дара кәсіпкердің салықтық міндеттемесі дара кәсіпкер Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қызметін тоқтатқаннан кейін тоқтатылады.
3. Заңды тұлғаның салықтық міндеттемесі:
1) ол таратылғаннан кейін;
2) қосылу (қосылған заңды тұлғаға қатысты), бірігу және бөліну жолымен ол қайта ұйымдастырылғаннан кейін тоқтатылады.

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар
(ҚР ӘҚБтК 57-бабы)
 
Мыналар:
1) прокурордың заңды түсiндiргенiне және (немесе) осыған уәкiлеттi тұлғалардың оны тоқтату талабына қарамастан құқыққа қарсы
мiнез-құлықты жалғастыру;
2) бұрын бiртектi әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жазаға тартылған, ол бойынша осы Кодекстiң 61-бабында көзделген мерзiмi өтпеген адамның оны бiр жыл iшiнде қайталап жасауы;
3) кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылыққа тарту;
4) кiнәлi адамға психикасының ауыр түрде бұзылуынан зардап шегетіні көрінеу белгілі адамдарды не әкiмшiлiк жауаптылық туындайтын жасқа толмаған адамдарды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту;
5) ұлттық, нәсiлдiк және дiни өшпенділік немесе араздық уәжі бойынша, басқа адамдардың заңды әрекеттерi үшiн кек алу, сондай-ақ басқа құқық бұзушылықты жасыру немесе оны жасауды жеңiлдету мақсатында әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
6) адамға немесе оның жақындарына қатысты осы адамның өзiнiң қызметтiк, кәсiптiк немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
7) кiнәлi адамға жүктiлік жағдайда екені көрінеу белгілі әйелге қатысты, сондай-ақ жас балаға, басқа да қорғансыз немесе дәрменсiз адамға не кiнәлi тұлғаға тәуелдi адамға қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау;
8) адамдар тобының әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауы;
9) дүлей зілзала жағдайларында немесе басқа да төтенше жағдайлар кезiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау;
10) алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар деп танылады. Әкiмшiлiк жаза қолданатын сот (судья), орган (лауазымды адам) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипатына қарай осы мән-жайды ауырлататын мән-жай деп танымауы мүмкiн.

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар
(ҚР ӘҚБтК 56-бабы)
 
1. Мыналар:
1) кiнәлi адамның өкiнуi;
2) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаның құқық бұзушылықтың зиянды салдарын болғызбауы, залалды өз еркiмен өтеуi немесе келтiрiлген зиянды жоюы;
3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қатты жан толқынысының әсерiмен не жеке басының немесе отбасының ауыр мән-жайлары салдарынан жасау;
4) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған адамның жасауы;
5) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жүктi әйелдiң немесе он төрт жасқа дейiнгi баласы бар әйелдiң жасауы;
6) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты күшпен немесе психикалық мәжбүрлеу нәтижесiнде жасау;
7) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қажеттi қорғаныстың заңдылық шарттарын бұзу, құқыққа қарсы қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу, бұйрықты немесе өкiмдi орындау кезiнде жасау;
8) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты алғаш рет абайсызда жасау әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар деп танылады.
2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын сот (судья), орган (лауазымды адам) осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетілмеген мән-жайларды да жеңiлдететiн мән-жайлар деп тануы мүмкiн.

 
Кепілге қойылған мүлікке өндіріп алуды қолдану және оны өткізу, сондай-ақ банк кепілдігінің орындалуын талап етутәртібі (ҚР Салық кодексінің 55-бабы)
 
1. Салық төлеушінің және (немесе) үшінші тұлғаның мүлік кепілімен және (немесе) банк кепілдігімен қамтамасыз етілген салықтық міндеттемені орындау графигі бұзылған жағдайда, салық органы салық төлеушінің және (немесе) үшінші тұлғаның кепілге қойылған мүлкіне өндіріп алуды қолданады не банк кепілдігінің орындалуын талап етеді.
2. Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті өткізуді уәкілетті заңды тұлға сауда-саттықтар өткізу жолымен жүргізеді.
Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік етілуі шектелген мүлкін өткізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
3. Салық органы салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу туралы талаптың орындалу мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде банк кепілдігі бойынша ақшалай соманы төлеу туралы талапты кепілдік берушіге жібереді.

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы қағидалары
(ҚР ӘҚБтК 55-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік жаза осы әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн осы бөлiмнiң Ерекше бөлiгiнiң бабында көзделген шекте осы Кодекстiң ережелерiне дәл сәйкестiкте қолданылады.
2. Әкiмшiлiк жаза әдiл, құқық бұзушылықтың сипатына, оның жасалу мән-жайларына, құқық бұзушының жеке басына сай келетiн болуға тиiс.
3. Жеке тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде жасалған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, кiнәлiнiң жеке басы, оның iшiнде оның құқық бұзушылық жасағанға дейiнгi және одан кейiнгi мiнез-құлқы, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
4. Заңды тұлғаға әкiмшiлiк жаза қолдану кезінде әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың сипаты, мүлiктiк жағдайы, жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар ескерiледi.
5. Әкiмшiлiк жаза қолдану адамды, орындамағаны үшiн көрсетілген жаза қолданылған мiндеттердi орындаудан, жол берiлген бұзушылықтарды жоюдан және залалды өтеуден босатпайды.
6. Бiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бiр негiзгi не негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалар қолданылуы мүмкiн.

 
Кейінге қалдырудың және мерзімін ұзартудың қолданылуын тоқтату
(ҚР Салық кодексінің 54-бабы)
 
1. Кейінге қалдырудың және мерзімін ұзартудың қолданылуы тиісті шешімнің қолданылу мерзімі өткеннен кейін тоқтатылады.
2. Кейінге қалдырудың және мерзімін ұзартудың қолданылуы:
1) салық төлеуші салықтардың және (немесе) төлемақылардың бүкіл сомасын белгіленген мерзім өткенге дейін төлеген;
2) салық төлеуші салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша кейінге қалдыруды және мерзімін ұзартуды берушарттарын бұзған;
3) егер кейінге қалдыру немесе мерзімін ұзарту осы Кодекстің 51-бабы2-тармағының 7) тармақшасында көзделген негіз бойынша берілген жағдайда –тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы салық органының шешімінде көрсетілген мерзім ішінде тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағым берілген жағдайларда тоқтатылады, оның ішінде мерзімінен бұрын тоқтатылады. Осы тармақшада көзделген жағдай басталған кезде салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімнің қолданылуы салық органы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.
3. Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімнің қолданылуын осы шешімді қабылдаған салық органы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгертутуралы шешімнің күшін жою туралы хабарламанысалық төлеушіге жібере отырып тоқтатады.

 
Әкiмшiлiк жазалардың негiзгi және қосымша шаралары
( ҚР ӘҚБтК 42-бабы)
 
1. Ескерту жасау, әкiмшiлiк айыппұл, әкімшілік қамаққа алу негiзгi әкiмшiлiк жазалар ретiнде ғана қолданылуы мүмкiн.
2. Арнайы құқықтан айыру, рұқсаттан айыру не оның қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ тізілімнен алып тастау, қызметтi немесе оның жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, сондай-ақ шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен әкiмшiлiк жолмен шығарып жіберу негiзгi, сол сияқты қосымша әкiмшiлiк жазалар ретiнде қолданылуы мүмкiн.
3. Тәркілеу, заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу қосымша әкімшілік жаза ретінде ғана қолданылуы мүмкін.

 
Банк кепілдігі
(ҚР Салық кодексінің 53-бабы)
 
1. Салық төлеуші салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша кейінге қалдыруды, мерзімін ұзартуды берушарттарын бұзған жағдайда, банк кепілдігіне байланысты банкте (кепілдік берушіде) салық төлеушінің салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша міндеттемесін орындау жөніндегі міндет туындайды.
2. Банк кепілдігі мынадай талаптарға сай келуге тиіс:
1) банк кепілдігінің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс;
2) банк кепілдігі кері қайтарып алынбайтын болуға тиіс;
3) банк кепілдігінің қолданылу мерзімі банк кепілдігімен қамтамасыз етілген, салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу жөніндегі міндеттісалық төлеушінің орындауының белгіленген мерзімі өткен күннен бастап алты айдан кейін аяқталуға тиіс;
4) банк кепілдігі берілген сома салық төлеушінің салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу жөніндегі міндетін кепілдік берушінің толық көлемде орындауын қамтамасыз етуге тиіс.
3. Банк кепілдігі бойынша міндеттеме кепілдік берушінің банк кепілдігі бойынша ақшалай соманы төлеу жөніндегі талапты алған күнінен бастап үш жұмыс күніішінде орындауына жатады.
4. Кепілдік беруші салық органына банк кепілдігі бойынша ақшалай соманы төлеу туралы талапты (егер мұндай талап кепілдік берушіге банк кепілдігі берілген мерзім аяқталғаннан кейін қойылған жағдайды қоспағанда) қанағаттандырудан бас тартуға құқылы емес.

 
Мүлікті кепілге қою шартын жасасу талаптары
(ҚР Салық кодексінің 52-бабы)
 
1. Мүлікті кепілге қою шарты салық төлеуші салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы өтініш берген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде,мынадай талаптар сақталған кезде жасалады:
1) кепіл шартының мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкескеледі;
2) кепілге қойылатын мүлік жоғалудан немесе зақымданудан сақтандырылуға тиіс және оның нарықтық құны салық төлеуші салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу графигін бұзған жағдайда, кейінге қалдырудыңнемесе мерзiмiн ұзартудың қолданылу кезеңі үшін есептелген өсімпұл, сондай-ақ оны өткізуге жұмсалатын шығыстар ескеріле отырып, салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы өтініште көрсетілген салықтардың және (немесе) төлемақылардың сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:
тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;
электр, жылу және өзге де энергия түрлері;
тыйым салынған мүлік;
салық органдарын қоса алғанда, мемлекеттік органдар қойған шектеулері бар мүлік;
үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;
тез бүлінетін шикізат, тамақ өнімдері кепіл нысанасы бола алмайды;
3) кепілге қойылатын мүлікті қайта кепілге қоюға жол берілмейді;
4) Қазақстан Республикасының заңдарында мүлікті кепілге қою шартының міндетті мемлекеттік тіркелуі көзделген жағдайларда, салық төлеуші кепіл шартын жасасқан күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей,салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешім қабылдайтын салық органына кепіл шартының тиісті тіркеуші органда тіркелгенін растайтын құжатты ұсынады.

 
Әкiмшiлiк жаза түрлерi
(ҚР ӘҚБтК 41-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн мынадай әкiмшiлiк жазалар қолданылуы мүмкін:
1) ескерту жасау;
2) әкiмшiлiк айыппұл;
3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу;
4) арнайы құқықтан айыру;
5) рұқсаттан айыру немесе оның қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ тiзiлiмнен алып тастау;
6) қызметті тоқтата тұру немесе оған тыйым салу;
7) заңсыз тұрғызылып жатқан немесе тұрғызылған құрылысты мәжбүрлеп бұзу;
8) әкімшілік қамаққа алу;
9) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберу.
2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасағаны үшiн заңды тұлғаларға осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) – 5) және 7) тармақшаларында санамаланған әкiмшiлiк жазалар, сондай-ақ заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу қолданылуы мүмкiн.

 
Жеке тұлғалардын назарына, жеке табыс салығы декларация бойынша
 
Салық Кодесксінін 363- бап бойынша жекетабыссалығыбойыншадекларациянымынадай резидент-салықтөлеушілертапсырады:
- ҚазақстанРеспубликасыныңшегінентысжердегікөздерденкірістералғанжекетұлғалар; - есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі шетел банктеріндегі банктік шоттарында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанында қолданыста болатын ең төмен жалақының 12 еселенген мөлшерінен асатын сомада ақшасы бар Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар;
Жоғарыда көрсетілгеннің негізінде,Қазақстан Республикасынан тысқары орналқан шет ел банкілерінде ақшасы бар ( сомасы 12 АЕК асатын, 2017 жылы 293508 тенге) жеке тұлғалар есепті кезеңнің 31 желтоқсанына жеке табыс салығы бойынша декларация толырады.
Ресейде оқып жатқан Қазақстан Республикасы студент-резидентінтерінің шәкірт ақысына қатысты декларациялау мәселесіне тоқталсақ, бұл шәкіртақыны Ресейдің жоғарғы оқу орындары төлейтіндіктен, бұл Қазақстан Республикасынан тысқары жатқан төлем көздерден түсетіндіктен ол жеке тұлғаның табысына жатады.Соған байланысты Қазақстан Республикасы салық заңдылықтарында көзделген мерзімге жеке табыс салығы бойынша салықтық міндетте туындайды.
Қазақстан Республикасы салық заңдылықтарында көзделген мерзімге жеке табыс салығы бойынша салық есептілігін уақтысында өткізбеген жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 272 бабына сәйкес әкімшілік жаупкершілікке тарту көзделген.
Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік құқығындағы мүлкінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарында ақшасының болуы туралы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтерді жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетпеу жолымен жасыруы Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 275 бабына сәйкес айыппұл салуға әкеп соғады.
Салық кодексінің 363 бабында жеке табыс салығы бойынша декеларция өткізуші тұлғалар үшін толық тізілім көрсетілген.
Салық Кодесксінін 208 бапы бойынша салықтық есептілік тиісті салық органдарына таңдауы бойынша:
1) келу тәртібімен – қағаз жеткізгіште, оның ішінде «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы арқылы (қосылған құн салығы бойынша салықтық есептілікті қоспағанда);
2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы – қағаз жеткізгіште;
3) ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық нысанда ұсынылады.
Туындаған мәселелер бойынша 8(72835) 4-35-43 телефон арқылы хабарласуға немесе Текелі қаласы бойынша МКБ Алматы облысы, Текелі қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 10 үйге келуге болады.

 
Кешенді шаралар күшейтілуде
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, Алматы облысы Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының жоспарлы жұмысын іске асыруда бірқатар мақсатты шаралар белгіленді.
«Жемқорлыққа – жол жоқ» деген тақырып аясында лециялар оқылып, тәжірибелік семинарлар өткізілуде.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу барысында семинарлар өткізудің негізі - мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлерінің саналарын парақорлық секілді жамандықтардан таза ұстауға үндеу, қашанда тазалықтың мерейі үсем болатынын, адалдық арқылы жұмыс істеді түсіндіру болып табылады. Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»» Заңының талаптарын орындау барысында мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар жауапкершіліктерін көтеруге де бағытталған. Олар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған байланысты салық органдары сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, алдын алу және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз құзіреті шегінде жүзеге асырады.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Заңның осы талаптарын орындау мақсатында айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Басқармада салық төлеушілер үшін сенім телефоны (4-25-18) жұмыс істейді. Басқарманың жұмыс жоспары бекітілген және «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлесіп халықтарды қабылдауға тізім жасалған, оған жауапты қызметкерлер белгіленген. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басшылық тарапынан ұдайы техникалық оқулар, дөңгелек үстелдер өткізіліп тұрады.
Кез келген мемлекет секілді, Қазақстан үшін де сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіріетін, саясаттың, эконмиканың дамуына кері әсер ететін кесел болып саналады. Сондықтан, салық органдары тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп қана қоймай, ашылған дәйектерді дер кезінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап отыру, елге ерекше әсер ететінін білу міндет. Осы қадам арқылы біз халықтың сенімін күшейтіп, сыбайлас жемқорлықпен күресудегі белсенділікті артырамыз.

 
Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілгенсалық органы (ҚР Салық кодексінің 50-бабы)
 
1. Республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер арасында бөлінетін салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімді салық төлеушінің орналасқан жеріндегі салық органы қабылдайды.
2. Жергілікті бюджеттерге толық көлемде түсетін салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешімдіосы Кодекстің Ерекше бөлігінде белгіленген, олар төленетін жердегі салық органы қабылдайды.

 
Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
(ҚР ӘҚБтК 40-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк жаза, осыған заңмен уәкiлеттiк берiлген судья, органдар (лауазымды адамдар) әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн қолданатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы болып табылады және мұндай құқық бұзушылық жасаған тұлғаны құқықтары мен бостандықтарынан осы Кодексте көзделгендей айыруды немесе олардың шектелуін қамтиды.
2. Әкiмшiлiк жаза құқық бұзушылықты жасаған тұлғаны заңнама талаптарын сақтау және құқық тәртiбiн құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ құқық бұзушының өзiнiң де, басқа тұлғалардың да жаңа құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады.
3. Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаға дене азабын келтіруді немесе адами қадiр-қасиетiн қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян келтіруді мақсат тұтпайды.
4. Әкiмшiлiк жаза мүлiктiк залалдың орнын толтыру құралы болып табылмайды. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянның орны осы Кодекстiң 59-бабында көзделген тәртiппен толтырылады.

 
Сыббайластықтың түбі құрдым
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң негізінен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алуға, олардың жолын кесуге, кінәлілерді жауапқа тарту арқылы лауазымды адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен тікелей айналысатын прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден, шекара қызметтері, қаржы және әскери полиция секілді арнайы органдар бар. Бірақ, бұл тек қана осы органдардың қызметі деп түсінсек, қателесеміз. Сыбайлас жемқорлықпен әрбір мемлекеттік орган, әр мемлекеттік қызметші күресуі тиіс. Сонда ғана қоғам үшін қауіпті болып табылатын дертпен өз дәрежесінде күресіп, өз құқығымыздың бұзылмауына қол жеткізе аламыз.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізіліп келеді. Атап айтар болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының сақталынуы бойынша іс-шаралар жоспары бекітіліп, аталған жоспардан туындайтын мәселелер бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Мемлекеттік кірістер басқармасының құқықтық-ұйымдастыру жұмыстары және мәжбүрлеп өндіру бөлімінің мамандары тарапынан басқарма қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық көріністеріне тосқауыл қою, жемқорлық фактілерін болдырмау, сыбайластық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу жөнінде техникалық оқулар оқып, кеңестер беру ұдайы жүргізіліп тұрады.

Қауқарлы қарсылық керек
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты халыққа Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту қажет екендігін атап өтілді.
Жолдаудың ережесінде айтылғандай:
- Сыбайлас жемқорлықтың тамырына толық балта шабу үшін әлі де болса құқық қорғау органдары одан әрі бірлесе еңбек еткені дұрыс.
- Қазақстан кеңестен кейінгі кеңістікке алғашқылардың бірі болып жемқорлыққа қарсы заңнама қабылдап, халықаралық конвенцияларға қосылды.
- Уақыт өтті, ахуал өзгерді, ендігі жерде заңнама әзірлеп, талдау мен жетілдіруді талап етіп отыр. Шенеуніктерді сыбайластық іс-әрекетке еріктік немесе еріктен тыс тиісті жағдай тұғызатын заңға тәуелді барлық актілер қайта қаралуға тиіс.
- Пара алушыларды ғана емес, пара берушілерді де жазалау керек.
- Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерді жемқор етіп көрсетіп, жөн-жосықсыз айыптауларды тыйып тастайтын кез де жетті. Егер бұл көпе көрнеу жала болса, онда мұны мемлекеттік қызметші сот арқылы дәлелдеу керек. Егер олай болмаған жағдайда, дабыл тексерілуі тиіс.
- Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» Заңы соңғы кездерде қабылданға ең пәрменді заңдардың бірі болып табылады.
Бұл Заң осы бірнеше жыл ішінде жоғары маңызға ие болып, мемлекеттік қызметшінің күнделікті пайдаланатын оқу құралына айналып отыр.
Заңның ең басты құндылығы, ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін, жемқорлық көріністерді туындататын қауіптен сақтауға, сондай-ақ жемқорлыққа байланысты құқық бұзұшылықтың алдын алу, тыю және ашу жолында мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Барлық адамдар заң мен сот алдында тең.
Мемлекеттік органдардың қызметін анық құқықтық регламенттеуді, мұндай қызметттің заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын, жеке және занды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешу рәсімдерін жетілдіру.
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерін қорғаудың басымдығы.
Жеке және заңды мүлделерін қалпына келтіру, сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және алдын алу.
Сыбайлыс жемқорлық пен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтын азаматтардың жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Мемлекеттік міндеттері атқаруға уәкілдік берілген адамдар мен соларға теңестірілген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттің қорғауы, аталған адамдармен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ететін жалақы (ақшалай үлес) мен жеңілдіктер белгілеу.
Осындай қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті мемлекетттік реттеуге өкілеттік берілуін болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау.
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу жолын кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтерді жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлікті заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылауын қолдану.
Заңда мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар мен шектеулер кеңінен айтылып, өзінің өміршендігі мен пәрменділігі одан әрі айқындай түскен.

