Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Жаңалықтар » Жаңалықтар » 2020 жылдың 1қаңтарынан бастап талап қою мерзімі үш жылды құрайды

2020 жылдың 1қаңтарынан бастап талап қою мерзімі үш жылды құрайды

Санат: Жаңалықтар
Уақыты: 19.03.2020
Оқылды: 47 Печать страницы
2020 жылдың 1қаңтарынан бастап талап қою мерзімі үш жылды құрайды

2020 жылдың 1қаңтарынан бастап талап қою мерзімі үш жылды құрайды

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 2020 жылдың 1 қаңтарынанбастапСалықкодексінің 48-бабына сәйкесталапқоюдыңескірумерзіміүшжылдықұрайды, салықтықмониторингкежататынжәнеқызметінжерқойнауынпайдалануғаарналғанкелісімшартқасәйкесжүзегеасыратынсалықтөлеушілербойынша бес жылдықұрайтынынжеткізеді.

Үшжылдықұрайтынталапқоюдыңескірумерзімі 2020 жылғы1қаңтарданпайдаболғансалықтықміндеттер мен талаптарғақолданылады.

Салықкодексінің 48-бабында көзделгеналыптастаулар мен ерекшеліктербойыншаережелердіесепке ала отырып, салықтықміндеттемелер мен талаптарбойынша 2020 жылғы1қаңтарғадейінтуындағанталапқоюдыңескірумерзіміүшжылдықұрайды, алыптастауларережелерденбасқа.

Осығанбайланыстыкөрсетілгеннорманыәртүрлітүсіндірудіболдырмаумақсатында «ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінесалық салу жәнеинвестициялықахуалдыжетілдірумәселелерібойыншаөзгерістер мен толықтыруларенгізутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңжобасындатиістітүзетулербастамашылықетілді.

Түзетулерәліқабылдынғанжоқжәнеенгізілгенжоқ .

«ҚазақстанРеспубликасыныңСалықКодексінқолданысқаенгізутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңынатүзетулерқолданысқаенгізілгенгедейін 2020 жылғы 1 қаңтарданбастапжәне 2020 жылғы 1 қаңтарғадейінтуындағансалықтықміндеттеме мен талапбойынша, Салықкодексінің 48-бабында көзделгеналыптастаулар мен ерекшеліктербойыншаережелердіесепке ала отырып, талапқоюдыңүшжылдықескірумерзімінқолдануқажет, ал салықтықмониторингкежататынжәнеқызметінжерқойнауынпайдалануғаарналғанкелісімшартқасәйкесжүзегеасыратынсалықтөлеушілербойынша бес жылдықұрайды.

Текелі қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.