 
42-бап. Корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша мүліктісенімгерлік басқару нәтижесінде туындайтын кірістерді, шығындарды және мүлікті есепке алу жөніндегі жалпы ережелер  (ҚР салық кодексінің  42-бабы)
 
1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін сенімгерлік басқарушы өз атынан және сенімгерлік басқару құрылтайшысының мүддесіне орай мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі міндеттерді жүзеге асыруы процесінде туындайтын, тиісінше:
алынуға жататын (алынған) кірістер;
өтелуі мүлікті сенімгерлік басқару шартында, мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде немесе мүлікті сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайлардакөзделген төленуге жататын (жүргізілген) шығындар, оның ішінде сыйақы;
сенімгерлік басқарушы өз атынан және сенімгерлік басқару құрылтайшысының мүддесіне орай мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру процесінде сатып алған және (немесе) алған мүлік мүлікті сенімгерлік басқарудыңкірістері, шығындары және мүлкі деп түсініледі.
2. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқару шарты жөніндегі қызмет бойынша корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтық міндеттемені орындау мақсатында осы Кодекстің 194 және
195-баптарына сәйкес бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті.
3. Сенімгерлік басқару құрылтайшысының мүлікті сенімгерлік басқарушыға беруі осы құрылтайшы үшін осындай мүлікті өткізу болып табылмайды және ол сенімгерлік басқарушының кірісі деп танылмайды.
4. Сенімгерлік басқарушының мүлікті сенімгерлік басқару шартының, мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актінің қолданылуы тоқтатылған кезде немесе мүлікті сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайларда сенімгерлік басқару құрылтайшысына мүлікті қайтаруы осы басқарушы үшін осындай мүлікті өткізу болып табылмайды және ол сенімгерлік басқару құрылтайшысының кірісі (залалы) деп танылмайды.
5. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген сенімгерлік басқарушының өз қызметі туралы есебі негізінде айқындалатын салықтық кезеңдегі сенімгерлік басқарудың кірістері мен шығындары арасындағы оң айырма сенімгерлік басқару құрылтайшысының сенімгерлік басқаруынан түсетін таза кірісі болып табылады.
6. Осы Кодекстің 40-бабының 1-тармағына сәйкес сенімгерлік басқарушы мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтықміндеттемелерді орындауды жүзеге асырған жағдайларда, сенімгерлік басқару құрылтайшысы мүлікті сенімгерлік басқару шартында немесе мүлікті сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайларда көзделген және сенімгерлік басқарушыға төленетін сыйақы сомасын шегерімдерге жатқызуға құқылы емес.

 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, Алматы облысы Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының жоспарлы жұмысын іске асыруда бірқатар мақсатты шаралар белгіленді.
«Жемқорлыққа – жол жоқ» деген тақырып аясында лециялар оқылып, тәжірибелік семинарлар өткізілуде.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу барысында семинарлар өткізудің негізі - салық басқармасының қызметкерлерінің саналарын парақорлық секілді жамандықтардан таза ұстауға үндеу, қашанда тазалықтың мерейі үсем болатынын, адалдық арқылы жұмыс істеді түсіндіру болып табылады. Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»» Заңының талаптарын орындау барысында мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар жауапкершіліктерін көтеруге де бағытталған. Олар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған байланысты мемлекеттік кірістер органдары сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, алдын алу және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз құзіреті шегінде жүзеге асырады.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Заңның осы талаптарын орындау мақсатында айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Басқармада салық төлеушілер үшін сенім телефоны (4-25-18) жұмыс істейді. Басқарманың жұмыс жоспары бекітілген және «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлесіп халықтарды қабылдауға тізім жасалған, оған жауапты қызметкерлер белгіленген. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басшылық тарапынан ұдайы техникалық оқулар, дөңгелек үстелдер өткізіліп тұрады.
Кез келген мемлекет секілді, Қазақстан үшін де сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіріетін, саясаттың, эконмиканың дамуына кері әсер ететін кесел болып саналады. Сондықтан, салық органдары тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп қана қоймай, ашылған дәйектерді дер кезінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап отыру, елге ерекше әсер ететінін білу міндет. Осы қадам арқылы біз халықтың сенімін күшейтіп, сыбайлас жемқорлықпен күресудегі белсенділікті артырамыз.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірстер басқармасы
 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ
 
Жемқорлық атаулымен күресу, сондай-ақ оны ашу оңай шаруа емес. Әсіресе, жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлық мемлекттік органдардың ғана емес, билік пен мемлекеттік қызметтің беделін түсіреді. Сондықтан да Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлықпен аянбай күрес жүргізуді Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты және басым бағыттарының бірі ретінде алдымызға қойып отыр.
Жемқорлықпен күресті ойдағыдай жүргізу үшін оған саяси, құқықтық мәндегі шараларды кешенді түрде белсенді жүзеге асыру қажет. Бүгінде еліміздің мемлекеттік кірістер органдары жемқорлық сипатындағы теріс әрекеттермен күресті барынша жандандыру шараларын қолға алып жатыр. Мысалы, Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті “ҚР Мемлекеттік кірстер органдарында жемқорлықпен күрес” стратегиасын дайындады. Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда, салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықтарды болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде, Мемлекеттік кірстер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауакершілігіне, адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты. Бұл жөнінде Елбасы “Нұр Отан” партиясының Х11 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
Қазіргі кезде Алматы облысы Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірстер басқармасының басшылығы жемқорлықпен күрес мәселесінде қызметкерлер арасында түсіндіру және тәрбиелік жұмыстарын үнемі жүргізіп келеді. Осы мәселе бойынша жыл басынан бірнеше техникалық оқулар өткізілді, Текелі қалсы әкімінің сайтында 16 мақала жарияланды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «жалпыұлттық міндет» деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктеуде.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірстер басқармасы

 
Салық органында қосылған құн салығы бойынша салық есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
ҚР ӘҚБтК 269-бабы)
 
Салықт өлеушiнiң мемлекеттік кіріс органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті берудiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмiн бұзуы –
- елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салынады.
 
 
Текелі қалсы бойынша МКБ бас маманы Р.Сүлйеменова

 
Мемлекеттік мекемелердің мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері
(ҚР Салық кодексінің 41-бабы)
 
1. Мемлекеттік мекемелер мүлікті сенімгерлік басқаруға берген кезде, егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында немесе мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде өзгеше белгіленбесе,мүлік салығы, жер салығыжәне көлік құралдарысалығы бойынша салықтық міндеттемелерсенімгерлік басқарушының орындауына жатады.
2. Сенімгерлік басқарушы, егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында немесе мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде өзгеше белгіленбесе, салықтарды есептеу және төлеу, салықтық есептілікті жасау және ұсыну бойынша салықтық міндеттемелерді:
егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілетін болса –­мұндай құқық мемлекеттік тіркелген;
егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік басқару құқығын мемлекеттік тіркеу талап етілмейтін болса –мүлікті сенімгерлік басқару шартынемесе мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы акті жасалған күннен бастап орындайды.
3. Сенімгерлік басқарушы:
егер мүлікті сенімгерлік басқару шартында немесе мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актіде өзгеше белгіленбесе, салықтарды есептеу және төлеу, салықтық есептілікті жасау және ұсыну бойынша салықтық міндеттеменіөз атынан, қатарына осындайсенімгерлік басқарушы жататын тұлғалар үшін осы Кодекстің Ерекше бөлігінде белгіленген мөлшерлемелер бойынша және тәртіппен орындайды;
мүлікті сенімгерлік басқаруға берген кезде салықтық міндеттемені орындау мақсатында осы Кодекстің 194-бабына сәйкес бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті.
4. Егер мемлекеттік мекемелер мүлікті сенімгерлік басқаруға берген кезде мемлекеттік мекеменің мүлкі сенімгерлік басқарушыда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар құрамында есепке алынбайтын жағдайда, онда мұндай мүлікті қабылдап алу-беру актісінде мұндай мүліктің акт жасалған күнгі баланстық құны көрсетілуге тиіс.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
КАМЕРАЛДЫҚ БАҚЫЛАУ
(ҚР Салық кодексінің 94-бабы)
 
Салық төлеушi (салық агенті) ұсынған салықтық есептілікті, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу және талдау негiзiнде салық органдары жүзеге асыратын бақылау камералдық бақылау болып табылады.
Камералдық бақылау тәуекелдерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.
Салық органдарында тіркеу есебіне қою және (немесе) осы Кодекстің 96-бабына сәйкес салықтық есептілікті ұсыну және (немесе) салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді төлеу арқылы салық органдары камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықтаған бұзушылықтарды салық төлеушіге дербес жою құқығын беру камералдық бақылаудың мақсаты болып табылады.
Камералдық бақылау салық органдарында бар мынадай деректерді: салықтық есептілікті; өзге де мемлекеттік органдардың салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерін; салық төлеушінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді; осы Кодексте белгіленген өзге де есептілікті салыстыру арқылы жүргізіледі.
Камералдық бақылау осы Кодексте белгіленген осындай кезең үшін салықтық есептілікті ұсыну мерзімі өткеннен кейін тиісті салықтық кезең үшін жүргізіледі.
Камералдық бақылау осы Кодекстің 48-бабында белгіленген ережелер ескеріле отырып, талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде жүзеге асырылады.
 
 
Текелі қаласы бойнша МКБ бас маманы Р. Сулейменова

 
Қосылған құн салығын төлеушілер
(ҚР Салық кодексінің 367-бабы)
 
1. Мыналар:
1)ҚазақстанРеспубликасындақосылғанқұнсалығыбойыншатіркеуесебінетұрғанмынадайтұлғалар:
дара кәсіпкерлер;
мемлекеттікмекемелердіқоспағанда, резидент - заңдытұлғалар;
қызметінҚазақстанРеспубликасында филиал, өкілдікарқылыжүзегеасыратынбейрезиденттер;
сенімгерлікпенбасқаруқұрылтайшыларымен не сенімгерлікпенбасқарутуындайтынөзгежағдайлардапайдаалушыларменсенімгерлікпенбасқарушарттарыбойыншатауарларды, жұмыстарды, қызметкөрсетулердіөткізубойыншаайналымдыжүзегеасыратынсенімгерлікпенбасқарушылар;
2) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды импорттайтын тұлғалар
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Р.Сулейменова

 
Жеке басқа қол сұғылмаушылық
(ҚР ӘҚБтК 14-бабы)
 
1. Осы Кодексте белгiленген негiздер мен тәртiптен өзгеше ретте, ешкiмді де әкiмшiлiк ұстап алуға, күштеп әкелуге, iшкi iстер органдарына (полицияға) немесе басқа да мемлекеттiк органдарға жеткiзуге, жеке басын жете тексеруге және жеке тұлғаның заттарын жете тексеруге немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз етудің өзге де шараларын қолдануға болмайды.
2. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда және тәртіппен судьяның қаулысы бойынша ғана әкімшілік жазалау шарасы ретінде әкімшілік қамаққа алу қолданылуы мүмкін.
3. Әрбiр ұстап алынған, күштеп әкелінген, iшкi iстер органдарына (полицияға) немесе басқа да мемлекеттiк органға жеткiзiлген адамға ұстап алудың, күштеп әкелудiң, жеткiзудiң негiздерi, сондай-ақ жасалуы оған тағылып отырған әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың заңдық саралануы дереу хабарланады.
4. Мемлекеттiк орган (лауазымды адам) заңсыз ұстап алынған, күштеп әкелiнген, жеткiзiлген немесе судья қаулысында көзделген мерзімнен артық әкімшілік қамаққа алуда болған адамды дереу босатуға мiндеттi.
5. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iске қатысушы адамдардың ешқайсысын азаптауға, оларға күш қолдануға, қатыгездiкпен немесе адами қадiр-қасиетiн қорлайтындай қарауға болмайды.
6. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзу процесiнде тұлғаның не оның өкiлiнiң еркiне қарсы жеке басқа қол сұғылмаушылықты бұзатын әрекеттер жасау тек осы Кодексте тiкелей көзделген жағдайларда және тәртiппен ғана мүмкiн болады.
7. Өзіне қатысты әкімшілік жазалау шарасы ретінде әкімшілік қамаққа алу таңдалған адамды, сондай-ақ әкімшілік ұстап алынған адамды ұстау оның өмiрi мен денсаулығына қатер төндірмейтін жағдайларда жүзеге асырылуға тиiс.
8. Заңсыз әкімшілік қамаққа алудың, өмiрi мен денсаулығына қауіпті жағдайларда ұстаудың, оған қатыгездiкпен қараудың салдарынан жеке тұлғаға келтiрiлген зиян заңда көзделген тәртiппен өтелуге жатады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кезінде салықтық міндеттемені орындау
(ҚР Салық кодексінің 40-бабы)
 
1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін мүлікті сенімгерлік басқаруды құру нәтижесінде, оны жүзеге асыру және (немесе) тоқтату процесінде туындайтын салықтық міндеттеме сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша салықтық міндеттеме деп түсініледі.
Сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтық міндеттемені орындауды:
1) мүлікті сенімгерлік басқару шарты, мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы акт бойынша сенімгерлік басқару құрылтайшысы немесе мүлікті сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайларда пайда алушы (бұдан әрі осы Кодекстің мәтіні бойынша – сенімгерлік басқару құрылтайшысы):
сенімгерлік басқаруға берілген қатысу үлесі және (немесе) акциялар;
мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы акті бойынша сенімгерлік басқаруға берілген мүлік;
заңды тұлға, дара кәсіпкер сенімгерлік операциялар бойынша екінші деңгейдегі банктен алған кіріс;
егер сенімгерлік басқару құрылтайшысы осындай міндет жүктелген жеке тұлға болып табылса, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқарукодексiне және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңынасәйкес декларацияны жасау және тапсыру бойынша жүзеге асырады.
Осы Кодекстің мақсаттары үшін мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы акт деп мүлікті сенімгерлік басқарудың туындауына негіз болатын, қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асырмайтын бейрезидент-жеке тұлға немесе бейрезидент-заңды тұлға сенімгерлік басқарушы болып табылатын құжат түсініледі;
2) өзге жағдайларда – сенімгерлік басқарушыжүзеге асырады. Бұл ретте дара кәсіпкерден басқа, жеке тұлғаның және тұрақты мекеме құрмай, қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғаның салық агенті болып табылатын екінші деңгейдегі банк жүзеге асыратын сенімгерлік операциялардан алған кірісі бойынша салықтық міндеттемені осындай екінші деңгейдегі банк салық агентінің міндеттерін атқару түрінде орындайды.
Сенімгерлік басқарушы мынадай:
егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мүлікті сенімгерлік басқару құқығы мемлекеттік тіркеуге жататын болса– мұндай құқық мемлекеттік тіркелген;
егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сенімгерлік басқару құқығы мемлекеттік тіркеуге жатпайтын болса – мүлікті сенімгерлік басқару шарты немесе мүлікті сенімгерлік басқару туындайтын өзге де жағдайдың басталғанын растайтын құжат жасалған күннен бастап туындайтын салықтық міндеттемелерді орындайды.
2.Сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет бойынша қосылған құн салығы бойынша туындайтын салықтық міндеттемені орындауды осы Кодекстің 10-бөлімі мен 82 және 83-баптарында айқындалған тәртіппен сенімгерлік басқарушы жүзеге асырады.
3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілмеген салықтар және бюджетке төленетін төлемдер бойынша туындайтынсалықтық міндеттемені орындауды, егер осы Кодекстің 41-бабында өзгеше белгіленбесе, осы Кодекске сәйкес осындай салықты, бюджетке төленетін төлемді төлеуші деп танылған тұлға жүзеге асырады.
4. Резидент болып табылатын сенімгерлік басқарушы – жеке тұлға, қатысу үлесі мен акциялар түрінде мүлікті сенімгерлік басқаруға алған жағдайлардан басқа, осы Кодекстің 79-бабында айқындалған тәртіппен дара кәсіпкер ретінде салық органында тіркеу есебіне тұруға тиіс.
5. Осы Кодекстің осы бабының және 41 – 45-баптарының
ережелері Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық қордың активтерін сенімгерлік басқаруды басқарушы компанияның құруы, жүзеге асыруы және (немесе)
тоқтатуы нәтижесінде туындайтын салықтықміндеттемелерге қолданылмайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Құрметті салық төлеушілер
 
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 20 шілдедегі № 463-IV Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін хабарлайды.
Енгізілген өзгерістерге сәйкес, мұнай өнімдерін мұнай өнімдері базаларынан өткізу, тиеп-жөнелтужәне (немесе) тасымалдау, сондай-ақ айдау есепке алатын бақылау аспаптары қолданылмай жүзеге асырылады.
Соныменқатар, мұнай өнімдерін тасымалдау есепке алатын бақылау аспаптары арқылы тек қана автожанармай құю станцияларыүшін Заңмен ұйғарылған:
1) астананың, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың аумақтарында орналасқан жанармай құю станциялары үшін - 2019 жылғы1қаңтарданбастап;
2) бірінші абзацында көрсетілмеген жанармай құю станциялары үшін - 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Туындаған сұрақтар бойынша келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: 4-39-41, 9бөлме.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С.Сүлеймен

 
Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері
(ҚР Салық кодексінің 38-бабы)
 
1. Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері осы Кодексте белгіленеді.
2. Мерзімнің өтуі салықтық міндеттемені орындау мерзімінің басталуы айқындалған нақты оқиғанемесе заңды әрекеторын алған күннен кейінгікүннен басталады.
Мерзім салықтық кезеңнің соңғы күнінің соңында аяқталады. Егер мерзімнің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда мерзім келесі жұмыс күнінің соңында аяқталады.
3. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық міндеттемені мерзімінен бұрын орындауға құқылы.
Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші (салық агенті) салықтық есептіліктіұсынужөніндегі салықтық міндеттемені салықтық кезең аяқталғаннан кейін орындайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Жемқорлыққа қарсы күрес – жалпы ұлттық міндет
 
Қазіргі кезде Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті мемлекеттік кірістер органдарында жемқорлықпен күрес стратегиясын дайындады. Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықты болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігіне адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты. Бұл жөнінде Елбасы «Нұр Отан» партиясының 12 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасында қылмыспен және жемқорлықпен күресуді күшейтуді құқық қорғау қызметін алдағы уақытта жетілдірудің қосымша шаралары туралы» Жарлығы мемлекеттік кірістер басқармасында жан – жақты талқыланды. Ондағы мақсат мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлеріне Елбасы жарлығының негізгі ережелерін түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «Жалпы ұлттық» міндет деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Е.Нағашбеков

 
Күн тәртібінен түспейді
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты халыққа Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту қажет екендігін атап өтілді.
Жолдаудың ережесінде айтылғандай:
- Сыбайлас жемқорлықтың тамырына толық балта шабу үшін әлі де болса құқық қорғау органдары одан әрі бірлесе еңбек еткені дұрыс.
- Қазақстан кеңестен кейінгі кеңістікке алғашқылардың бірі болып жемқорлыққа қарсы заңнама қабылдап, халықаралық конвенцияларға қосылды.
- Уақыт өтті, ахуал өзгерді, ендігі жерде заңнама әзірлеп, талдау мен жетілдіруді талап етіп отыр. Шенеуніктерді сыбайластық іс-әрекетке еріктік немесе еріктен тыс тиісті жағдай тұғызатын заңға тәуелді барлық актілер қайта қаралуға тиіс.
- Пара алушыларды ғана емес, пара берушілерді де жазалау керек.
- Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерді жемқор етіп көрсетіп, жөн-жосықсыз айыптауларды тыйып тастайтын кез де жетті. Егер бұл көпе көрнеу жала болса, онда мұны мемлекеттік қызметші сот арқылы дәлелдеу керек. Егер олай болмаған жағдайда, дабыл тексерілуі тиіс.
- ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» заңы соңғы кездерде қабылданға ең пәрменді заңдардың бірі болып табылады.
Бұл Заң осы бірнеше жыл ішінде жоғары маңызға ие болып, мемлекеттік қызметшінің күнделікті пайдаланатын оқу құралына айналып отыр.
Заңның ең басты құндылығы, ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін, жемқорлық көріністерді туындататын қауіптен сақтауға, сондай-ақ жемқорлыққа байланысты құқық бұзұшылықтың алдын алу, тыю және ашу жолында мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Барлық адамдар заң мен сот алдында тең.
Мемлекеттік органдардың қызметін анық құқықтық регламенттеуді, мұндай қызметттің заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын, жеке және занды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешу рәсімдерін жетілдіру.
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерін қорғаудың басымдығы.
Жеке және заңды мүлделерін қалпына келтіру, сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және алдын алу.
Сыбайлыс жемқорлық пен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтын азаматтардың жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Мемлекеттік міндеттері атқаруға уәкілдік берілген адамдар мен соларға теңестірілген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттің қорғауы, аталған адамдармен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ететін жалақы (ақшалай үлес) мен жеңілдіктер белгілеу.
Осындай қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті мемлекетттік реттеуге өкілеттік берілуін болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау.
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу жолын кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтерді жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлікті заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылауын қолдану.
Заңда мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар мен шектеулер кеңінен айтылып, өзінің өміршендігі мен пәрменділігі одан әрі айқындай түскен.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Н. Альмуханов

 
Салықтық міндеттемені орындау
(ҚР Салық кодексінің 36-бабы)
 
1. Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші салықтық міндеттемені орындауды өз бетінше жүзеге асырады.
2. Салық төлеуші салықтық міндеттемені орындау үшін мынадай әрекеттер жасайды:
1) салық органында тіркеу есебіне тұрады;
2) салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды жүргізеді;
3) салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді, салықтық базамен салықтық мөлшерлемелерді негізге ала отырып, салықтардың және бюджетке төленуге жататын төлемдердің, сондай-ақ осы Кодекстің Ерекше бөлігіне сәйкес олар бойынша аванстық және ағымдағы төлемдердің сомасын есептейді;
4) салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салықтық нысандардыжәне осы Кодексте белгіленген өзге де нысандарды жасайды және белгіленген тәртіппен салық органдарына ұсынады;
5) салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің есептелген және есепке жазылған сомасын, осы Кодекстің Ерекше бөлігіне сәйкес салықтар және бюджетке төленетін төлемдер бойынша аванстық және ағымдағы төлемдерді төлейді.
3. Салық төлеуші салықтық міндеттемені Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орындауға тиіс.
Осы Кодекстің Ерекше бөлігінде көзделген жағдайларда, салықтық міндеттемені салық төлеуші-жеке тұлға жалпы сомасы салықтың есептелген сомасынан аз болмайтын бірнеше төлемдерді салықтық кезең ішінде енгізу жолымен орындауы мүмкін.
4. Салық төлеушінің салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесі, сондай-ақ қолма-қол емес нысанда орындалатын өсімпұл мен айыппұлдарды төлеу жөніндегі міндеттемесі салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің, өсімпұл мен айыппұлдардың сомасына төлем тапсырмасынекінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым орындауға алған күннен бастап немесе банкоматтар немесе электрондық терминалдар арқылы төлемді жүзеге асырған күннен бастап, ал қолма-қол нысанда – салық төлеуші көрсетілген сомаларды екінші деңгейдегі банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, уәкілетті мемлекеттік органға, жергілікті атқарушы органға енгізген күннен бастап орындалған болып саналады.
5. Осы Кодексте белгіленген жағдайларда салық төлеушінің уәкілетті өкілі салықтарды, бюджетке төленетін төлемдердітөлеу, әлеуметтік аударымдарды аудару кезінде төлем құжаттарында ақшаны жөнелтуші салық төлеушінің тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауын және оның сәйкестендіру нөмірін көрсетеді.
6. Салық агенті орындайтын,салық төлеушінің салық төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесі салық ұсталған күннен бастап орындалған болып саналады.
7. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі салықтық міндеттеме, сондай-ақ өсімпұл мен айыппұлдарды төлеу жөніндегі міндеттеме осы Кодекстің 102-бабында айқындалған тәртіппен есепке жатқызуларды жүргізу жолымен орындалуы мүмкін.
8. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі салықтық міндеттеме, сондай-ақ өсімпұл мен айыппұлдарды төлеу жөніндегі міндеттеме осы Кодексте, «Акционерлік қоғамдар туралы»Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Кодекстің722-бабында көрсетілген өнімді бөлу туралы келісімдерде (келісімшарттарда), Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта төлеудің заттай нысаны немесе шетелдік валютамен төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, ұлттық валютамен орындалады.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама қағидаттарының маңызы
(ҚР ӘҚБтК 7 - бабаы)
 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама қағидаттарының маңызы мынада: оларды бұзу, оның сипаты мен мәнiне қарай, iс бойынша болған iс жүргізуді жарамсыз деп тануға, осындай iс жүргiзудiң барысында шығарылған шешiмдердiң күшiн жоюға не осы тұрғыда жиналған материалдарды дәлелдеу күшi жоқ деп тануға әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 679 бабына сәйкес осы бөлімнің осындай әрбір режимі үшін белгіленген, оны қолдану шарттарына сәйкес болған кезде, арнаулы салық режимін таңдауды, оның ішінде басқа да арнаулы салық режимдеріне ауысқан кезде - уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламада жүзеге асырылады.
Жаңадан құрылғанын қоспағанда, салық төлеуші арнаулы салық режимін қолдану шарттарына сәйкес, оның ішінде жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібінен, шағын бизнес субъектілері үшін басқа да арнаулы салық режимдерінен, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимдерінен - тіркелген шегерім пайдалануды құқылы.

 
Салықтық міндеттеме
(ҚР Салық кодексінің 31 бабы)
 
1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі салықтық міндеттеме деп танылады, соған орай салық төлеуші осы Кодекстің36-бабының
2-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасауға міндетті.
2. Мемлекеттің салық органы арқылы салық төлеушіден (салық агентінен) салықтық міндеттемесін толық көлемде орындауды талап етуге, ал салықтық міндеттеме орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, осы Кодексте айқындалған тәртіппен оны қамтамасыз ету жөніндегі тәсілдерді және мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға құқығы бар.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi
(ҚР ӘҚБтК 6 бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың міндеттері – адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, халықтың денсаулығын, санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын, қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншiктi, қоғамдық тәртiпті және қауiпсiздiктi, мемлекеттiк билiктi және мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың белгiленген тәртiбiн, ұйымдардың заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерiн әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардан қорғау, сондай-ақ олардың жасалуының алдын алу.
2. Осы мiндеттi жүзеге асыру үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама әкiмшiлiк жауаптылықтың негiздерi мен қағидаттарын белгiлейдi, қандай іс-әрекеттердiң әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар болып табылатынын және оларды жасағаны үшiн қолданылатын жаза түрлерiн, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қандай әкiмшiлiк жаза қолданылуы, қай мемлекеттiк органның (лауазымды адамның) және қандай тәртiппен қолдануы мүмкiн екенiн айқындайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
СЫБАЙЛАСТЫҚПЕН КҮРЕСУГЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛҒАН
 
2015 жылдың 18 қарашасында Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» арнайы заңы қабылданып, мемлекеттік органдар қызметінде заңдылық пен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды нығайту жөнінде қатаң талаптар қойылған, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу мемлекеттік саясаттың маңызды басымдығы ретінде танылып, заңсыз іс-әрекеттерге барғандарды қатаң жазалау да ұсынылған.
Қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту үшін арнайы қызметтермен, халықаралық мемлекеттік емес ұйымдармен өзара ынтымақтастықты, бірігіп әрекет етуді нығайту жөнінде көптеген шаралар қабылданған. Себебі, сыбайлас жемқорлық құқықты, тәртіпті таптап қана қоймай, мемлекеттің дамуын барлық жағынан тежейтін, ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыс екені анық.
Қызмет көрсетудің заманауи жаңа түрлері енген сайын сыбайлас жемқорллықтың небір қырлары да көрінуде.
Қазіргі таңда мемлекеттік органдардың оған қатысуға үлесі бар ұйымдардың басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу жөніндегі шараларды орындамағаны үшін, мемлекеттік қызметшілердің өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық жәйіттердің бәрін өз басшылығына немесе құқық қорғау органдарына жеткізбегеніне байланысты жауапкершілігі белгіленіп, құны осы адамдардың ресми табысынан асып түсетін мүліктің шығу тегі туралы ақпарат ұсыну міндеті қойылған.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы да өз кезегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу мақсатында көптеген жұмыстар атқарылып, жүзеге асырылып жатқан барлық шараларға белсене қатысуда. Атап айтқанда, «Нұр Отан» партиясының өкілдерімен семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» Заңын, Мемлекеттік қызметшілердің Этика кодексі нормаларының жетік білуін қамтамасыз ету мақсатында техникалық сабақтар өткізіліп тұрады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «жалпыұлттық міндет» деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктеуде.
 
Текелі қаласы бойынша салық
басқармасының бөлім бастығы Е. Стамбеков

 
Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке жатқызу, қайтару
 
1. Аудару кезінде мынадай қателердің кез келгені жіберілген:
1) төлем құжатында:
салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі дұрыс көрсетілмеген;
орналасқан жері бойынша салық және бюджетке төленетін төлем, өсімпұл сомасы төленуге тиіс салық органының сәйкестендіру нөмірінің орнына басқа салық органының сәйкестендіру нөмірі көрсетілген;
төлемнің мәтіндік мақсаты төлем мақсатының кодына және (немесе) кірістердің бюджеттік сыныптамасының кодына сәйкес келмеген;
2) екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық төлеушінің төлем құжатын қате орындаған;
3) ақша жөнелтуші – салық төлеуші тіркеу есебінде тұрмаған салық органына төлем жүргізген;
4) ақша жөнелтуші – салық төлеуші салықтың немесе бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың осы түрі бойынша төлеуші болып табылмайтын кездегі сома салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасы болып табылады.
2. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке жатқызу, қайтару:
1) салық төлеушінің салықтық өтініші;
2) екінші деңгейдегі банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның өтініші;
3) қате фактісі анықталған жағдайда, салық органы жасаған салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасының туындау себептері туралы хаттама бойынша жүргізіледі.
3. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке жатқызу, қайтару:
салық төлеушінің салықтық өтініші, екінші деңгейдегі банктің өтініші ұсынылған;
салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасы түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
4. Салық төлеушінің салықтық өтініші, екінші деңгейдегі банктің өтініші салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке алу жүргізілетін салық органына ұсынылады.
5. Салық органы осы баптың 1-тармағында көрсетілген қателердің бірінің бар екенін растаған жағдайда, осы салық органы:
1) қате төленген соманы бюджет сыныптамасының тиісті кодына және (немесе) тиісті салық органына есепке жатқызуды жүргізеді;
2) салық төлеушінің банктік шотына қайтаруды жүргізеді.
6. Екінші деңгейдегі банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым сол бір төлем құжаты бойынша салық, бюджетке төленетін төлем, өсімпұл сомасын қайтадан аударуға алып келген салық төлеушінің төлем құжатын қате орындаған жағдайларда, салық органы қате фактісі расталған кезде екінші деңгейдегі банктің өтініші бойынша қате төленген соманы:
ақша банктік шоттан есептен шығарылған немесе төлем банкоматтар арқылы жүзеге асырылған жағдайда – салық төлеушінің банктік шотына;
ақша екінші деңгейдегі банкке қолма-қол ақшамен енгізілген немесе төлем электрондық терминалдар арқылы жүзеге асырылған жағдайда – екінші деңгейдегі банктің банктік шотына қайтаруды жүргізеді.
7. Салық органдары осы баптың 1-тармағында көрсетілген қателердің бар екендігін растамаған жағдайда, осы салық органы осы баптың 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша салық төлеушіге қатенің расталмағаны туралы жазбаша хабарлама жібереді.
(Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 103-бабынан)
 
 
Н.Мұсаева
Текелі қаласы бойынша
мемлекеттік кірістер басқарсамының
бас маманы

 
МҮЛІК САЛЫҒЫ
 
1. Мыналар мүлік салығын төлеушілер болып табылады:
1) Қазақстан Республикасының аумағында меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығында салық салу объектiсi бар заңды тұлғалар;
2) Қазақстан Республикасының аумағында меншiк құқығында салық салу объектiсi бар дара кәсiпкерлер;
3) концессия шартына сәйкес концессия объектісі болып табылатын салық салу объектісін иеленуге, пайдалануға құқығы бар концессионер;
4) осы Кодекстің 518-бабында көрсетілген тұлғалар.
2. Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін мүлік салығын өз бетінше төлеуші деп тануға құқылы.
Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғаның осындай тану немесе осындай тануды тоқтату туралы шешімі осындай шешім қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Егер жаңадан құрылған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі мүлік салығын өз бетінше төлеуші деп танылса, онда заңды тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімше құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық бөлімше құрылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар мүлiк салығын төлеушiлер болып табылмайды:
1) өздері ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланатын меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша шаруа немесе фермер қожалықтарына арналғанарнаулы салық режимін қолданатындара кәсіпкерлер.
Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер өзінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және қайта өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы бөлімде айқындалған тәртіппен төлейді;
2) мемлекеттiк мекемелер және орта білім беретін мемлекеттік оқу орындары;
3) қылмыстық жазаларды атқару саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органның түзеу мекемелерiнiң мемлекеттiк кәсiпорындары;
4) дiни бiрлестiктер.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға, сенімгерлік басқаруға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша салық төлеушілер болып табылады.
 
Салықты есептеу мен төлеу тәртібі
 
1. Салық төлеушiлер салықты есептеудi салықтық базаға тиiстi салық мөлшерлемесін қолдану арқылы өз бетінше жүргiзедi.
Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер мүлік салығын есептеуді осы Кодекстің
78-тарауы 1-параграфының ережелерін ескере отырып жүргізеді.
2. Осы Кодекстің 521-бабының 6-тармағында айқындалған тұлғалар салық сомасын:
салық салу объектілері жеке тұлғаларға сатып алу құқығынсыз тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 520-бабының 1-тармағына;
салық салу объектілері жеке тұлғаларға сатып алу құқығымен тұрғынжайды ұзақ мерзімді жалға беру шарты бойынша жалға берілген жағдайда – осы Кодекстің 520-бабының 2-тармағына сәйкес әрбір объект бойынша жеке-жеке айқындалатын салықтық базаға осы Кодекстің
531-бабында белгіленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептейді.
3. Ортақ үлестiк меншiктегi салық салу объектiлерi бойынша мүлiк салығы әрбiр салық төлеушi үшін оның мүлiк құнындағы үлесiне пропорционалды есептеледi.
4. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер салықтық кезең ішінде мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерді төлеуге міндетті, олар салық салу объектілерінің салықтық кезеңнің басындағы бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалған баланстық құнына тиісті салық мөлшерлемесін қолдану арқылы айқындалады.
5. Салық бюджетке салық салу объектiлерiнiң орналасқан жерi бойынша төленедi.
6. Ағымдағы төлемдердің мөлшері салықтық кезеңнің басындағы салық салу объектілері бойынша салықтық базаға тиісті салықтық мөлшерлемелерді қолдану арқылы айқындалады.
7. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын дара кәсіпкерлерді қоспағанда, салық төлеушілер ағымдағы салық төлемдерінің сомаларын салықтық кезеңнің 25 ақпанынан,
25 мамырынан, 25 тамызынан және 25 қарашасынан кешіктірмей, тең үлестермен төлейді.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А. Молдақұлова

 
Электронды тауарларды саудалауды салықтық басқаруға
Салық салу мақсаттары үшін Салық кодексінің 1-бабының 65) тармақшасы тауарлардағы электрондық сауда тұжырымдамасы айқындаған.
Тауарлармен электрондық сауда – бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:
тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;
тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;
тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және (немесе) пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен шарттар болса, интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет.
Салық кодексінің 1 баптың 29) және 30) тармақтарымен интернет-алаң және интернет-дүкен тұжырымдары берілген.
Сонымен бірге Салық кодексінің 88-баптың 1 тармақтың 10) тармақшаның бойынша тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жатады.
Салық кодексінің 293 баптың 3 тармағы бойынша тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеуші осы Кодекстiң 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.
Егер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін, осындай қызмет жөніндегі операциялар бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі ескерілген кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90 пайызын құраған жағдайда, осы тармақтың ережелері қолданылады. Осы шарт сақталмаған кезде салық төлеуші осы баптың ережелерін қолдануға құқылы емес.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес –ортақ парызымыз
Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне үлкен кедергі келтіріп отырған қоғамымыздың ең басты қауіп - қатерлерінің бірі болып табылады. Сондықтанда оны болдырмау, алдын-алу мақсатында елімізде көптеген іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылуда. Алайда, жемқорлықпен күрес барысы күн сайын қарқын алып келеді дегенімізбен, жегі құртқа айналған осы бір қатерлі дерттен бойын аулақ ұстағысы келмейтіндердің қатары да уақыт өткен сайын көбейе түсуде.
1998 жылдың 2 шілдесінде Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы қабылданып, онда сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір мемлекеттік органдар басшыларының, ел азаматтарының міндеті екендігі атап көрсетілді. Аталмыш заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамсыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Қоғамымыздың барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың жолына батыл тоқсауыл қойып, олардың зардаптарын жою және мүдделілерді жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты міндеттерінің бірі.
Осындай келеңсіз құбылыстармен бітіспес күрес жүргізу тек сот,құқық қорғау немесе мемлекеттік органдардың міндеті емес, барлық ұлтжанды азаматтардың парызы. Жемқорлықпен күресуді бүкіл халық болып қолға алсақ қана тоқтатуға болады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрес бағдарламасын бекітті, осы жарлыққа сәйкес республика үкіметіне бағдарламаны жүзеге асыру шараларының жоспарын бір айда жасап бекітуге тапсырма да берілген болатын. Бұл бағдарламаның басты мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа белсене қарсы тұру арқылы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесін одан әрі жетілдіру. Аталған бағдарламада сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте мемлекеттік органдардың жауапкершілігін ұлғайтуға да, биліктің барлық тармақтары мен азаматтық қоғам институттарының бұл мәселені шешудегі әлеуметтік әріптестігіне де баса мән беріліп отыр.
Бүгінгі таңда, мемлекеттің ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы ең басты назары экономикалық даму процестерінің басқарылуына, ұйымдық-құрылымдық буындардың тиімді жолдарына, ішкі өзін-өзі бақылау жүйесін құруға және қылмыстылықты тазартуға аударылуы тиіс. Сонымен бірге, сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты - оның алдын алу, яғни, оның себептері мен шарттарына ықпал жасау болуы керектігін ескерген жөн деп есептейміз.
Текелі қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы
 

 
Жемқорлыққа қарсы шаралар
 
Қазіргі кезде Елбасы тарапынан осы бір құбылысқа қарсы кең көлемді күрес жүріп жатқандығымен, әлі де болса жемқорлық жойылған жоқ. Бұл тарапта Елбасы, Парламент және Үкімет тарапынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларға өзгерістер, қолданыста бар заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Бұдан басқа күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан елімізде жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы айтылып да жатыр. Осыған байланысты қоғамымызда осы бір құбылысты жоюға әртүрлі іс – шаралар жүргізіліп жатыр.
Өздеріңіз білетіндей сыбайлас жемқорлық, бұл құқықбұзушылықтар және қылмыстар болып бөлінеді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықтар дегеніміз, бұл қандай да бір шешім қабылдағанда жеке немесе заңды тұлғаларға артықшылықтар беру, өз мүлкі немесе табысы туралы мәліметтерді толық бермеу немесе жасырып қалу, бір – бірімен туыс адамдардың тәуелділікті қызметте жұмыс жасауы және т.б. бұл құқықбұзушылықтар үшін, лауазымды қызметкерлер сәйкесінше әкімшілік, тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Ал, сыбайлас жемқорлық қылмыс, бұл тұлғалардан белгілі бір істі атқару үшін ақшалай немесе басқалай сыйақы алу, өзінің қызметтік лауазымын асыра пайдалану, қызметте әрекетсіздік жасау және т.б.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Заңсыз кіріс заңмен қудаланады
 
    Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып өткен жоқ. Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң қабылданғаннан бері он жылдың ішінде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда, қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы қажет.
 
 
                      Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Есебі салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар)
екендігі туралы мәлiметтердi беру тәртiбi
 
Салық органы есебі салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді беру туралы сұрау салу негізінде осындай мәліметтерді:
1) әділет органдарына – сұрау салу келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) басқа мемлекеттік органдарға және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында берілуі көзделген тұлғаларға, салық төлеушіге – сұрау салу келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
Есебі салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерге сұрау салу электрондық нысанда жүзеге асырылады.
Есебі салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қалыптастырылады.
Дара кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тұрақты тұрғылықты жерге кетуі кезінде есебі салық органында жүргізілетін берешектің осындай тұлғаларда жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер дара кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығарылған кезде беріледі.
(Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 100-бабынан)
 
Н.Мұсаева
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқарсамының бас маманы

 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы шілде айының 2-де қабылданды. Осы заңның 12-бабында сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар және олар үшiн жауапкершiлiк қаралған:
1) басқа мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың қызметiне заңсыз араласу;
2) аталған адамдардың не олардың жақын туыстары мен жекжаттарының материалдық мүдделерiн қанағаттандыруға байланысты мәселелердi шешу кезiнде өздерiнiң қызметтiк өкiлеттiгiн пайдалану;
3) мемлекеттiк және оған теңестiрiлген қызметке кiрген және онда жоғарылатылған кезде заңда көзделмеген артықшылықтар беру (тамыр-таныстық, отбасылық жақындық);
4) шешiмдер әзiрлеу мен қабылдау кезiнде заңды және жеке тұлғаларға заңсыз артықшылық көрсету;
5) кiмге болса да табыс алуға байланысты кәсiпкерлiк және өзге де қызметтi жүзеге асыруда заңдарда көзделмеген кез келген жәрдем көрсету;
6) мемлекеттiк мiндеттерiн атқару кезiнде алынған ақпаратты, егер ол ресми жариялауға жатпайтын болса, жеке немесе топтық мүдделерге пайдалану;
7) берiлуi заңдарда көзделген ақпаратты жеке және заңды тұлғаларға беруден негiзсiз бас тарту, оны кешiктiру, бұрыс немесе толық емес ақпарат беру;
8) жеке немесе заңды тұлғалардың табыс етуi заңдарда көзделмеген ақпаратты бұл тұлғалардан талап ету;
9) мемлекеттiк қаржы ресурстары мен материалдық ресурстарды жекелеген кандидаттардың немесе қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау қорына беру;
10) жеке және заңды тұлғалардың арыз-өтiнiштерiн қараудың және өз құзыретiне кiретiн өзге де мәселелердi шешудiң заңда белгiленген тәртiбiн әлденеше рет бұзу;
11) жоғары тұрған ресми адамдардың лауазымдық өкілеттіктерін пайдалана отырып мүліктік пайда, игіліктер не артықшылықтар алу үшін аталған адамдарға сыйлықтар тарту және қызметтен тыс қызмет көрсету;
12) жеке немесе заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн iске асыруда көрiнеу кедергi жасау;
13) кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеу, сондай-ақ оған бақылау жасау өкiлеттiгiн сондай қызметтi жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғаларға беру;
13-1) мемлекеттік бақылау мен қадағалау міндеттерін мемлекеттік орган мәртебесі жоқ ұйымдарға беру;
14) қызметi немесе жұмысы жөнiнен жоғары немесе төмен тұрған не өздерiмен өзге де түрде тәуелдi лауазымды адамдармен ақша немесе өзге де мүлiк салынатын сипаттағы құмар ойындар ойнауға қатысу әрекеттерi сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар болып табылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
 
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
 
Қазіргі кезде Елбасы тарапынан осы бір құбылысқа қарсы кең көлемді күрес жүріп жатқандығымен, әлі де болса жемқорлық жойылған жоқ. Бұл тарапта Елбасы, Парламент және Үкімет тарапынан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларға өзгерістер, қолданыста бар заңдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Бұдан басқа күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан елімізде жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жайлы айтылып да жатыр. Осыған байланысты қоғамымызда осы бір құбылысты жоюға әртүрлі іс – шаралар жүргізіліп жатыр.
Өздеріңіз білетіндей сыбайлас жемқорлық, бұл құқықбұзушылықтар және қылмыстар болып бөлінеді. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылықтар дегеніміз, бұл қандай да бір шешім қабылдағанда жеке немесе заңды тұлғаларға артықшылықтар беру, өз мүлкі немесе табысы туралы мәліметтерді толық бермеу немесе жасырып қалу, бір – бірімен туыс адамдардың тәуелділікті қызметте жұмыс жасауы және т.б. бұл құқықбұзушылықтар үшін, лауазымды қызметкерлер сәйкесінше әкімшілік, тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Ал, сыбайлас жемқорлық қылмыс, бұл тұлғалардан белгілі бір істі атқару үшін ақшалай немесе басқалай сыйақы алу, өзінің қызметтік лауазымын асыра пайдалану, қызметте әрекетсіздік жасау және т.б.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР НАЗАРЫНА
 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы заң актілерімен шаруа немесе фермер қожалықтары үшін (БЖС) және патент негізіндегі арнаулы салық режимдерін қолданатын салық төлеушілер үшін әлеуметтік салықты жоюдың, және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды төлеудің 2020 жылға көшіру қарастырылғанын назарларыңызға жеткіземіз.
Осыған байланысты, «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» ҚР ҚМ Бұйрығы бекітілгенге дейін, 2018 жылғы салық міндеттемелері бойынша 910.00, 911.00, 920.00 СЕН – дарының мына жолдарын толтырмау немесе «0» көрсеткішін көрсету қажет:
911.00 СЕН-да:
- «Бюджетке төлеуге жататын әлеуметтік салық сомасы» 911.00.004 жолын;
- «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы» 911.00.008 жолын;
- «Әлеуметтік салық» және «міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруға жарналары» 911.00.010 жолын.
910.00 СЕН-да:
- «Дара кәсіпкерлер үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарының сомасы» 910.00.014 жолын.
920.00 СЕН-да:
- «Әлеуметтік салықты есептеу» бөлімін;
- «Шаруашылық басшысының және мүшелерінің төленуге жататын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы» 920.00.025 жолын.
Егер де 911.00 СЕН-ын өңдемеуі туралы хабарлама 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 және 911.00.008 жолдарына (жеке немесе жиынтығында) байланысты болған жағдайда, бұл СЕН-дары кешірек өнделіп, патент берілетін болады (СЕН-ын қайта жіберу талап етілмейді). Ал егерде қателердің басқа да түрлері бар болған жағдайда 911.00 СЕН-ы табыс етілмеген деп есептеледі».

 
Жемқорлықпен күрес – заманның басты талабы
 
Елбасымыз сыбайлас жемқорлықтың мемлекетіміздің дамуына, оның экономикалық өсуі мен саяси тұрақтылығына қауіп-қатер төндіретінін үнемі айтып келеді. Мемлекетімізде жемқорлыққа қарсы күрес саябырсыған емес және бұл бағытта пәрменді де нәтижелі шаралар жүзеге асырылуда.
 
Мемлекет басшысы 2009 жылдың 22 сәуірінде “Қазақстан Республикасында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы” № 793 Жарлыққа қол қойды. Бұл құжат еліміздегі құқық қорғау органдары қызметін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер мен олардың пайда болуының алдын алуда жүйелі әрі тұрақты шаралар өткізуді қамтамасыз етеді. Онда мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдардың және мемлекеттің үлесі бар ұйымдардың басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін дербес жауаптылық белгіленген, тікелей міндеттер жүктелген. Сондай-ақ, Үкіметке мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен бірқатар іс-шараларды ұйымдастыру мен міндеттерді орындау тапсырылған. Сонымен қатар, осы Жарлықта азаматтардың мемлекеттік қызмет өткеру кезеңінде, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтен босғаннан кейін белгілі бір кезең аралығында мүліктік жағдайының ашықтығын қамтамасыз ететін құқықтық тетік әзірленбек. Мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен босаған адамдарға қызметтен босағаннан кейін белгілі бір кезең ішінде құны ресми табысынан асып түсетін мүліктің шығу тегі туралы ақпарат ұсыну міндеттеліп отыр. Осы арқылы мемлекеттік қызметшілер мен одан босаған азаматтардың табысының ашықтығын айқындап, сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы тұру қағидасы қалыптасады.
Жарлықта “корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа” қарсы іс-қимыл шараларын белгілеу көрсетілген. Мемлекеттік органдардағы сыбайластық құқық бұзушылық жасау тәуекелі жоғары лауазымдарға қызметке тұру және қызмет өткеру үшін айрықша жоғары талаптар белгіленген. Аталған лауазымдарды атқаратын адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын арнайы тексеруді көздейтін тетіктерді қолдану мүмкідігі туралы міндеттемелер қабылдау, осындай лауазым тізбесін айқындау міндеттелген. Осы шара мемлекеттік қызметшілер қатарын жеке мүддесінен халық пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын лайықты азаматтармен жасақтауға мүмкіндік береді.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күрес жалғаса береді
 
2018 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауының «Жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі» тақырыбындағы тоғызыншы тармағында жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күрес жалғаса береді - деп атап өтті. «Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың басшыларын қоса алғанда, жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам адам сотталды.
Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірген залалы өтелді.
Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып саналады.
Атап айтқанда, азаматтар өз өтініштерінің қалай қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға тиіс.
Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда.
Заңнамаға қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның әсіре қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді.
Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы кеңейді.
Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік шегі айқындалды.
Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет.
Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде және адам көп жиналатын қоғамдық орындарда бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анықтайтын және жол қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу керек»
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың мiндеттерi
(ҚР ӘҚБтК 6-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманың міндеттері – адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, халықтың денсаулығын, санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын, қоршаған ортаны, қоғамдық имандылықты, меншiктi, қоғамдық тәртiпті және қауiпсiздiктi, мемлекеттiк билiктi және мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың белгiленген тәртiбiн, ұйымдардың заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерiн әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардан қорғау, сондай-ақ олардың жасалуының алдын алу.
2. Осы мiндеттi жүзеге асыру үшiн әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнама әкiмшiлiк жауаптылықтың негiздерi мен қағидаттарын белгiлейдi, қандай іс-әрекеттердiң әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар болып табылатынын және оларды жасағаны үшiн қолданылатын жаза түрлерiн, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қандай әкiмшiлiк жаза қолданылуы, қай мемлекеттiк органның (лауазымды адамның) және қандай тәртiппен қолдануы мүмкiн екенiн айқындайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармсы

 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды:
 
Қазақстан Республикасының Президенті Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына (бұдан әрі – Қор) мемлекет пен жеке тұлғалардың жарналарды төлеу және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халыққа медициналық көмек көрсету мерзімдерін 2018 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға ауыстыру туралы ұсынысты қолдады.
Көрсетілген өзгерістер бойынша заңнамаға түзетулер енгізу «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының (бұдан әрі – Заң жобасы) шеңберінде іске асырылуда. Заң жобасы Қазақстан Республикасының Парламентінде мақұлданып, қабылданды. Қазіргі уақытта Заң жобасы Қазақстан Республикасының Президентіне қол қоюға енгізілді.
Сонымен 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерден міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын тоқтатылды.

 
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ЗРК Заңымен 2018 жылдың 01 қаңтарынан бастап жаңа Салық кодексі қолданысқа енгізілді.
 
Осы Кодексте реттелетін салықтық қатынастарда өкілдік ету
(Салық кодексінің 16-бабы)
 
1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, салық төлеуші (салық агенті) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарға заңды немесе уәкілетті өкілі арқылы қатысуға құқылы.
Осы тармақтың ережесі:
1) осы Кодекстің 85-бабының 4-тармағына сәйкес салық органының шешімімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылған салық төлеушінің қосылған құн салығы бойынша салықтық есептілігі;
2) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішұсынылған жағдайда қолданылмайды.
2. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық төлеушінің (салық агентінің) атынан өкілдік етуге уәкілеттік берілген тұлға салық төлеушінің (салық агентінің) заңды өкілі болып танылады.
3. Салық төлеуші (салық агенті) салық органдарымен, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарға өзге де қатысушылармен қарым-қатынастарда өз мүдделерін білдіруге уәкілеттік берген жеке немесе заңды тұлға салық төлеушінің (салық агентінің) уәкілетті өкілі болып танылады.
Салық төлеуші (салық агенті) - жеке тұлғаның, оның ішінде дара кәсіпкердің уәкілетті өкілі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес берілген, нотариат куәландырған немесе оған теңестірілген сенімхат негізінде әрекет етеді, онда өкілдің тиісті өкілеттіктері көрсетіледі.
Салық төлеуші (салық агенті) - заңды тұлғаның не оның құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті өкілі құрылтай құжаттары және (немесе) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес берілген сенімхат негізінде әрекет етеді, онда өкілдің тиісті өкілеттіктері көрсетіледі.
4. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарға салық төлеушінің (салық агентінің) жеке өзінің қатысуы оны өкілінің болуы құқығынан айырмайды, сол сияқты өкілдің қатысуы салық төлеушіні (салық агентін) көрсетілген қатынастарға жеке өзінің қатысу құқығынан айырмайды.
5. Салық төлеушінің (салық агентінің) уәкілетті өкілінің салық төлеушінің (салық агентінің) атынан жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі) салық төлеушінің (салық агентінің) әрекеттері (әрекетсіздігі) болып танылады.
6. Жеке тұлғаның заңды өкілінің осы жеке тұлғаның атынан жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі) жеке тұлғаның заңды өкілінің әрекеттері (әрекетсіздігі) болып танылады
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау
(Салық кодексінің 15-бабы)
 
1. Салық төлеушіге (салық агентіне) оның құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуына кепілдік беріледі.
2. Салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
3. Салық органдарының, олардың лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің салық төлеушілерден Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделмеген міндеттерді орындауын талап етуіне тыйым салынады.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ЗРК Заңымен 2018 жылдың 01 қаңтарынан бастап жаңа Салық кодексі қолданысқа енгізілді.
 
Салық төлеушінің құқығы (Салық кодексінің 13-бабы)
 
Салық төлеуші:
1) салық органдарынан қолданылып жүрген салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістер туралы ақпарат, Қазақстан Республикасының салық заңнамасын қолдану жөнінде түсіндірмелер алуға;
2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында реттелетін қатынастарда жеке өзі немесеосы Кодекстің 16-бабына сәйкес заңды немесе уәкілетті өкілі арқылы немесе салық консультантының қатысуымен өзінің мүдделерін білдіруге;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар бойынша аудит жүргізуге арналған шартты жасасуға;
4) осы Кодексте белгіленген жағдайларда салықтық бақылау нәтижелерін алуға;
5) салық органында салықтық өтініштердің белгіленген нысандарының бланкілерін және (немесе) электрондық нысанда салықтық есептілік пен өтінішті ұсыну үшін қажетті бағдарламалық қамтылымды тегін алуға;
6) тексеру нәтижелері туралы хабарламаға, салық төлеушінің (салық агентінің) тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымын қарау қорытындылары туралы хабарламаға, сондай-ақ салық органдарылауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға;
7) ұсынылуы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында, Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлері, авиациялық отын, биоотын және мазут өндірісін жәнеайналымын реттейтін заңнамасында көзделген ақпарат пен құжаттарды қоспағанда, салық салу объектілеріне және (немесе) салық салуға байланысты объектілерге қатысы жоқ ақпарат пен құжаттарды ұсынбауға құқылы;
2. Салық төлеуші жеке тұлғалардың көлік құралдары салығы, жер салығы және мүлік салығы бойынша салықтық міндеттемелерінің бар-жоғы туралы ақпарат беру мақсаттары үшін өзінің телефон нөмірлері және электрондық поштасының мекенжайлары туралы мәліметтерді салық органына ұсынуға құқылы.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ЗРК Заңымен 2018 жылдың 01 қаңтарынан бастап жаңа Салық кодексі қолданысқа енгізілді.
 
Салық төлеушінің міндеттері (Салық кодексінің 13-бабы)
Салық төлеуші:
1) салықтық міндеттемелерді уақтылы және толық көлемде орындауға;
2) салық органдарының талап етуі бойынша салықтар бойынша аудит жүргізуге арналған шартты және осындай шарт жасалған жағдайда, салықтар бойынша аудит қорытындысын ұсынуға;
3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында, Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлері, авиациялық отын, биоотын және мазут өндірісін және айналымын реттейтін заңнамасында көзделген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға;
4) бақылау-касса машиналарын қолданған кезде қойылатын талаптарды сақтауға;
5) ауыспалы есептерді, қолма-қол ақшаны есепке алу кітаптары мен тауар чектерін, сондай-ақ жою, қайтару чектерін және жою мен қайтару операциялары жүргізілген бақылау-касса машиналарының чектерін басып шығарылған немесе толығымен толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға міндетті.
4. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген өзге де құқықтары болады және ол өзге де міндеттерді орындайды.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Хабарландыру
 
2018 жылғы қаңтар айының 08, 12, 15,19, 22 және 29-да сағат 10.00 Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мәжіліс залында Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық мәселесі бойынша семинар өткізіледі. Сонымен қатар, осы күндері Мемлекеттік кірістер басқармасында ашық есік күні болады және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары бойынша дөгелек үстелдер өткізіледі.
Семинарға шағын және орта бизнес өкілдері шақырылады.
Анықтама үшін телефондар: 4-39-41, 4-35-43

2017 жылғы 4 қыркүйектегі № 533 «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 587 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығы (жүктеу, 131Kb)

 
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi
(ҚР ӘҚБ тК 5-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік жауаптылықты жеңілдететін немесе оның күшін жоятын не әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның жағдайын өзге түрде жақсартатын заңның керi күшi болады, яғни осы заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған және әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы орындалмаған құқық бұзушылыққа қолданылады.
2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн әкімшілік жауаптылықты белгiлейтiн немесе күшейтетiн немесе тұлғаның жағдайын өзге түрде нашарлататын заңның керi күшi болмайды.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Қауқарлы қарсылық керек
 
Қазіргі кезде Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті мемлекеттік кірістер органдарында жемқорлықпен күрес стратегиясын дайындады. Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықты болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігіне адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты. Бұл жөнінде Елбасы «Нұр Отан» партиясының 12 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасында қылмыспен және жемқорлықпен күресуді күшейтуді құқық қорғау қызметін алдағы уақытта жетілдірудің қосымша шаралары туралы» Жарлығы мемлекеттік кірістер басқармасында жан – жақты талқыланды. Ондағы мақсат мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлеріне Елбасы жарлығының негізгі ережелерін түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «Жалпы ұлттық» міндет деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар
(ҚР Салық кодексінің 95-бабы)
 
1. Бұрын жасалған шегерімдер бойынша өтемақы түрінде алынған табыстарға:
1) бұрын шегерімге жатқызылған және кейінгі салық кезеңдерінде өтелген, күмәнді деп танылған талаптар сомасы;
2) мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды (шығыстарды) жабуға арнап алынған сома;
3) осы Кодекстің 119-бабында көрсетілген сақтандыру төлемдерін қоспағанда, сақтандыру ұйымы немесе нұқсан келтірген тұлға төлеген нұқсанды өтеу сомасы;
4) бұрын шегерімге жатқызылған шығындарды өтеу бойынша алынған басқа да өтемақылар жатады.
Алынған өтемақы ол алынған салық кезеңінің табысы болып табылады.
1-1. Жеке тұлға олар бойынша салық төлеуші осы Кодекстің 133-бабының 1-тармағы 3) тармақшасының ережелерін қолданған оқыту шығыстарын өтеген болса, жеке тұлға мұндай өтеуді өзін оқыту аяқталған (еңбек шарты жасалған күнінен бастап үш жыл өткенге дейін бұзылған) салық кезеңін, сондай-ақ одан кейінгі салық кезеңін қамтитын уақыт кезеңі ішінде жүргізген жағдайда, мұндай өтеу сомасы алдыңғы салық кезеңдерінің салық салынатын табысын азайтуға жатқызылған осындай шығыстар бөлігінде салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына қосылады.
2. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес сақтандыру ұйымының сақтанушыға жинақтаушы емес сақтандыру шарттары бойынша қайтаруына жататын немесе қайтарған және сақтанушы бұрын шегерімге жатқызған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы олар сақтанушыға қайтарылуға жатқан немесе қайтарылған сол салық кезеңінің жылдық жиынтық табысына жатқызылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Белсенді шаралар қажет
 
Қазіргі кезде Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті мемлекеттік кірістер органдарында жемқорлықпен күрес стратегиясын дайындады. Осыған байланысты құжатта көрсетілген басым міндеттерді орындау мақсатында, нақтырақ айтқанда салық қатынастарының барлық салалары бойынша жемқорлықты болдырмаудың нақты шаралары белгіленді және жүзеге асырылатын болады.
Жемқорлыққа жол бермеу, оған бой алдырмау, түптеп келгенде мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің өз ісіне, өз міндетіне деген жауапкершілігіне адалдығы мен тәртіптілігіне тікелей байланысты. Бұл жөнінде Елбасы «Нұр Отан» партиясының 12 съезінде сөйлеген сөзінде атап көрсеткен болатын.
Мемлекет басшысының «Қазақстан Республикасында қылмыспен және жемқорлықпен күресуді күшейтуді құқық қорғау қызметін алдағы уақытта жетілдірудің қосымша шаралары туралы» Жарлығы мемлекеттік кірістер басқармасында жан – жақты талқыланды. Ондағы мақсат мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлеріне Елбасы жарлығының негізгі ережелерін түсіндіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті Елбасымыз «Жалпы ұлттық» міндет деп жариялауы баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының бас маманы Н. Альмуханов

 
Тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс
(ҚР Салық кодексінің 92 - бабы)
 
Егер осы Кодекстің 119-бабына сәйкес айқындалған кіші топтың (І топ бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және ІV топтар бойынша) шығып қалған тіркелген активтерінің құны салық кезеңінің басындағы кіші топтың (І топ бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және ІV топтар бойынша) салық кезеңінде түскен тіркелген активтер құны ескерілген құндық балансынан, сондай-ақ салық кезеңінде жұмсалған және осы Кодекстің 122-бабының 3-тармағына сәйкес ескерілетін кейінгі шығыстардан асып кетсе, асып кету шамасы жылдық жиынтық табысқа енгізілуге жатады. Осы кіші топтың (І топ бойынша) немесе топтың (ІІ, ІІІ және ІV топтар бойынша) құндық балансы салық кезеңінің соңында нөлге тең болады.
Тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс осы Кодекстің 119-бабына сәйкес мұндай активтердің шығып қалуы орын алған салық кезеңінде танылады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс
(ҚР Салық кодексінің 91- бабы)
 
Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар:
1) талап ету құқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - негізгі борышты талап ету бойынша борышкерден алынуға жататын сома, оның ішінде талап ету құқығын басқаға берген күнгі негізгі борыштан тыс сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма;
2) талап ету құқығын басқаға берген салық төлеуші үшін - салық төлеушінің бастапқы құжаттарына сәйкес басқаға беру жүргізілген талап ету құқығының құны мен борышкерден талап ету құқығын басқаға берген күні алынуға жататын талап ету құны арасындағы оң айырма талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.
Талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс талап ету құқығын басқаға беру жүргізілген салық кезеңінде танылады.
Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйым үшін борышкер нақты төлеген сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.
Егер 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған кредит (қарыз) бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру жөніндегі осындай мәміленің тарапы болып табылатын банктердің бірі - өзіне қатысты сот шешімімен қайта құрылымдау жүргізілген, дауыс беретін акцияларының 90 пайыздан астамы 2013 жылғы 31 желтоқсанда ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банк болып табылған және егер басқаға беру жүргізілген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған талап ету құқығының нарықтық құнынан төмен болмаған жағдайда, борышкер нақты төлеген сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс болып табылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Күмәндi мiндеттемелер бойынша түсетін табыс
(ҚР Салық кодексінің 89-бабы)
 
1. Сатып алынған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша, сондай-ақ осы Кодекстiң 163-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалатын, қызметкерлердің есепке жазылған табыстары бойынша туындаған және осы баптың 2-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалатын үш жылдық кезең iшiнде қанағаттандырылмаған мiндеттемелер күмәндi деп танылады. Алынған кредиттер (қарыздар, микрокредиттер) жөніндегі күмәнді міндеттемелер бойынша табысқа алынған кредиттің (қарыздың, микрокредиттің) сомасы қосылмайды.
Көрсетілген күмәнді міндеттемелер осы Кодекстің 8-бөлімінде белгіленген тәртіппен есепке жатқызылудан алып тасталуға жататын қосылған құн салығын қоспағанда, салық төлеушiнiң жылдық жиынтық табысына енгізілуге жатады.
2. Күмәнді міндеттеме бойынша табыс:
1) кредит (қарыз, микрокредит) шарттары бойынша туындаған күмәнді міндеттемелер бойынша - кредит (қарыз, микрокредит) шартының талаптарына сәйкес сыйақы төлеу мерзімі басталған күннен кейінгі күннен бастап;
2) лизинг шарттары бойынша туындаған күмәнді міндеттемелер бойынша - лизинг шартының талаптарына сәйкес лизингтік төлемді төлеу мерзімі басталған күннен кейінгі күннен бастап;
3) қызметкерлердің есепке жазылған табыстары бойынша туындаған күмәнді міндеттемелер бойынша - осы Кодекстің 163-бабының 2-тармағына сәйкес қызметкерлердің табыстарын есепке жазған күннен бастап;
4) осы тармақтың 1) - 3) тармақшаларында көрсетілмеген күмәнді міндеттемелер бойынша:
сатып алынған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша орындау мерзімі айқындалған міндеттемелерді орындау мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап;
сатып алынған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша орындау мерзімі айқындалмаған міндеттемелер бойынша тауарды берген, жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен күннен бастап есептелетін үш жылдық кезең аяқталған салық кезеңінде танылады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс
(ҚР Салық кодексінің 88-бабы)
 
1. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысқа:
1) салық төлеушінің міндеттемелерін оның кредиторының есептен шығаруы;
2) салық төлеуші таратылған кезде тарату балансы бекітілген кезде кредитор талап етпеген міндеттемелер;
3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талап қою мерзімінің өтуіне байланысты міндеттемелерді есептен шығару;
4) соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару жатады.
2. Мiндеттемелердi есептен шығарудан түсетiн табыс сомасы салық төлеушiнiң бастапқы құжаттарына сәйкес:
осы баптың 1-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген жағдайларда есептен шығарылған;
осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген жағдайда тарату балансын бекiткен күнi төленуге жататын мiндеттемелердiң сомасына (қосылған құн салығының сомасын қоспағанда) тең болады.
3. Осы Кодекске сәйкес күмәнді деп танылған міндеттемелерге осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері қолданылмайды.
4. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табысқа кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелердің берілуіне байланысты олардың мөлшерін азайту жатпайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Жемқорлықпен күрес – әрбір азаматтың міндеті
 
Жемқорлық – өз мүддесін ғана ойлап, заңды айналып өтіп, материалдық және заңдылық артықшылықтарды иелену. Жемқорлық қоғамның барлық саласына: экономикаға, әлеуметтік сала мен саясатқа іріткі салуда. Ал, оның зардабы алға басқан қоғамның дамуына бөгет болады.
Жемқорлық барлық жерде өсіп-өркендейді. Әсіресе, сыбайластық заң­нама жүйесінде ашықтықтың болмауынан туындайды.
Жемқорлықтан туындаған жәйт­тар әлемдік күн тәртібіндегі мәсе­леге айналды.
Елбасы халыққа Жолдауында басты жеті бағыттың бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес деп айтты. 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрестің мемлекеттің бағдарламасында сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-экономикалық даму мен нарықтық экономика құрылысы процесстерін, инвестиция тартуды тежейтіні атап өтілді. Біздің елде жемқорлықпен күресуге арналған заңнамалық базалар және «көлеңкелі экономика» көлемін қысқартуға, экономика саласындағы құқық бұзушылықпен күресуге бағытталған бағдарламалар жеткілікті. Еліміздегі бүкіл мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар Заңға сәйкес, өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізуге міндетті.
Осыған орай, еліміздің Қаржы ми­нис­трінің Мемлекеттік кірістер комитеті сыбайлас жем­қорлықпен күрес бойынша жалпы ұлттық бағдарламаны жүзеге асыруы мақсатында «Қазақстан Республикасы мемлекеттік каірістер органдарында сыбайлас жемқорлықпен күрес стратегиясын» жасады. Осы арқылы салық қызметі органдарының өз ішінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік дәріп­теліп, салық қызметінің жоғары тиімді­лігіне қол жеткізу жайы нақтыланды.
Стратегияның мақсаты – салық органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жү­йесін жетілдіру, салыққа қатысты барлық салада жемқорлықты жою шараларын іске асыру. Бұл жұмыс қызу жүргізіліп жатыр.
Жемқорлықпен күрестің бір жолы – Мемлекеттік кірістер орган­дарының беделін көтеріп, халықтың салықтық мәде­ниетін арттыру.
 
ТЕкеліу қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сүлеймен

 
Заңдылық
(ҚР ӘҚБтК 8-бабы)
 
1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар, әкімшілік жаза шаралары, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары және әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары осы Кодекспен ғана айқындалады. Осы Кодексте белгіленген негіздер мен тәртіптен өзгеше ретте, ешкім де әкімшілік жазаға, әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларына тартыла алмайды.
2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген сот, органдар (лауазымды адамдар) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы істер бойынша iс жүргiзу кезiнде Қазақстан Республикасы Конституциясының, осы Кодекстiң, осы Кодекстiң 1-бабында көрсетілген өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын дәлме-дәл сақтауға мiндеттi. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғары заңды күшi бар және Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында ол тiкелей қолданылады. Қазақстан Республикасының заңында және Конституциясында белгiленген қағидалар арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституцияның ережелерi қолданылады.
3. Соттар адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітіп берілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасалатын заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қолдануға құқылы емес. Егер сот қолданылуға тиісті заң немесе өзге де нормативтiк құқықтық акт адамның және азаматтың Конституцияда бекітіп берілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайды деп тапса, ол iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға және осы актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесіне жүгiнуге мiндеттi. Сот Конституциялық Кеңестiң шешiмiн алғаннан кейін iс бойынша iс жүргiзу қайта басталады.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілеттік берілген соттардың және органдардың (лауазымды адамдардың) конституциялық емес деп танылған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген шешімдері орындалуға жатпайды.
4. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген соттың, органдардың (лауазымды адамдардың) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша іс жүргiзу кезiнде заңды бұзуына жол берiлмейдi және заңда белгiленген жауаптылыққа, қабылданған актiлердiң жарамсыз деп танылуына және олардың күшiнiң жойылуына әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқаомасы

 
Сыбайлас жемқорлық жайлы түсінік
 
Сыбайлас жемқорлықтың шегі жоқ, ол бір елден екіншісіне оңай көшіп жүре береді. Ол оңай іс емес. Бұл дерттің тамыры тереңде жатыр. Мұның дәлелі он бесінші ғасырдың өзінде британ парламентінде осы мақсатта шулы даулар орын алған.
Сыбайлас жемқорлық-лауазымды адамның өзінің билік өкілеттігін және өзіне берілген құқықтарын белгіленген ережелерге қайшы жеке басының пайдасына қолдануы. Бұл термин көбіне бюрократиялық аппаратқа және саяси элитаға қатысты қолданылады.
Сыбайлас жемқорлыққа тән белгі лауазымды адамның әрекеті мен оған жұмыс берушінің мүдделері арасындағы немесе таңдап алынған тұлғаның әректі мен қоғам мүдделерінің арасындағы қайшылық болып табылады. Сыбайлас жемқорлықтың көптеген түрлері лауазымды адам жасаған алдау-арбауға ұқсайды және мемлекеттік билікке қарсы жасалған қылмыс қатарына жатады.
Сыбайлас жемқорлыққа дискрециялық билікке, яғни өзіне тиесілі емес ресурстарды өз қалауынша бөлу билігіне ие кез келген адам (шенеунік, сот құқық қорғау органдарының қызметкері, әкім, дәрігер және т.б.) ұшырауы мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа жетелейтін басты нәрсе билік өкілеттілігін пайдалана отырып, экономикалық пайда табу мүмкіндігі, ал басты қаупі-оны әшекерлеу мен жазалау.
Сыбайлас жемқорлықтың тарихи тамыры жақсы жағдайға ие болу үшін сыйлық жасау дағдысынан бастау алады. Қымбат сыйлық адамды өзге сұраушылардың арасынан бөліп алып, оның «өтінішінің» орындалуына мүмкіндік беретін болған. Сондықтан алғашқы қауымдық қоғамда дінбасыларға немесе көсемге ақы төлеу қалыпты жағдай саналған. Мемлекеттік аппараттың күрделенуі мен орталық үкімет билігінің күшеюі нәтижесінде кәсіби шенеуніктер пайда болды, олар билеушілердің ойнша белгіленген жалақыға қанағаттануы тиіс еді. Ал іс жүзінде шенеуніктер өзінің қызмет жағдайын өз кірістерін құпия түрде көбейтуге қолдануға ұмтылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Е. Нағашбеков

 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОДЕКСІ 280 бабы бойынша жалған шот-фактура жазып беру салық төлеушілерге әкімшілік шара қолданатынын хабарлайды.
211-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
Салық төлеушiнiң жалған шот-фактура жазып беруi, -
шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне - шот-фактураға енгiзiлген қосылған құн салығы сомасының бір жүз жиырма пайызы мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне - екi жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескерту. Қосылған құн салығы бойынша есепте тұрмаған салық төлеушi, сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар жөнелтудi нақты жүргiзбеген тұлға жазған және қосылған құн салығы сомасын қамтитын шот-фактура жалған шот-фактура деп танылады.
 
Ақпаратты Текелі қаласы Тауелсыздык 10, немесе 4-35-43 телефонынан білуіңізге болады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маман Ахметова З.Т

 
Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсыну
(ҚР ӘҚБтК 286-бабы)
 
Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың заңды немесе жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша операциялар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсынуы, сол сияқты осы банктiң iс жүзiндегi қаржылық жай-күйiмен көрiнеу қамтамасыз етiлмеген кепілгерліктер, кепiлдiктер және өзге де мiндеттемелер беруi, егер бұл әрекеттер жеке немесе заңды тұлғаға не мемлекетке iрi залал келтiруге әкеп соқпаса, –
елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескертпе. Құқық бұзушылық жасалған кезде екі мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен асатын сома – жеке тұлғаға, жиырма мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен асатын сома заңды тұлғаға келтiрiлген залалдың iрi мөлшерi деп танылады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Е.Нағашбеков

БҰЛ КҮРЕСТЕН САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ ДА СЫРТ ҚАЛМАЙДЫ
 
Текелі қаласы бойынша салық басқармасы өзiмiздiң iшкi құрылымымыздағы сияқты, басқа да мемлекеттiк органдардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске баса көңiл аударып отырады. Осы жағдайлармен күрестiң тиiмдi нәтижесi бiзден салық қызметi органдарында жемқорлық құқық бұзушылықтарды бұлтартпау және оны болдырмау жөнiнде кешендi шаралар қабылдауды талап етедi. Осыған байланысты, жемқорлыққа жол беретiн “орындар” талданып, жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша iс-шаралар жоспары жасалады.
Мемлекет басшысының 2008 жылғы қарашаның 6-да “Нұр Отан” ХДП-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес форумында сөйлеген сөзiнде мемлекеттiк қызметкерлердiң басшылыққа алатын 8 этикалық нормалары жарияланды. Олардың iшiнде қойылған талаптардың бiрi – адал болу, заңдармен толық келiсiмде өмiр сүру, егер “мемлекет мүддесiне зиян келтiрiп жатқанын немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттерге дайындықты көрсе” оған дереу араласу. Мемлекет басшысының осы форумда берген тапсырмаларын орындау үшiн, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiмен жұмыс жоспары бекiтiлiп, басшылыққа алып орындау үшiн барлық салық органдарына жiберiлдi.
Салық төлеушiлердiң көпшiлiгi Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстiң 312-бабы (пара беру) мен 313-бабының (парақорлыққа делдал болу) салдары неге әкеп соғатынын, оның мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүддесiне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмысқа жататынын, оған құқық қорғау органдары қылмыстық iс қозғайтынын шындап түсiнбейдi және бiле бермейдi.
Алайда, сыбайлас жемқорлық сияқты қасiреттi тек қана мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының күшiмен жеңу мүмкiн емес. Азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынас арқылы және сөз жоқ, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы дұрыс жолға қоюға болады.
Қорыта келе мынаны атап өткiм келедi, салық органдарының жұмысына қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету – бұл тек сапалы қызмет көрсету ғана емес, ол – қоғам үшiн ашықтық, қызметтiң айқындығы, әрi елiмiзде салық мәдениетiн көтеру болып табылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы Е. Стамбеков

 
Бейрезидентті салық төлеушi ретінде тiркеу ерекшелігі
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 562 бабына сай тек төмендегі себептермен ғана салықтөлеушілер ретінде тіркеу жүргізіліп, ЖСН нөмірі бар тіркеу куәлігі беріледі:
 1. Резидент емес заңды тұлға;
 2. Резидент емес салық агенті болып табылатын тұлғаға;
 3. Резиденттің кәсіпкерлігі тұрақты болып танылған сақтандыру ұйымы немесе брокері;
 4. Резидент банктерде ағымды счет ашушы шетелдік тұлға
 5. Қазақстан көздерінен тыбыс алушы, Қазақстан Республикасында мүлігі бар немесе заңды тұлғаның бірінші басшысы болып табылатын тұлғаға;
 6. Дипломатиялық және соған теңестірілген шетелдің өкілділіктері салықтөлеуші ретінде тіркеуге жатады.
Тіркеу куәлігін алу кезінде салықтөлеуші нотариалды рассталған жеке басының куәлігі мен мемлекеттік тіркеуді расстайтын құжаттың нотраиалды көшірмесін ұсынады. Басқа да себептермен тіркеу куәлігі , яғни ЖСН берілмейді.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы Ж. Құрмағалиев

 
«Міндетті әлеуметтік сақтандыру» туралы заңның 2 бөлімі 3 бабы бойынша
өзгерістер туралы
 
Құрметті салықтөлеушілер, Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басмқармасы «Міндетті әлеуметтік сақтандыру» туралы заңның 2 бөлімі 3 бабы бойынша өзгерістер жүргізілгенін хабарлайды, яғни : «Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтардың әлеуметтік аударымдарды есептеу обьектісі болып тапқан табысы көрсетіледі. Ал тапқан табысы болып, салықтөлеушінің өзінің әлеуметтік аударымдарға деп белгілеген , осы заңның 15 бабы 2 бөлігінде көрсетілеген мөлшері жатады»
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы Ж. Құрмағалиев

 

 
Салықтөлеушілер назарына
 
Қосылған құн салығын төлеушілер
1. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасында қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұрған мынадай тұлғалар:
дара кәсіпкерлер;
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, резидент - заңды тұлғалар;
қызметін Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер;
сенімгерлікпен басқару құрылтайшыларымен не сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушылармен сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналымды жүзеге асыратын сенімгерлікпен басқарушылар;
2) Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды импорттаушы тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер болып табылады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ
Сулейменова Роза Мусекеновна

 
Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттігі (23-бап)
 
1. Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері (бұдан әрі – әкімдер) салық төлеуші – жеке тұлға төлейтін мүлік, көлік құралы салықтарын, жер салығын жинауды ұйымдастырады.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтарды жинау қатаң есептілік құжаты болып табылатын квитанция негізінде жүзеге асырылады. Квитанция нысанын уәкілетті орган белгілейді.
3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықты жинауды ұйымдастыру кезінде әкімдер:
1) салық органдарынан салықтың сомасы туралы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген хабарламаны салық төлеушіге - жеке тұлғаға тапсыруды;
2) салық сомасы қолма-қол ақшамен төленген кезде салық төлеушіге - жеке тұлғаға осындай төлеу фактісін растайтын квитанция беруді;
3) банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға ақша қабылдау жүзеге асырылған операциялық күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей, салық сомасын кейіннен бюджет есебіне жатқызу үшін күн сайын өткізуді қамтамасыз етеді. Егер күн сайынғы ақша түсімі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын он еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болса, сондай-ақ елді мекенде банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болмаған кезде ақша өткізу үш операциялық күнде бір рет жүзеге асырылады;
4) қвитанциялардың дұрыс толтырылуын және сақталуын;
5) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде салық органына квитанцияларды пайдалану туралы, сондай-ақ салық сомаларын банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тапсыру туралы есептер беруді қамтамасыз етеді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
АУКЦИОНДАРДАН АЛЫНАТЫН АЛЫМ
 
Аукциондардан алынатын алым (бұдан әрі - алым) Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін аукциондарда мүлікті (оның ішінде мүліктік құқықтарды) өткізу кезінде алынады.
Ескерту. 463-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
Аукциондарда мүлiктi (оның iшiнде мүлiктiк құқықтарды) сатуға шығаратын жеке және заңды тұлғалар алым төлеушiлер болып табылады.
1. Сатылған мүліктің (мүліктік құқықтардың) аукцион өткiзу нәтижелерi бойынша белгiленген құны алым алу объектiсi болып табылады.
2. Мыналардан:
1) мемлекеттiк мүлiк объектiлерiн иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік уәкiлеттi орган, оның аумақтық органдары өткiзетiн аукциондардан;
2) атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындату бойынша әділет органдары өткiзетiн аукциондардан;
3) мыналарды:
салық органдары иелiк етудi шектеген мүлiктi сату;
салық мiндеттемелерiн қамтамасыз ету мақсатында кепiлге салынған мүлiктi сату;
соттың шешiмi бойынша мәжбүрлеп шығарылған жарияланған акцияларды орналастыру бөлiгiнде мамандандырылған ашық аукциондардан;
4) мыналарды:
соттардың атқарушы құжаттарының негiзiнде мемлекет кiрiсiне тәркiленген мүлiктi;
белгiленген тәртiппен иесiз деп танылған мүлiктi;
белгiленген тәртiппен мемлекетке өткен мүлiктi сату жөнiндегi аукциондардан;
5) банкрот-заңды тұлғалардың мүліктік массасын өткізу жөнiндегi аукциондардан;
6) мәжбүрлеп таратылатын банктердің, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының тарату конкурстық массасын өткізу жөніндегі аукциондардан;
7) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы сауда-саттықта;
8) бағалы қағаздарды сату жөнiндегi аукциондардан;
9) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өткізілетін аукциондардан сатылатын мүлік (мүліктік құқықтар) құнынан алым алынбайды
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
599-бап. Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын есепке жатқызу
 
Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын есепке жатқызу салық төлеушінің (салық агентінің) салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді, кедендік төлемдерді, өсімпұлдарды және айыппұлдарды есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізуге ұсынған салықтық өтініші бойынша жүргізіледі.
Өткен салық кезеңдеріндегі салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың осы түрі бойынша есеп-қисаптар ескеріле отырып, салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың салық кезеңінде бюджетке төленген (есепке жатқызылған және қайтарылған сомаларды есепке ала отырып) және есептелген, есепке жазылған (кемітуді есепке ала отырып) сомалары арасындағы оң айырма салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомасы болып табылады.
Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомасын есепке жатқызуды салық төлеушінің жеке шоты бойынша артық төленген сома есептеулі тұратын салық органы ұлттық валютада жүргізеді.
Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын, басқа салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне есепке алуға жатқызылмайды.
Салық төлеушінің акцизделетін тауарларды өндіру бойынша қызметін тоқтатқан және бұрын алынған есепке алу-бақылау маркаларын қабылдау-беру актісі бойынша салық органына қайтарған жағдайларды қоспағанда, есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалануға жататын аталған тауарларға акциздің артық төленген сомасын салықтың, төлемақының осы және басқа түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызу жүргізілмейді.
Салық есептілігін ұсыну мерзімі ұзартылған жағдайда, ол ұсынылған күнге дейін артық төленген соманы есепке жатқызу жүргізілмейді.
Есепке жатқызуды жүргізу мерзімі:
есепке жатқызуға салықтық өтініш бойынша - осындай өтініш салық органына ұсынылған күннен бастап;
өтінішсіз - жеке шотта артық төленген сома түзілген күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.
(Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 599-бабынан)
 
 
Н.Мұсаева
Текелі қаласы бойынша
мемлекеттік кірістер басқарсамының
бас маманы

 
Мүлікті сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде салық міндеттемесін орындаудың ерекшеліктері
 
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 185-бабының 2-тармағында көзделген декларацияны табыс ету жөніндегі міндет жүктелген жеке тұлғаның мүлікті сенімгерлікпен басқаруға беруі кезінде осындай декларацияны жасау және табыс ету жөніндегі салық міндеттемесін осы жеке тұлға орындайды.
Заңды тұлға, дара кәсіпкер сенімгерлік операциялар бойынша банктен алған табысы бойынша, сондай-ақ заңды және жеке тұлға мүлікті резидент емес болып табылатын сенімгерлікпен басқарушыға сенімгерлікпен басқаруға берген кезде салық міндеттемесін дербес орындайды.
Дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаның салық агенті болып табылатын банк жүзеге асыратын сенімгерлік операциялардан түскен табысы бойынша салық міндеттемесін осындай банк салық агентінің міндеттерін орындау түрінде орындайды.
Егер мүлiктi сенімгерлiкпен басқару шарты бойынша және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген сенімгерлiкпен басқару туындайтын өзге жағдайларда сенімгерлiкпен басқару құрылтайшысының салық мiндеттемесiн орындау толығымен сенімгерлiкпен басқарушыға жүктелген болса, сенімгерлiкпен басқару құрылтайшысының дара кәсiпкер ретiнде тiркелмеуге құқығы бар.
 
Текелі қалсы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС ТОЛАСТАМАЙДЫ
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң негізінен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алуға, олардың жолын кесуге, кінәлілерді жауапқа тарту арқылы лауазымды адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен тікелей айналысатын прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден, шекара қызметтері, қаржы және әскери полиция секілді арнайы органдар бар. Бірақ, бұл тек қана осы органдардың қызметі деп түсінсек, қателесеміз. Сыбайлас жемқорлықпен әрбір мемлекеттік орган, әр мемлекеттік қызметші күресуі тиіс. Сонда ғана қоғам үшін қауіпті болып табылатын дертпен өз дәрежесінде күресіп, өз құқығымыздың бұзылмауына қол жеткізе аламыз.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізіліп келеді. Атап айтар болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының сақталынуы бойынша іс-шаралар жоспары бекітіліп, аталған жоспардан туындайтын мәселелер бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Мемлекеттік кірістер басқармасының құқықтық-ұйымдастыру жұмыстары және мәжбүрлеп өндіру бөлімінің мамандары тарапынан басқарма қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық көріністеріне тосқауыл қою, жемқорлық фактілерін болдырмау, сыбайластық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу жөнінде техникалық оқулар оқып, кеңестер беру ұдайы жүргізіліп тұрады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Шетелдік табыс көздерінен қаржыландыру бойынша салықтық есеп беру туралы
 
Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен төлем жүйесі» туралы Заңының шеңберінде шетелдік табыс көздерінен түскен төлемдерді салықтық бақылау мақсатында заңшығарушы актілерге, атап айтсақ Салық кодексіне сәйкестік толықтырулар енгізілген.
Өзгерістер енгізу туралы заң осы жылдың 10 тамызында ресми басылымдарында жарияланды. Заңға сәйкес түзетулер және толықтырулар 2016 жылдын 11 қазан айынанбастап енгізілді.
Салық кодексінің 14, 20, 77, 557, 627 баптарына жеке және заңды тұлғалардың, шетелдік табыс көздерінен қаржыландырылатындығы туралы мәлімет етуі, мемлекеттік кіріс органдарына, сонымен қатар салық регистрлерін құру және белгілі бір деректер базасын жүргізу туралы толықтырулар енгізілген.
Бұл өзгерістер салық есептілігін тапсыратын бизнесмендерге қатысты емес. Мемлекеттік кірістер басқармасына жеке және заңды тұлғалар шетелден қаржыландырылса және үш түрлі жағдайда ғана салық есептілігін тапсыруы қажет:
Заңды қызметін көрсету, қоғамның пікір-ойын білу үшін сұрақ-жауап алу, ақпарат таратып сараптама жасауда.
Мемлекеттік кірістер органдарында қосымша тіркелудің қажеті жоқ, салықтөлеушінің кабинетінде сәйкес ақпаратын электронды жүйемен немесе жазбаша түрде жіберуі тиіс.
Заңды түзетулерге сәйкес мерзімдерді және ескертулер мен мәлемдемелер беру тәртібін реттейтін қажетті актілер қарастырылған.
Сонымен, операция жасалған күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде, Мемлекеттік кіріс органдарында жеке және заңды тұлғалар, шет мемлекеттердің, халықаралық және шетелді кұйымдардың, шетелдіктер ақша мен мүлікті алынуы туралы деректердің қажетті салмасы бар хабарлама шетел мен халықаралық мекемелерден және азаматтығы жоқ адамдар алынуы тиіс.
Сонымен қатар, есеп берілген кварталдың екінші айының 15-інен кешіктірмей, шет мемлекеттерден алынған басқа да активтер халықаралық және шетелдік азаматтығы жоқ адамдардан жеке және заңды тұлғалар ақша түсімдері және шығындары туралы Мемлекеттік кіріс ақпаратты органдарына ұсынуға міндетті болады .
Сондай-ақ, шетелдік көздерден шығыстар мен қаражаттарды қалай туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік табыс комитетінің интернет-ресурсында орналастырылады.
Шет мемлекеттердің, халықаралық және шетелдік ұйымдардың, шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалардың есебінен жарияланған ақпараттық-материалдарын тарату немесе орналастыруды жүзеге асырған тұлғалар туралы ақпаратты қамтуы тиіс екенін атап өткен жөн.
Іске асырылған шаралар туралы хабарлама түрінде және салықтөлеушілердің құқығына кедергі салмай, айқын, шығыстарды алу тәртібін, сондай-ақ халықаралық міндеттемелеріне сәйкестігін құруға бағытталған.
Қазақстан Республикасы Кодексының кейбір баптарына әкімшілік заңбұзушылық туралы толықтырулар енгізілген. (2014ж 5 шілдесі) 220 бап, 460-1 бап. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көрсетілген мерзімде хабарлама берілмеген жағдайда мемлекеттік кіріс органдарында шет мемлекеттерден халықаралық және шетел ұйымдарынан шетел азаматтарынан, азаматтығы жоқ тұлғалардан ақша немесе басқа мүлік , сондай-ақ оларды алғандығы туралы дер кезінде немесе мүлдем берілмеген болса жеке тұлғаларға елу, кіші кәсіпкерлікпен айналысатындарға немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 100 (жүз), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 200(екі жүз), «р» кәсіпкерлікпен айналысатындарға 350 (үш жүз елу) бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тартылады.
Нақты берілген баптың бірінші бөлімінде көрсетілгендей шындыққа жатпайтын немесе қасақаа өтірік берілген мәлеметтер үшін жеке тұлғаларға жүз, кіші кәсіпкерлікке немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріе- төрт жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне- жеті жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тартылып, жұмысы тоқтатылады.
Нақты берілген баптың бірінші және екінші тармақтарында келтірілген әрекеттер, әкімшілік жаза берілгеннен кейінгі бір жыл ішінде қайталанған жағдайда жеке тұлғаларға – жүз елу,кіші кәсіпкерлікпен айналысатындарға немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – төрт жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – бір мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тартылады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының жетекші маманы Ж.Құрманғалиев

 
"Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар" тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларын бекіту туралы
 

 
Құрметті салықтөлеушілер, «Кәсіпкерлер кодексі» ҚР Заңының 35 бабына сай міндетті мемлекеттік тіркеуге, келесі талаптарға сай жеке кәсіпкерлер жатады:
 1. Тұрақты түрде жұмысшы еңбегін пайдаланатын;
 2. Жеке кәсiпкерлiктен Қазақстан Республикасының заңдарында жеке тұлғалар үшiн белгiленген жылдық жиынтық кірістің салық салынбайтын мөлшерiнен асатын мөлшерде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген жылдық жиынтық кірісі бар дара кәсiпкерлер жатады (12 * жалақының ең төмен мөлшерi = 293 508 тг)
Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу үшін жеке тұлғаға жеке кәсіпкерліктің тұрақты аймағы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына немесе кез-келген «халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментіне хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Мемлекеттік тіркеу ақысыз жүргізіледі.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы естеріңізге салады, Қазақстан Республикасының құқық-бұзушылық кодексінің 269 бабы бойынша Жекеше нотариустың, жекеше сот орындаушысының, адвокаттың мемлекеттік кіріс органында тiркеу есебiне қою туралы салықтық өтінішті және дара кәсіпкерді тіркеу есебі, жекелеген қызмет түрлері бойынша тіркеу есебі туралы хабарламаны берудiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген мерзiмдерiн бұзу – ескертуге, бір жыл ішінде қайталап жасалса – 8 АЕК (18 152 тенге)ретінде айыппұл салынады.

 
Кешенді шаралар күшейтілуде
 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, Алматы облысы Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының жоспарлы жұмысын іске асыруда бірқатар мақсатты шаралар белгіленді.
«Жемқорлыққа – жол жоқ» деген тақырып аясында лециялар оқылып, тәжірибелік семинарлар өткізілуде.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу барысында семинарлар өткізудің негізі - мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлерінің саналарын парақорлық секілді жамандықтардан таза ұстауға үндеу, қашанда тазалықтың мерейі үсем болатынын, адалдық арқылы жұмыс істеді түсіндіру болып табылады. Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы»» Заңының талаптарын орындау барысында мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар жауапкершіліктерін көтеруге де бағытталған. Олар өз құзіреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Осыған байланысты салық органдары сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, алдын алу және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз құзіреті шегінде жүзеге асырады.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Заңның осы талаптарын орындау мақсатында айтарлықтай жұмыстар атқаруда. Басқармада салық төлеушілер үшін сенім телефоны (4-25-18) жұмыс істейді. Басқарманың жұмыс жоспары бекітілген және «Нұр Отан» партиясы филиалымен бірлесіп халықтарды қабылдауға тізім жасалған, оған жауапты қызметкерлер белгіленген. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша басшылық тарапынан ұдайы техникалық оқулар, дөңгелек үстелдер өткізіліп тұрады.
Кез келген мемлекет секілді, Қазақстан үшін де сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіріетін, саясаттың, эконмиканың дамуына кері әсер ететін кесел болып саналады. Сондықтан, салық органдары тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп қана қоймай, ашылған дәйектерді дер кезінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап отыру, елге ерекше әсер ететінін білу міндет. Осы қадам арқылы біз халықтың сенімін күшейтіп, сыбайлас жемқорлықпен күресудегі белсенділікті артырамыз.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Шарап материалы мен сыраны қоспағанда, алкоголь өнімін есепке алу-бақылау таңбаларымен және темекі бұйымдарын акциздік таңбалармен таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын бұзу
(ҚР ӘҚБтК 283- бабы)
 
1. Шарап материалы мен сыраны қоспағанда, өндірушінің немесе импорттаушының алкоголь өнімін есепке алу-бақылау таңбаларымен және темекі бұйымдарын акциздік таңбалармен таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын бұзуы –
құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болып табылған акцизделетін тауарлар тәркілене отырып, сондай-ақ тиісті қызмет түріне лицензиядан айыра отырып, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Акцизделетін өнімді акциздік және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларынсыз, сол сияқты белгіленбеген үлгідегі және (немесе) сәйкестендіруге келмейтін таңбалармен сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау түрінде жасалған, акциздік және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарлардың айналымы –
құқық бұзушылықтың тікелей нысанасы болып табылған акцизделетін тауарлар тәркілене отырып, сондай-ақ тиісті қызмет түріне лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға – елу, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сулеймен

 
Жеке кәсіпкерді тіркеу
 
Жеке тұлғаларды жеке кәсіпкер ретінде тіркеу  мемлекеттік кіріс  органдарымен жүзеге асырылады. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу мемлекеттік кіріс органдарына келу тәртібімен берілген салық өтінішінің немесе «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде берілген салық өтінішінің негізінде жүргізіледі, тіркеу 1 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
ҚР ӘҚБтК 463  бабының 1-ші бөлігіне сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасау нысаналары және (немесе) құралы тәркiлене отырып не онсыз, жеке тұлғаларға – он бесайлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салынады, ал қайталанған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық жасау нысаналары және (немесе) құралы тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға – отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салынады.
 
Такси жүргізушілері көбінесе патент негізінде  арнаулы салық режимі таңдайды, себебі  патент негізінде арнаулы салық режімінің шарттары келесідей:
1)қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
2)жеке кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асыратын;
3)салық кезеңіндегі шекті табысы ең төменгі жалақының 300 еселенген мөлшерінен аспайтын жеке кәсіпкерлер қолданады(2017 жылға 7 337 700 теңге);
Күнтізбелік жыл салық кезеңі болып табылады және бір салық кезеңі шегінде кемінде бір ай қолданылады.
Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың патент құнына қосылатын сомаларын есептеу салық салу объектісіне 2 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану жолымен жүргізіледі.
Мысалға: жеке кәсіпердің табысы 50000 теңге құраса, төленетін салығы 1000 теңге құрайды.
Ал 2018 жылдан бастап  салық салу объектісіне 1 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану жолымен жүргізіледі.
Туындаған сұрақтар боыйнша Текелі қаласы,Тәуелсыздыккөшесі 10 үй,  4-39-41 телефон  мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласа аласыз.

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасы Қаржы Министірлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің мамандарының түсіндіруі бойынша хабарлайды:
 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 238-бабы 19-тармағына сәйкес шетел валютасымен операция осы бөлімнің мақсатында айналым жасалған күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданыла отырып Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен қайта есептеледi.
Салық кодексінің 276-бабы 1-тармағының жетінші абзацына сәйкес осы тараудың мақсаты үшін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің шетел валютасындағы құны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым, салық салынатын импорт жасалған күннің алдындағы соңғы жұмыс күні айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледі.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 12 мамырдағы № 301 бұйрығымен бекітілген электронды нысанда жазылып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымы ережесінің (бұдан әрі - Ереже) 45-тармағында 2)-тармақша сәйкес, "Валюта бағамы" деген 33.2-жолда:
егер жеткізуші, ол үшін Салық кодексінің 308-1-бабы 1-тармағына сәйкес салық салу режимі көзделген жер қойнауын пайдаланушы болып табылған жағдайда - өнімді бөлу туралы келісімдерге (келісімшарттарға) сәйкес қолданылатын валюта бағамы;
өзге жағдайларда - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді іске асыру бойынша айналым жасау күнінде белгіленген валютаның нарықтық бағамы көрсетіледі.
Жол, егер "Жеткізушінің санаты" деген 10-жолда "ӨБК қатысушы немесе ӨБК шеңберінде жасалған мәміле" Е ұяшық немесе "Экспорттаушы" G ұяшық немесе "Халықаралық тасымалдаушы" "Н" ұяшық белгіленсе және "Валюта коды" деген 33.1-жолда "KZT"-ден өзгеше мән көрсетілсе, осы жол толтырылады.
Бұдан басқа, Салық кодексінің 263-бабы 12-тармағында қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-фактурадағы құндық және сомалық мәндер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Сыртқы сауда қызметі жүзеге асырылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда шот-фактурада тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнын және қосылған құн салығының сомасын шетел валютасымен қосымша көрсетуге тыйым салынбайтындығы белгіленген.
Мынадай:
1) өнімнің бөлінісі туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жасасылған (жасалған) мәмілелер (операциялар) бойынша;
2) тауарларды Салық кодекстің 242, 276-11 және 276-13-баптарына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын экспортқа өткізу жөніндегі мәмілелер (операциялар) бойынша;
3) Салық кодекстің 244-бабына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын халықаралық тасымалдар бойынша көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар бойынша;
4) Салық кодекстің 245-бабының 1-2-тармағына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын өткізу жөніндегі айналымдар бойынша шетел валютасымен көрсету мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, электрондық нысанда жазып берілген шот-фактурадағы құндық және сомалық мәндер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.
Қағиданың 18-тармағында ұқсастық талап ету көрсетілген.
Жоғарыда айтылғандар негізінде, «валюта бағамы» 33.2 жолында Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтында орналасқан орташа-өлшемді валютаның бағамы ЭШФ көрсетіледі.
Бұл ретте, валютаның бағамы ЭШФ-да «Айналым жасау күні» 3 жолында көрсетілген айналым жасау күніне алынады, осылайша Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтында Қазақстан Республикасы Валюталық қорында өткізілген сауда-саттықтың (осы Қор жұмыс күндерін қоса алғанда сауда-саттық өткізеді) өткен күндегі орташа-өлшемді валютаның бағамы орналастырылады.
Мысалы: 2017 жылғы 1 қарашадағы күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми сайтында 2017 жылғы 31 қазандағы жағдайы бойынша Қазақстан Республикасы Валюталық қорында сауда-саттықтың қорытындысы жөнінде қиындатылған орташа-өлшемді валюта бағамы орналастырылады.
Өнімнің бөлімдері туралы келісімге (келісімшартқа) қатысушылар болып табылатын салық төлеушілер ЭШФ-ға валюта ставкасын өздігінен анықтауға айрықша құқығы бар, ал өзге салық төлеушілерге ЭШФ АЖ-не валютаның ставкасы 238-баптың 19-тармағына сәйкес және Салық кодексінің 276-1-бабы 1-тармағының жетінші абзацына автоматты режимде қойылатындығын қосымша хабарлаймыз.
 
Жетекші маман Ахметова З.Т
 

 
Жемқорлықпен күрес – заманның басты талабы
 
Елбасымыз сыбайлас жемқорлықтың мемлекетіміздің дамуына, оның экономикалық өсуі мен саяси тұрақтылығына қауіп-қатер төндіретінін үнемі айтып келеді. Мемлекетімізде жемқорлыққа қарсы күрес саябырсыған емес және бұл бағытта пәрменді де нәтижелі шаралар жүзеге асырылуда.
 
Мемлекет басшысы 2009 жылдың 22 сәуірінде “Қазақстан Республикасында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы” № 793 Жарлыққа қол қойды. Бұл құжат еліміздегі құқық қорғау органдары қызметін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер мен олардың пайда болуының алдын алуда жүйелі әрі тұрақты шаралар өткізуді қамтамасыз етеді. Онда мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдардың және мемлекеттің үлесі бар ұйымдардың басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін дербес жауаптылық белгіленген, тікелей міндеттер жүктелген. Сондай-ақ, Үкіметке мүдделі орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен бірқатар іс-шараларды ұйымдастыру мен міндеттерді орындау тапсырылған. Сонымен қатар, осы Жарлықта азаматтардың мемлекеттік қызмет өткеру кезеңінде, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтен босғаннан кейін белгілі бір кезең аралығында мүліктік жағдайының ашықтығын қамтамасыз ететін құқықтық тетік әзірленбек. Мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтен босаған адамдарға қызметтен босағаннан кейін белгілі бір кезең ішінде құны ресми табысынан асып түсетін мүліктің шығу тегі туралы ақпарат ұсыну міндеттеліп отыр. Осы арқылы мемлекеттік қызметшілер мен одан босаған азаматтардың табысының ашықтығын айқындап, сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы тұру қағидасы қалыптасады.
Жарлықта “корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа” қарсы іс-қимыл шараларын белгілеу көрсетілген. Мемлекеттік органдардағы сыбайластық құқық бұзушылық жасау тәуекелі жоғары лауазымдарға қызметке тұру және қызмет өткеру үшін айрықша жоғары талаптар белгіленген. Аталған лауазымдарды атқаратын адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын арнайы тексеруді көздейтін тетіктерді қолдану мүмкідігі туралы міндеттемелер қабылдау, осындай лауазым тізбесін айқындау міндеттелген. Осы шара мемлекеттік қызметшілер қатарын жеке мүддесінен халық пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын лайықты азаматтармен жасақтауға мүмкіндік береді.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Жалған шот-фактура жазып беру
(ҚР ӘҚтК 280-бабы)
 
Салық төлеушiнiң жалған шот-фактура жазып беруi – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне отыз бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне шот-фактураға енгiзiлген қосылған құн салығы сомасының – бір жүз жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне екi жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескертпе. Жалған шот-фактура деп қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрмаған төлеушi, сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар жөнелтудi іс жүзінде жүргiзбеген тұлға жазған және қосылған құн салығы сомасын қамтитын шот-фактура танылады.
280-1-бап. Шот-фактураларды жазып беру тәртібін бұзу
1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде қосылған құн салығын төлеушінің көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушыға Қазақстан Республикасы салық заңнамасының шот-фактураны электрондық нысанда жазып беру жөніндегі талабын бұза отырып, шот-фактураны қағаз жеткізгіште жазуы – шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының отыз пайызы, бірақ жиырма айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының қырық пайызы, бірақ отыз айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының елу пайызы, бірақ қырық айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімді бұза отырып, шот-фактураны электрондық нысанда жазып беруі – шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының отыз пайызы, бірақ жиырма айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының қырық пайызы, бірақ отыз айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының елу пайызы, бірақ қырық айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.
3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер – шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының алпыс пайызы, бірақ қырық айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының жетпіс пайызы, бірақ алпыс айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне қағаз жеткізгіштегі шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының сексен пайызы, бірақ сексен айлық есептік көрсеткіштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А. Молақұлова

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы№ 250 бұйрығының өзгерістері:
 
1. Кеден одағының кедендік аумағына алып жүретін және алып жүрмейтін багажда жеке тұлғалар әкелетін тауарлардың сипаттамасы мен санына, сондай-ақ тауарларды өткізу жиілігіне байланысты, жеке пайдалануға арналған тауарларға жатады, егер:
1) олардың саны мынадай көрсеткіштерден аспаса:
ЕАЭО СЭҚ ТН 4303 10 тауар позициясында жіктелетін ан терісінен жасалған бұйымдар (оның ішінде бас киімдер) – бiр адамға бiр атаудағы, мөлшердегi және үлгiдегi 1 (бiр) зат;
ұялы телефон, смартфон – бір адамға 2(екі) бірлік;
планшет – бір адамға 2 (екі) бірлік;
портативті тасымалданатын компьютерлер және олардың керек-жарақтары (ноутбук, нэтбук) – бір адамға 1 (бір) бірлік;
зергерлiк бұйымдар – бiр адамға 5 (бес) зат;
велосипед – бiр адамға 1 (бір) дана;
бала арбасы – бiр адамға 1 (бір) дана;
2) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғаның өту және (немесе) оның тауарларды өткізу жиілігі айына 1 (бip) реттен аспаса.
2. Кеден одағының кедендік аумағына кез келген тәсілмен әкелінетін жеке пайдалануға арналған көлік құралдары, егер олардың саны жылына 1 (бір) бірліктен асса кәсiпкерлiк қызмет мақсатына арналған деп қарастырылады.
3. Көрсеткiштер бұрын пайдалануда болған тауарларға (жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын қоспағанда) қатысты қолданылмайды.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ  ЗТӘ бөлімінінің басшысы Сұлтаңғалиева Қ. Қ

 
Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттi орындамауы
(ҚР ӘҚтК 279-бабы)
 
1. Салық агентінің бюджетке ұстап қалуға және (немесе) аударуға жататын салықтардың сомаларын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде ұстап қалмауы немесе толық ұстамауы –
жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – салықтардың және басқа да мiндеттi төлемдердiң ұсталып қалмаған сомасының – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Салық агентінің бюджетке аударуға жататын салықтардың ұстап қалынған сомаларын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде аудармауы немесе толық аудармауы –
жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескертпе. Салық агенті дербес анықтаған және қосымша салық есептілігінде көрсетілген салықтардың ұстап қалынған (ұстап қалынуға тиіс) сомалары бойынша, мемлекеттік кіріс органына қосымша салық есептілігін ұсынған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оларды бюджетке аударған жағдайда, тұлға осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартуға жатпайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Р.Сүлейменова

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС ТОЛАСТАМАЙДЫ
 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң негізінен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алуға, олардың жолын кесуге, кінәлілерді жауапқа тарту арқылы лауазымды адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен тікелей айналысатын прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық, кеден, шекара қызметтері, қаржы және әскери полиция секілді арнайы органдар бар. Бірақ, бұл тек қана осы органдардың қызметі деп түсінсек, қателесеміз. Сыбайлас жемқорлықпен әрбір мемлекеттік орган, әр мемлекеттік қызметші күресуі тиіс. Сонда ғана қоғам үшін қауіпті болып табылатын дертпен өз дәрежесінде күресіп, өз құқығымыздың бұзылмауына қол жеткізе аламыз.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізіліп келеді. Атап айтар болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының сақталынуы бойынша іс-шаралар жоспары бекітіліп, аталған жоспардан туындайтын мәселелер бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Мемлекеттік кірістер басқармасының құқықтық-ұйымдастыру жұмыстары және мәжбүрлеп өндіру бөлімінің мамандары тарапынан басқарма қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық көріністеріне тосқауыл қою, жемқорлық фактілерін болдырмау, сыбайластық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу жөнінде техникалық оқулар оқып, кеңестер беру ұдайы жүргізіліп тұрады.
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баршаныі ісі
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты халыққа Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту қажет екендігін атап өтілді.
Жолдаудың ережесінде айтылғандай:
- Сыбайлас жемқорлықтың тамырына толық балта шабу үшін әлі де болса құқық қорғау органдары одан әрі бірлесе еңбек еткені дұрыс.
- Қазақстан кеңестен кейінгі кеңістікке алғашқылардың бірі болып жемқорлыққа қарсы заңнама қабылдап, халықаралық конвенцияларға қосылды.
- Уақыт өтті, ахуал өзгерді, ендігі жерде заңнама әзірлеп, талдау мен жетілдіруді талап етіп отыр. Шенеуніктерді сыбайластық іс-әрекетке еріктік немесе еріктен тыс тиісті жағдай тұғызатын заңға тәуелді барлық актілер қайта қаралуға тиіс.
- Пара алушыларды ғана емес, пара берушілерді де жазалау керек.
- Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерді жемқор етіп көрсетіп, жөн-жосықсыз айыптауларды тыйып тастайтын кез де жетті. Егер бұл көпе көрнеу жала болса, онда мұны мемлекеттік қызметші сот арқылы дәлелдеу керек. Егер олай болмаған жағдайда, дабыл тексерілуі тиіс.
- Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» Заңы соңғы кездерде қабылданға ең пәрменді заңдардың бірі болып табылады.
Бұл Заң осы бірнеше жыл ішінде жоғары маңызға ие болып, мемлекеттік қызметшінің күнделікті пайдаланатын оқу құралына айналып отыр.
Заңның ең басты құндылығы, ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін, жемқорлық көріністерді туындататын қауіптен сақтауға, сондай-ақ жемқорлыққа байланысты құқық бұзұшылықтың алдын алу, тыю және ашу жолында мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етуге бағытталған. Барлық адамдар заң мен сот алдында тең.
Мемлекеттік органдардың қызметін анық құқықтық регламенттеуді, мұндай қызметттің заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын, жеке және занды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешу рәсімдерін жетілдіру.
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерін қорғаудың басымдығы.
Жеке және заңды мүлделерін қалпына келтіру, сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және алдын алу.
Сыбайлыс жемқорлық пен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтын азаматтардың жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Мемлекеттік міндеттері атқаруға уәкілдік берілген адамдар мен соларға теңестірілген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттің қорғауы, аталған адамдармен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ететін жалақы (ақшалай үлес) мен жеңілдіктер белгілеу.
Осындай қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті мемлекетттік реттеуге өкілеттік берілуін болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау.
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу жолын кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтерді жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлікті заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылауын қолдану.
Заңда мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптар мен шектеулер кеңінен айтылып, өзінің өміршендігі мен пәрменділігі одан әрі айқындай түскен.
 
 
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

 
Құрметті салықтөлеушілер, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар! Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы,  Сіздердің   назарларыңызға, «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 4 қыркүйектегі № 534, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 18 қыркүйектегі № 635, Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 7 қыркүйектегі № 337 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 қыркүйектегі № 331 бірлескен бұйрығы күшіне 20 қарашада енетіндігі туралы хабарлайды. Толық ақпаратты 4-35-43 телефоны бойынша алуыңызға болады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы Ж.Құрманғалиев

 
Салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есепке жазылған (есептелген) сомаларын төлеуден жалтару
(ҚР ӘБтК 277-бабы)
 
Мемлекеттік кіріс органының касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің қолданылуы кезеңінде берешек болған кезде, салық төлеушiнiң үшiншi тұлғалармен өзара есеп айырысуларды жүзеге асыруы арқылы жасалған, салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есепке жазылған (есептелген) сомаларын төлеуден жалтаруы, егер бұл әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, – жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне жүргізілген есеп айырысулар сомасының – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сулеймен

 
 
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелердің, шарттардың, актілердің және әрекеттердің жарамсыздығы
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққы қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 26-бабы)
 
1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелерді, шарттарды уәкілетті мемлекеттік органдардың, мүдделі тұлғалардың немесе прокурордың талап қоюы бойынша Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен сот жарамсыз деп таниды.
2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде актілерді қабылдау және әрекеттерді жасау тиісті актілердің күшін жоюға (қолданысын тоқтатуға) уәкілеттік берілген адамдардың не мүдделі тұлғалардың немесе прокурордың талап қоюы бойынша сот тәртібімен олардың күшін жою (жарамсыз деп тану) үшін негіз болып табылады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А.Молдақұлова

 
Құрметті салықтөлеушілер, Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Сіздердің назарларыңызға, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық-бұзушылық кодексінің 287 бабы бойынша еден одағында тауарларды экспорттау мен импорттау, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде салық төлеушілердің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы, сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды орындамауы, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде жанама салықтарды төлемеу, толық төлемеу не уақтылы төлемеу - жеке тұлғаларға – орындалмаған салық міндеттемесі сомасының жиырма пайызы, бірақ кемінде он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, жекеше нотариустарға, адвокаттарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – орындалмаған салық міндеттемесі сомасының отыз пайызы, бірақ кемінде жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – орындалмаған салық міндеттемесі сомасының қырық пайызы, бірақ кемінде отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне орындалмаған салық міндеттемесі сомасының елу пайызы, бірақ кемінде екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы Ж.Құрманғалиев

 

 
Акциз төлеушілер
(ҚР Салық кодексінің 278-бабы)
 
1. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар шығаратын;
2) акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына импорттайтын;
3) Қазақстан Республикасының аумағында бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отынын көтерме, бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын;
4) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша бұрын акциз төленбеген болса, осы Кодекстің 279-бабының 5) - 7) тармақшаларында аталған тәркіленген, иесіз, мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен және Қазақстан Республикасының аумағында мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізуді жүзеге асыратын;
5) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында аталған тауарлар бойынша бұрын акциз төленбесе, осы Кодекстiң 279-бабында аталған акцизделетiн тауарлардың мүліктік массасын өткiзудi жүзеге асыратын;
6) осы Кодекстің 279-бабының 6) тармақшасында көзделген акцизделетін тауарларды жинауды (жинақтауды) жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар акциз төлеушілер болып табылады.
1-1. Кәсіпкерлік қызмет мақсатында Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан акцизделетін тауарларды импорттайтын жеке тұлғалар да акциздерді төлеушілер болып табылады.
Акцизделетін тауарларды кәсіпкерлік қызмет мақсатында импортталатындарға жатқызу өлшемшарттарын уәкілетті орган белгілейді.
2. Осы баптың 1-тармағының ережелері ескеріле отырып, бейрезидент заңды тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелері де акциз төлеушілер болып табылады.
3. Осы Кодекстің 279-бабы бірінші бөлігінің 5) - 7) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан Республикасының аумағында тәркіленген, иесiз, мұрагерлiк құқығы бойынша мемлекетке өткен және мемлекет меншiгiне өтеусiз берiлген акцизделетін тауарларды өткізуді жүзеге асыратын, мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын салуды және шығаруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар акциздерді төлеушілер болып табылмайды.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сүлеймен

 
Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жабу
 
Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі:
1) заңды тұлғаның, құрылымдық бөлімшенің дербес шоты - заңды тұлға Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiнен алып тасталған және құрылымдық бөлімше есептік тіркеуден шығарылған кезде жүргізіледі.
Мұндай салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жабу уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтері негізінде жүргізіледі;
2) дара кәсіпкер - дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған кезде жүргізіледі;
Мұндай дара кәсіпкердің дербес шотын жабу дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде жүргізіледі;
3) жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор - жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығарылған кезде жүргізіледі.
Жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың дербес шотын жабу жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде жүргізіледі;
4) Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның, қызметін тәуелді агент арқылы жүзеге асыратын немесе салық агенті болып табылатын бейрезиденттің дербес шоты – салық Кодекстің 564-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі;
5) жеке тұлғаның дербес шоты:
салық салу объектілеріне және (немесе) салық салуға байланысты объектілерге құқықтар тоқтаған кезде - оларды растайтын құжаттармен қоса, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері немесе салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде;
Қазақстан Республикасынан тұрақты тұратын жерге көшіп кеткен кезде - орындалмаған салық міндеттемелері болмаған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтері негізінде;
қайтыс болу себебі бойынша немесе күшіне енген сот шешіміне сәйкес оны қайтыс болды деп жариялаған кезде уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде жүргізіледі.
Ағымдағы жыл аяқталғаннан кейін есептелген, есебіне жазылған, азайтылған, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар қорытындысы шығарылған соң есеп-қисап сальдосы алдағы жылдың жеке шотына көшіріледі.
(Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 597-бабынан)
 
 
Н.Мұсаева
Текелі қаласы бойынша
мемлекеттік кірістер басқарсамының
бас маманы

 
Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салықтық есепке алуды жүргізуді бұзу
(ҚР ӘҚтК 26-бабы)
 
1. Салық төлеушіде есепке алу құжаттамасының болмауы және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген есепке алу құжаттамасын жасау және сақтау жөніндегі талаптардың сақталмауы – ескерту жасауға әкеп соғады.
2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер –
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жетпіс бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
3. Есепке алу құжаттамасында тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетін қызметтердi) есепке алу және өткізу жөнiндегi операциялардың көрсетiлмеуi – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – есепке алынбаған тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетін қызметтер) құнының – үш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне он пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ескертпе. Салық төлеушіде есепке алу құжаттамасының болмауы деп бухгалтерлік құжаттаманың және (немесе) салықтық нысандардың, салықтық есепке алу саясатының, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін, сондай-ақ салық міндеттемесін есептеу үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттардың болмауы түсініледі.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы Ж.Құрманғалиев

 
Заңсыз алынған мүлікті немесе заңсыз көрсетілген қызметтердің құнын өндіріп алу (қайтару)
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 25-бабы)
 
1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз алынған көрсетілетін қызметтердің құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда, оларды өндіріп алу прокурордың, мемлекеттік кіріс органдарының не осыған заңмен уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың талап қоюы бойынша, заңды күшіне енген сот шешiмi негізінде жүзеге асырылады. Көрсетілген органдар сот шешiм шығарғанға дейiн құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкті сақтау жөнінде шаралар қабылдайды.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдайларда прокурор, мемлекеттік кіріс органдары не осыған заңмен уәкілеттік берілген басқа да мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар заңсыз алынған мүлікті мемлекет кірісіне айналдыру және (немесе) заңсыз алынған көрсетілетін қызметтердің құнын мемлекет кірісіне өндіріп алу туралы талап қоюымен заңда белгіленген мерзімдерде сотқа жүгінеді.
3. Егер жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамнан, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамнан және мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға теңестірілген адамнан және лауазымды адамнан жұмыстан шығару, тиісті функцияларды орындаудан өзгедей босату кезінде заңсыз алынған мүлік немесе заңсыз көрсетілген қызметтің құны өндіріліп алынбаса, осындай босату туралы шешім қабылдайтын лауазымды адам немесе орган кінәлі адамның тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына құқыққа қайшы алынған кірістер туралы хабарлама жібереді.
4. Тапсырылған мүлікті қайтару, есепке алу, сақтау, бағалау және өткізу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы А. Молдақұлова

 
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 24-бабы)
 
1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпаратқа ие адам өзі қызметкері болып табылатын мемлекеттік органның не ұйымның басшылығына не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға хабар береді.
2. Мемлекеттік органның, ұйымның басшылығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарлама бойынша заңға сәйкес шаралар қолдануға міндетті.
3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзгеше түрде жәрдем көрсететін адам мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді.
Осы тармақтың ережелері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпартты хабарлаған адамдарға қолданылмайды, олар заңға сәйкес жауапты болады.
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады және заңда белгіленген тәртіппен ұсынылады. Көрсетілген ақпаратты жария ету заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Р.Сүлейменова

 
Салық салу объектiлерiн және салықтық есептілікте көрсетілуге жататын
өзге де мүлікті жасыру (ҚР ӘҚтК 275-бабы)
 
 
1. Салық төлеушiнiң салық салу объектiлерiн жасыруы –
жеке тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының бір жүз елу пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –
жеке тұлғаларға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жасырылған салық салу объектiсi бойынша төленуге жататын салық және басқа да мiндеттi төлемдер сомасының екі жүз пайызы мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
3. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік құқығындағы мүлкінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарында ақшасының болуы туралы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтерді жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетпеу жолымен жасыруы –
екі жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
4. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде осы баптың үшінші бөлігінде белгіленген бұзушылықтарды жоймау –
бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Осы баптың үшінші және төртінші бөліктерінің мақсаттары үшін шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес олар бойынша құқықтары және (немесе) мәмілелері шет мемлекеттің құзыретті органында мемлекеттік немесе өзге де тіркелуге (есепке алынуға) жататын, мемлекеттік немесе өзге де тіркелуге (есепке алынуға) жатқызылған әрбір мүлік объектісі, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі әрбір банктік шот бойынша әкімшілік жауаптылық жеке-жеке туындайды.
3. Осы баптың үшінші бөлігінің мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес адамның жеке табыс салығы бойынша декларация тапсырмауы Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде меншік құқығындағы мүлкінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарында ақшасының болуы туралы мәліметтерді көрсетпеуіне теңестіріледі.
 
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы С. Сүлеймен

 
Жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 23-бабы)
 
Жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және өзге де заңды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кезінде мынадай шаралар қолданады:
1) өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен хабарлайды;
2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнама мен құқық қолдану практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысады;
4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдық басқа да субъектілерімен және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
5) мемлекеттік органдардан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызмет туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сұратады және алады;
6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша зерттеулер, оның ішінде ғылыми және әлеуметтік зерттеулер жүргізеді;
7) бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әлеуметтік маңызды іс-шаралар ұйымдастырады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Н. Мұсаева

 
Қаржылық бақылау шараларын бұзу
(ҚР ӘҚтК 274-бабы)
 
1. Мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның, мемлекеттік қызметтен теріс себептермен босатылған адамның, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының) салық салу объектілері болып табылатын табыстары мен мүлкі туралы декларацияларды және мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қасақана ұсынбауы немесе толық, анық ұсынбауы –
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылдың ішінде қайталап жасалған әрекет –
екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы Е.Стамбеков

 
Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен емдік балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығы
 
Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңінде өндірген кең таралған пайдалы қазбалардың, жерасты сулары мен емдік балшықтың нақты көлемі салық салу объектісі болып табылады.
Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген кең таралған пайдалы қазбалар және емдік балшықтар көлемінің құны кең таралған пайдалы қазбаларға және емдік балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады.
Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген жерасты суларының көлемі жерасты суларына пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу үшін салық базасы болып табылады.
Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңінде өндірген кең таралған пайдалы қазбалардың және емдік балшықтардың құны салық кезеңінде айқындалатын оларды өткізудің орташа өлшемді бағасы негізінде айқындалады.
Жер қойнауын пайдаланушы өткізудің орташа өлшемді бағасын салық кезеңінде өндірілген кең таралған пайдалы қазбалардың және емдік балшықтардың барлық көлеміне, оның ішінде кейіннен қайта өңдеу үшін бір заңды тұлға шеңберінде құрылымдық бөлімшеге өндірудің өндірістік өзіндік құны бойынша берілген және (немесе) тауарлы өнім өндіру үшін бастапқы шикізат ретінде пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушының өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылған көлемдерге қолданады.
Кең таралған пайдалы қазбалар және емдік балшықтар өткізілмеген жағдайда, есепті салық кезеңінде олардың құны өткізу орын алған соңғы салық кезеңіндегі өткізудің орташа өлшемді бағасы негізінде айқындалады.
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт қолданылған кездің басынан бастап кең таралған пайдалы қазбаларды және емдік балшықтарды өткізу мүлдем болмаған кезде, олардың құны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, өндіру мен бастапқы қайта өңдеудің (байытудың) 20 пайызға ұлғайтылған нақты өндірістік өзіндік құны негізінде айқындалады.
Кең таралған пайдалы қазбаларды және емдік балшықтарды кейіннен өткізген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы бірінші өткізу орын алған салық кезеңіндегі өткізудің нақты өлшемді орташа бағасын ескере отырып, есептелген пайдалы қазбаларды өндіру салығының сомаларына түзетуді жүргізуге міндетті.
Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіру салығының есептелген сомаларын түзетуді бірінші өткізу болған салық кезеңінің алдындағы он екі айлық кезеңде жүргізеді. Бұл ретте түзету сомасы ағымдағы салық кезеңінің салық міндеттемесі болып табылады.
Кең таралған пайдалы қазбаларға және емдік балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері пайдалы казбалардың түріне  % мөлшерлерде белгіленеді. Жерасты суларына пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері өндірілген жерасты суларының 1 текше метрі үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын бір айлық есептік көрсеткіштің пайдалы казбалардың түріне  айлық есептік көрсеткіш  мөлшерінде белгіленеді.
Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.Салық төлеушi салықтың есептелген сомасын орналасқан жерi бойынша бюджетке салық кезеңiнен кейiнгi екінші айдың 25-інен кешiктiрмей төлеуге мiндеттi.Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбаларды өндіруге салық жөніндегі декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына салық кезеңiнен кейiнгi екінші айдың 15-інен кешiктiрмей береді.

 
Алматы облысы бойынша
Мемлекеттік  кірістер  департаментінің
Басшысының
«06 »караша 2017 жылғы
№П-466  бұйрығына қосымш
 
2017  жылдың  қараша-желтоқсан айларына арналған
Алматы облысы  бойынша Мемлекеттік кірістер  департаментінде
жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау
КЕСТЕСІ
 
Лауазымы
Аты-жөні
Қабылдау күні мен уақыты
 
Орналасқан орны
Қызмет
телефоны
1
2
3
4
5
Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаментінің
Басшысы
Нұрланбаев Ерлан
Құмарбекұлы
апта сайын,
сәрсенбі  күні
 
Талдықорған қаласы,
Жансүгіров көшесі, 113, № 105 бөлме
24-19-13
 
 
Алматы облысы
бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Басшысының
орынбасары
Қармандаев
Қайрат
Сүлейменұлы
апта сайын,
дүйсенбі, бейсенбі күндері
 
 
Талдықорған қаласы,
Жансүгіров көшесі, 113, № 105 бөлме
 
24-19-13
 
 
Алматы облысы
бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Басшысының орынбасары
Төлеубаев
Эрланд Құрманғалиұлы
апта сайын,
сейсенбі, жұма күндері
 
 
Талдықорған қаласы,
Жансүгіров көшесі, 113, № 105 бөлме
24-19-13
 
Алматы облысы
бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Басшысының орынбасары
Ракишев
Рүстем
Ғалымжанұлы
апта сайын,
дүйсенбі  күні
 
Талдықорған қаласы,
Жансүгіров көшесі, 113, № 105 бөлме
24-19-13
 
апта сайын,
сәрсенбі күні
 
Алматы облысы
Іле ауданы,
Өтеген батыр кенті, З.Батталханов  көшесі,11а,
№ 206 бөлме
2-08-45
Қабылдау сағат 15.00 ден 18.00  аралығында жүргізіледі.
Қабылдауға жазылу 8/7282/24-19-13,  8/72752/2-08- 45 телефондары бойынша;
Е-mail: taxalmaty@mgd.kz; gulnara.argymbayeva@customs.kz

 
Қосылған құн салығы төлеушілердің назарына
257-бап. Есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы
 
Осы Кодекстің 135-1-бабының 1-тармағында айқындалған, қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген нысаналы салым есебінен қамтамасыз етілетін дербес білім беру ұйымдарының қызметі бойынша нысаналы салым қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығы есепке жатқызылмайды;
4) төлемнің кезеңділігіне қарамастан, қосылған құн салығын ескере отырып, қолма-қол есеп айырысу төлемі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және шот-фактураны жазып берген күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асатын шот-фактурада көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi алуға байланысты төленуге жататын болса, есепке жазылмайды және осы Кодекстің 100-бабының 12-тармағында белгіленген тәртіппен ескеріледі.
1) соттың үкімінде немесе қаулысында көрсетілмеген салық төлеушімен жасалған не сот азаматтық-құқықтық тәртіппен жарамды деп таныған мәмілелер бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомаларын қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша;
2) сот жеке кәсіпкерлік субъектісі шот-фактура және (немесе) өзге құжат жазу бойынша әрекетті (әрекеттерді) іс жүзінде жұмыстарды орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей жасады деп таныған мәміле (операция) бойынша;
3) соттың заңды күшіне енген шешімінің негізінде жарамсыз деп танылған мәмілелер бойынша;
4) комиссионер – комиссия шартының талаптарына сәйкес келетін шарттарда комитент үшін сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша;
5) экспедитор – көлiк экспедициясы шарты бойынша міндеттерді атқару кезінде, осындай шарт бойынша клиент болып табылатын тарап үшін тасымалдаушыдан және (немесе) басқа өнім берушілерден сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша есепке жатқызылмайды.

 
Занды тұлғалардың назарына
266-бап. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде төлемдер жүргiзу бойынша белгiленген шектеулердi бұзу
 
Заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық мәмiле бойынша басқа заңды тұлғаның пайдасына бір мың айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомада қолма-қол тәртiппен төлемдi жүзеге асыруы –
төлемдi жүзеге асырған заңды тұлғаға төлем сомасының бес пайызы мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

 
Кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 16-бабаы)
 
1. Кәсіпкерлік субъектілері өз қызметін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша:
1) шешімдер қабылдау рәсімдерінің есептілігін, бақылауда болуын және ашықтығын қамтамасыз ететін ұйымдық-құқықтық тетіктерді белгілеу;
2) адал бәсекелестік қағидаттарын сақтау;
3) мүдделер қақтығыстарын болғызбау;
4) іскерлік әдеп нормаларын қабылдау және сақтау;
5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі шараларды қабылдау;
6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы шаралар қабылдайды.
2. Кәсіпкерлік субъектілері үшін сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандарттарды кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары) әзірлеуі және қабылдауы мүмкін.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Е. Нағашбеков

 
Мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті, сондай-ақ трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынбау
(ҚР ӘҚтК 273-бабы)
 
1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында белгіленген мерзімде мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті мемлекеттік кіріс органына ұсынбауы, сондай-ақ салық төлеушiнiң трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды (оның iшiнде электрондық түрде) уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде ұсынбауы не оны ұсынудан бас тартуы – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Мәмілелер мониторингі бойынша есептіліктің деректері мен тексеру барысында алынған деректер арасында тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен асатын алшақтықтарды анықтау-шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бөлім басшысы Е. Стамбеков

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды:
ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҚТАРЫ ҮШІН АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІ
1-аумақтық аймақ - 5 000 га;
2-аумақтық аймақ - 3 500 га;
3-аумақтық аймақ - 1 500 га;
4-аумақтық аймақ - 500 га болып белгіленген жер учаскесінің шекті алаңынан аспайды.
Осы тармақшаның мақсаттары үшін жер учаскелерін мынадай аймаққа бөлу қолданылады:
1-аумақтық аймақ: Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарының, Алматы қаласының топырақ-климаттық аймақтарындағы шөлді, жартылай шөлді және тау бөктеріндегі шөлді-далалық жерде орналасқан жайылымдар;
2-аумақтық аймақ: Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының, Астана қаласының жері;
3-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерiн қоспағанда, суармалы жерді қоса алғанда Атырау, Маңғыстау облыстарының жері;
4-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерін қоспағанда, суармалы жерді қоса алғанда Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының, Алматы қаласының жері.
Шаруа немесе фермер қожалығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері әртүрлі аумақтық аймақтарда болған жағдайда, осы тармақтың мақсаттары үшін мұндай учаскелердің жиынтық алаңы осындай аумақтық аймақтарға белгіленген жер учаскесінің неғұрлым шекті алаңынан аспауға тиіс.
Бұл ретте әрбір аумақтық аймақтағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің алаңы мұндай аймақ үшін осы тармақта белгіленген жер учаскесінің шекті алаңының мөлшерлерінен аспауға тиіс;
2) қолданылатын салық салу режімі туралы хабарлама табыс етілген айдан кейiнгi айдың бірінші күні жалпыға бірдей белгiленген тәртiптi немесе өзге де арнаулы салық режімiн қолдануды бастау күнi болып табылады.
1. Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мынадай түрлерін:
осы арнаулы салық режимi қолданылатын шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметiнен түскен табыстардан, оның ішінде қызметпен байланысты шығындарды (шығыстарды) жабуға мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған сомалар түріндегі табыстардан алынатын жеке табыс салығын;
қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақыларды;
осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын және (немесе) жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны;
осы Кодекстің аталған салық салу объектілері бойынша көлік құралдары салығын;
осы Кодекстің аталған салық салу объектілері бойынша мүлік салығын төлеушілер болып табылмайды.
Жер ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган берген жер учаскелерінің бағалау құнын айқындау актісі негізінде белгіленген жер учаскесінің бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін салық салу объектіcі болып табылады.
Жалға берушінің бірыңғай жер салығын есептеуі жер учаскесі жалға берілген айды қоса алғанда, жер учаскесіне нақты иелік ету кезеңі үшін жүргізіледі.
Бірыңғай жер салығын төлеушілер әрбір қызметкер, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалығының басшысы мен кәмелетке толған мүшелері үшін республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиісті қаржы жылының бірінші қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 20 пайыз мөлшерлемесі бойынша әлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп отырады. Шаруа немесе фермер қожалығының кәмелетке толған мүшелерінің әлеуметтік салықты есептеу мен төлеу жөніндегі міндеттемелері олар кәмелетке толған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың басынан бастап туындайды.
Әлеуметтік салықтың есептелген сомасы «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген әлеуметтік аударымдар сомасына азайтылуға жатады.
Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан асып түскен кезде, әлеуметтік салықтың сомасы нөлге тең болады.
Бірыңғай жер салығын, әлеуметтік салықты, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мынадай тәртіппен:
1) салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген соманы төлеу ағымдағы салық кезеңінің 10 қарашасынан кешіктірілмей;
2) салық кезеңінің 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейін есептелген соманы төлеу есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 10 сәуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.
Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация жер учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі.
 
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру жүргізу
(Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 594-бабынан)
 
Салық төлеушінің (салық агентінің) талабы бойынша салық органы бір жұмыс күні ішінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру жүргізеді. Салыстырып тексеру аяқталған соң сол күні салық төлеушіге уәкілетті орган бекіткен нысанда салыстырып тексеру актісі беріледі.
Салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотынан мәліметтерді және салық төлеуші (салық агенті) туралы деректерді көрсете отырып, салыстырып тексеру актісін екі дана етіп жасайды.
Салыстырып тексеру актісінде салық төлеушінің (салық агентінің) және салық органының деректері бойынша алшақтық болмаған жағдайда, салыстырып тексеру актісіне салық органының есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды адамы және салық төлеуші (салық агенті) қол қояды. Салыстырып тексеру актісінің бір данасы салық төлеушіге табыс етіледі, екінші данасы салық органында қалады.
Салық төлеушінің (салық агентінің) деректері мен салық органы деректерінің арасында алшақтық болған жағдайда, алшақтықтың күні, сомасы және себебі көрсетіледі. Салық органы мен салық төлеуші (салық агенті) алшақтықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қажет болған жағдайда салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотының деректерін тиісті түзету арқылы туындаған алшақтықтарды жою бойынша шаралар қолданады.
Туындаған алшақтықтарды жою аяқталған соң салық органы қайтадан салыстырып тексеру актісін жасайды және салық төлеушіге (салық агентіне) табыс етеді.
 
Н.Мұсаева
Текелі қаласы бойынша
мемлекеттік кірістер басқарсамының
бас маманы

 
272-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ шартты банк салымымен байланысты құжаттарды ұсынбау
1. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде мемлекеттік кіріс органына салық есептілігін ұсынбауы –
ескерту жасауға әкеп соғады.
2. Осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген іс-әрекетті қоспағанда, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
жеке тұлғаларға – он бес, жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қырық бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
 
3. Мониторинг бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде ұсынбаудан көрінген, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
мониторингке жататын ірі салық төлеушілерге бес жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
4. Салық агентінің табыс салығын шартты банк салымы арқылы төлеген жағдайда, шартты банк салымы туралы шартты мемлекеттік кіріс органына ұсынбауы не уақтылы ұсынбауы –
жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын резидент емес – заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
5. Салық төлеушінің мемлекеттік кіріс органына жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық салынуға жататын резидент емес заңды тұлға пайдасының немесе пайдасының бір бөлігінің сомасын айқындау үшін қажетті құжаттарды ұсынбауы –
жеке тұлғаларға – бір жүз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
 

 
Мүдделер қақтығысы
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сіс-қимыл туралы» Заңының 15-бабы)
 
1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдарға, лауазымды адамдарға, егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады.
2. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдар мүдделер қақтығысын болғызбау және шешу бойынша шаралар қабылдауға тиіс.
3. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдар тікелей басшысына не өздері жұмыс істейтін ұйымның басшылығына туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы, өздеріне бұл жөнінде мәлім болысымен жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.
Тікелей басшысы не ұйымның басшылығы осы баптың 1-тармағында аталған адамдардың өтініштері бойынша немесе басқа да көздерден ақпарат алған кезде мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу бойынша мынадай шараларды уақтылы қабылдауға:
1) осы баптың 1-тармағында аталған адамдарды лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттетуге және мүдделер қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкін мәселе бойынша лауазымдық міндеттерді орындауды басқа адамға тапсыруға;
2) лауазымдық міндеттерін өзгертуге;
3) мүдделер қақтығысын жою бойынша өзге де шаралар қабылдауға міндетті.
 
Текелі қаласы бойынша МКБ бас маманы Н.Альмуханов

 
 

Электрондық қызмет көрсетуді жақсарту, мемлекеттік кірістер органының басты міндеті.
Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы хабарлайды, казаргі таңда қоғамдық өмірдің барлық салаларында ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кең қолданылады. Мемлекеттік қызмет көрсету процесстері айрықша болып табылмайды.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесстерін жетілдіру және оны электронды пішінге ауыстыру мемлекеттік органдардың приоритетті міндеттерінің бірі болып табылады.
Электронды мемлекеттік қызметтер -мемлекеттік органдар мен халықтың арасындағы өзара іс-қимыл процессінде қызметті алу үшін өтініш және қажетті құжаттарды беру ғаламтор арқылы электронды түрде жүзее асырылады. Көрсетілген қызмет қорытындысы бойынша өтініш берушіге электронды құжат нысанында нәтиже беріледі.
Электронды нысанда мемлекеттік қызметтер мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйе көмегімен «Е-лицензиялау» МДҚ арқылы, «электронды үкімет» веб-порталы арқылы электронды нысанда ұсынылады (СЕӨЖ, салық төлеушінің кабинеті, УКМ және т.б.).
Сонымен қатар бір іс-іске асырылған электронды қызмет, басқа іс- қызмет тұтынушылар арасында оның танымалдығы, яғни, электронды қызмет алуға халық пен бизнес субъекьтілерінің белсенділігі.
Осы көрсеткішті анықтау үшін шамала статистиканы келтіреміз.
Ағымдағы жыл бойына облыстың мемлекеттік кірістер органымен 13 841 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде электронды түрде 12 045 қызмет ұсынылды. Сонымен бірге 87% мемлекеттік қызметті электронды түрде халық пен бизнес субъектілерімен алынған. Электронды қызмет алушылардың белсенділігі жыл сайын асатындықтан, осы көрсеткіштің оң динамикасы барын атап өткен жөн. Қызметті алушы электронды тұтынушылар санының өсуі оны алғандағы артықшылыққа байланысты. Яғни, электронды қызметті кезекте тұрмай-ақ, тез алу; пәтерден және кеңседен шыққпай-ақ жайлы кез-келген уақытта онлайн режимде алуға болады; электронды өтінішті немесе салық есептілігін және басқа толтырғанда жедел және дербес дәлсіздікті түзету.
Сондай-ақ, салық төлеушілер электронды салық есептілігін ұсынудың талассыз артықшылығына сеніп декларацияларды қағаз тасығыштарда дәстүрлі нысанынан бас тартып, «электронды» разрядына ауысты.электронды салық есептілігі бойынша жоғарыда көрсетілген артықшылықтан басқа, оны тапсыру мерзімін ұзарту мүмкіндігі бар; «автоесептеу» режимін қолдану мүмкіндігі; бұдан бұрын жолданған салық есептілігін қарау және басқа электр қызметтері спектрін алу мүмкігдігі, сонымен қатар дербес шоттарды қарау және т.б.
Әрине, аса талап етілген, электронды қызметтер салық төлеушілердің өмірін жеңілдіреді. Осыған байланысты, мемлекеттік кірістер органымен «электронды үкімет» веб- порталы және мемлекеттік кірістер органының ақпараттық ресурстары арқылы алу мүмкіндігі,қызметспектрін кеңейту бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету процесстерін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасуда.

 
Жақын туыстардың, ерлі-зайыптылардың немесе жекжаттардың бiрге қызмет (жұмыс) iстеуiне жол бермеу
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 14-бабы)
 
1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар және мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар (Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдарына мүшелікке кандидаттарды қоспағанда), лауазымды адамдар өздерiнiң жақын туыстары және (немесе) жұбайы (зайыбы), сондай-ақ жекжаттары атқаратын лауазымдарға тiкелей бағынысты лауазымдарды атқара алмайды.
2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын бұзатын адамдар, егер олар көрсетілген бұзушылық байқалған кезден бастап үш ай ішінде оны ерікті түрде жоймаса, осындай бағыныстылықты болғызбайтын лауазымға ауысуға тиіс, ал осындай ауысу мүмкін болмаған кезде осы қызметшілердің біреуі лауазымынан шығарылуға немесе көрсетілген функциялардан өзгедей босатылуға тиіс.
 
 
Текелі қаласы бойынша МКБ жетекші маманы З. Ахметова

 

 
Мемлекеттiк функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет
(ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 13-бабы)
 
1. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға (өз қызметін тұрақты емес немесе басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутаттарын қоспағанда), мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдарға (Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдарына мүшелікке кандидаттарды, квазимемлекеттік сектор субъектілерде қызметін жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда), лауазымды адамдарға:
1) егер шаруашылық етуші субъектіні басқару немесе басқаруға қатысу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың лауазымдық міндеттеріне кірмейтін болса, шаруашылық етуші субъектіні басқаруға өз бетінше қатысуға, мүліктік немесе өзге де игіліктер алу мақсатында өздерінің қызметтік өкілеттіктерін құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың материалдық мүдделерін қанағаттандыруға жәрдемдесуге;
2) ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигацияларды, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында коммерциялық ұйымдардың акцияларын (ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жалпы санының бес пайызынан аспайтын көлемде жай акцияларды) сатып алуды және (немесе) өткізуді қоспағанда, кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
3) педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметті қоспағанда, ақы төленетін басқа да қызметпен айналысуға тыйым салынады.
2. Ұлттық әл-ауқат қорының тобына кіретін ұйымдарда басқарушылық функцияларын орындайтын адамдар Ұлттық әл-ауқат қорының тобына кіретін өзге де ұйымдардың басқару органдарында, байқау кеңестерінде, атқарушы органдарында ақы төленетін лауазымды атқаруға құқылы.
3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған адамдар өздеріне меншік құқығымен тиесілі тұрғын үйді мүліктік жалдауға (жалға) беруге және осындай тапсырудан кіріс алуға құқылы.
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы мен оның орынбасарларына инвестициялық қорлардың пайларын, облигацияларды, коммерциялық ұйымдардың акцияларын сатып алуға тыйым салынады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы ме